Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAHIzAr VAiRJAnA*d‹VAMAAr IyAbAUVAnAdAsAMore »
 
2P~ANAYA KAVYAAEVAKiLA RMANALAALA nARHIRLAALAMore »
 
3KAVYA-aMAsA*. dEsAA{ RAVA‹bAA{ cGAnAbAA{More »
 
4PARVAAjRAHi aEsA. aEsA.More »
 
5SAulAiaE LATKtAU* sAtYARELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
6IsA*wAi sAAIHtYAsA*. RELAVAANAi JYA*tAMore »
 
7KAE{nAAE LAADKVAAYAAE anAE BAiJA* GAitAAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
8RVAind^-VAiNAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
9sA*tA tAUKARAMAnAi VAANAiMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gA. anAU.More »
 
10sAAERQi sA*tAVAANAiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
11GAUJRAtAi GAEYA KIVAtAAMAHEtAA RMANALAALA cAETALAALAMore »
 
12kAID*GAPAAREkA RMAESAMore »
 
13sAnAnAnAPAAREkA RMAESAMore »
 
14}IMArsA*. BAUwwA wAeYArCAnd^ R.More »
 
15aAwYAAItMAK SAA*ItA sAUwAARsA bAJnAMAAlAAMore »
 
16aAwYAAItMAK SAA*ItA sAUwAARsA bAJnAMAAlAAMore »
 
17sAUbAd^AHRNAMore »
 
18YAUGAPALATAE anAE MAHAsAUdSArnAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
19Z~Ai bAIKtA nAAeKAIyAVAEdi GAAEIVAnd‹ RAMAEZVARMore »
 
20Z~Ai bAIKtA nAAeKAPAU*‹RAMA HRGAAEVAnAdAsAMore »
 
21sARVAANAiPAAREkA P~AHLAAdbAA{More »
 
22{ItAHAsA dSArnAdESAA{ SA*bAUP~AsAAd HRP~AsAAdMore »
 
23GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
24GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
25G~AET IB~ATnAnAAE IH*d sAAWAE sA*BA*wARNAcAEDbAA[ ]dYARAMAMore »
 
26MAERA R*GA dE BAsA*tAi CAAELAAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
27sAtYAAG~AHnAA sAMARA*GANAMAA*adANAi RtAUbAA{More »
 
28GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
29bAAtAiGAR bAAEMAKA KCcJAEzAi nAREnd^KUMAARMore »
 
30sAAEIVAYAEtA RISAYAAnAAE {ItAHAsASAUKLA JYAKUMAAR R.More »
 
31CAinAnAi jLAKSAAH JYAAEtsAnAAMore »
 
32VADAEdRA, aA VADAEdRABAuCA HIsAtA H.More »
 
33SAA*ItAnAi nAVAiPARA sAiMAAaAEBAAELsA CAEsTRMore »
 
34b~AMANA anAE sA*SAAEwAnAPAAREkA nAVAnAitAMore »
 
35GAUJRAtAdSArnAsA*. GAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
36GAUJRAtAdSArnAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
37bAARtAdSArnA G~A*WAMAAlAA : 2PATELA CA*d^KAntAMore »
 
38KCcnAi tAVAARikAsA*. a*tAANAi IJtAEnd^ aEnA.More »
 
39MAHAJAItA GAUJRAtAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
40tAVAARikAnAi tAEJcAYAABAUCA VAENAiLAALA anAU.More »
 
41tAVAARikAnAi tAEJcAYAABAUCA VAENAiLAALA anAU.More »
 
42CAinAi sAAMYAVAAd aAtMAP~AtAARNAAnAAE PA*WAGAA*wAi sAUbAd^AMore »
 
43IVAZVAdSArnAsA*. KAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
44aqARsAAE sAttAAVAnAwAAREYAA RMANALAALA K.More »
 
45VAAK#sA*. MAHEtAA RgAUVAiRMore »
 
46VAAK#sA*. dVAE JYAAnA*dMore »
 
47bAAtAiGAR bAAEMAKA KCcJAEzAi nAREnd^KUMAARMore »
 
