Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1BAÞHdARNYAK ]PAInAzAdVYAAsA nAILAnA nA.More »
 
2syAi-aOlAkA VAGARnAU* aIstAtVAnAsARinA tAsALAiMAAMore »
 
3[sAPAnAi IVAZVAIVAkYAAtA BAOwAKWAAaOPATELA IH*MAtALAALAMore »
 
4RVAin˜nAAWA TAGAORnAi sAdABAHAR IKSAORKWAAaOSAAH P~AItAbAABAHEnAMore »
 
5aKBAR BAiRBALAnAi CAtAURA[-KWAAaOji*jUVAADiYAA MAHEn˜-sA*KLAnAMore »
 
6xAAnAIsA*wAUKDiKR YASAVA*tAMore »
 
7IKSAOR KWAAaOMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
8IMAYAA* FUsAKi bAuVAAnAU* bAutAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
9aItAMAUKtA BAA.B~A. IVAnAAEdMAUInASAEQ SAAIntALAALA VAnAMAAlAiMore »
 
10]MA*GA BAAlAVAAtAArMAAlAA bAAGA-1MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
11yANA tAOFAnAi ItAIRYAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
12sAlAGAtAO PAHADMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
13VAnA IMAInAT MAEnAEJRJOHÃnAsAnA sPAEnsARMore »
 
14JAtAKKWAAaO-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
15JAtAKKWAAaO bAAGA-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
16JAtAKKWAAaO bAAGA-1MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
17sARdAR VALLAbAbAA[ PATELAji*jUVAADiYAA MAHEn˜More »
 
18BA*dA BAHAdURSAAH aEMA.PAi.More »
 
19SAAILAVAAHnASAAH aEMA.PAi.More »
 
20bAGAVAAnA BAUœSAAH aEMA.PAi.More »
 
21KU*bAKNArSAAH aEMA.PAi.More »
 
22¸Ai RAMAKÞzNASAAH aEMA.PAi.More »
 
23sAOnAAnAi MAHOROVAAlAi WAELAiSAAH aEMA.PAi.More »
 
24GANAESASAAH aEMA.PAi.More »
 
25RAJA bAOJSAAH aEMA.PAi.More »
 
26RUKMANAi PAIRNAYASAAH aEMA.PAi.More »
 
27RAMAnAA PAUyAO LAVA-KUSASAAH aEMA.PAi.More »
 
28nAlA dMAYA*tAiSAAH aEMA.PAi.More »
 
29xAAnAEZVARSAAH aEMA.PAi.More »
 
30sAHsyAMALASAAH aEMA.PAi.More »
 
31sAHsyAMALLASAAH aEMA.PAi.More »
 
32KÞzNA anAE JRAsA*gASAAH aEMA.PAi.More »
 
33KBAiRSAAH aEMA.PAi.More »
 
34IMAYAA* FUsAKi FtAUMAA*WAi FUsAKiJOzAi ‹VARAMAMore »
 
35IMAYAA* FUsAKi JAdU[ VAATKOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
36JAtAE BAnAAVAO-1JAGAÞItA-KWAnAMore »
 
37MAARA BAAlAPANAnAA IdVAsAOnAsARinA tAsALAiMAAMore »
 
38LAJJAnAsARinA tAsALAiMAAMore »
 
39]PAInAzAdnAi KWAAaO¸Ai bAANAdEVAMore »
 
40¸Ai SAUKdEVA¸Ai bAANAdEVAMore »
 
41MAA*GALYAKWAAaOSAMAAr bAGAVAtAi KUMAARMore »
 
42VAOR aOF wA VALDjr aVAKASAi tAA*DVAVAELsA aECA.‹More »
 
43JAtAE BAnAAVAO-4JAGAÞItA-KWAnAMore »
 
44BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA-5SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
45aGAnAPA*kADO.aBdULA KLAAMA aE.PAi.JE.More »
 
46sAOnAAnAA dA*tAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
47KOMPYAuTR PAIRCAYAPA*CAALA sMAMore »
 
48aJBA P~AEMAnAi GAJBA KHAnAiP~AJAPAItA HzArdMore »
 
49‹VAnAnAi dODJOzAi V~AJLAALA IHR‹More »
 
50aAPANAA VAexAAInAKOSAAH JYA*tA BAi.More »
 
51sAFlAtAAnAA sAJrKOSAAH sAUbAAzAMore »
 
52SYAAMA‹ KÞzNAVAMAArJOSAi PARiIXAtAMore »
 
53PA*IDtA dinAdYAALA ]PAAwYAAYAJOSAi PARiIXAtAMore »
 
54aAjAdinAi MAOJJOzAi ‹VARAMAMore »
 
55[sKiLAsASAAH sAUbAAzAMore »
 
56BA*wAnA anAE MAUIKtAPA*CAOlAi