48aVAArCAinA GAUJRAtAnAU* REkAAdSArnAPAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
49YAURAEPAnAi VAATEWAiPATELA dAdUbAA{More »
 
50KLKi aWAVAA sA*sKPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
51sAtYAAG~AHnAA sAMARA*GANAMAA*adANAi RtAUbAA{More »
 
52bAARtAdSArnAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
53sA*YAUKtA RAzT^sA*sWAAGAAELT TAEMAMore »
 
54aWAraMAinA MAINAbAA{ bAA.More »
 
55RISAYAAMAA* sAAFsAuFiGAAEIDnA aEnA. DBALYAU.More »
 
56RISAYAAMAA* sAAFsAuFiBAEK aEF.More »
 
57gARnAi SAAEbAAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
58aAPANAi ]ttAR sARHdMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
59KJAEzAi IdnAKRMore »
 
60KAMANAGAARAE KAnAUDAEPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
61BA*GALAAdESAMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
62tAiWArRAJ aABAUZ~AiJYA*tAIVAJYA‹More »
 
63bAARtAMAA* IVAxAAnAnAAE sA*IXAPtA {ItAHAsAsA*. BAAEj Di. aEMA.More »
 
64JMArnAinAi ]nnAItA SAAWAi WA{ ?aMAinA GAAEVAwArnAdAsA KHAnAdAsA anAU.More »
 
65PAuVAr aAIfKA dSArnACAAEKsAi sAARAbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
66GAUJRAtAnAU* P~AAKMAHEtAA bAAEGAiLAALA IGARwARLAALAMore »
 
67GAdVAE MAHASA*KR {*d^JiMore »
 
68KLYAANA-KU*J`PAUInAtAPAdRENAU` anAU.More »
 
69KLYAANA-KU*JISAVAMore »
 
70KLYAANA KU*J`PAUInAtAPAdRENAU` anAU.More »
 
71KLYAANA KU*JISAVAMore »
 
72KLYAANA KU*J`PAUInAtAPAdRENAU` anAU.More »
 
73KLYAANA KU*JISAVAMore »
 
74Ik~AstAidSArnAVAALAEsA FAwAR REVA.More »
 
75wAMArtAttVAIVACAARMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
76KURAnA-sAARIVAnAAEBAAMore »
 
77IT*GAU-IPA*GAUnAi IVASAEzA IVAxAAnAKWAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
78nAAGARdAsA FAEJdARbA’ dAELAtAMore »
 
79BAHAdUR BAAlAKAEIVAPAULAKUMAARMore »
 
80BAHAdUR BAAlAKAEIdnAESAKUMAARMore »
 
81R*GA jA*kAA PADYAAVYAAsA nAVALAIKSAAERMore »
 
82HAsYAVAAtAAr-MAAlAAB~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
83YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
84wAMArRAJ YAUIwAIzQRIdnAESAKUMAARMore »
 
85K*TK anAE FuLAbAGAVAtAi MAUnAi InAMArLAMore »
 
86aAwAUInAK IsALAA{KAMAGAŠJR HIzArdAMore »
 
87SAunYAnAU* sAJrnAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
88SAunYAnAU* IVAsAJrnAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
89RAsADAnAAE R*GAsA*. PARMAAR kAAEDidAsA bAA.More »
 
90ISAVAALAKnAA PAHADAEMAA*IsAœAntAALA*KAR Z~AiInAIwAMore »
 
91HAEKA{DAEWAi KYAUSAUPARikA MAAEHnAMore »
 
92sAAkAi sA*G~AHKBAiR sAAHEBAMore »
 
93HsAtAA* jkMAAEaAjAd KUtAUBAMore »
 
94VAE‹TERiYAnAnAAE bAAEMAiYAAEMore »
 
95GAAJRnAAE RsAHAEGALAE MAERi sAi.More »
 
96aAPANAAE kAAERAKMore »
 
97kAEtAinAA* MAulA tAttVAAEMore »
 
98duwAMAEDAERA FiRAEj sAAE.More »
 
99sAAeRAzT^ kAEDutA G~A*WAMAAlAAPATELA a*BAALAALAMore »
 
100aAPANAU* SARiRIyAVAEdi ISAVAP~AsAAd anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »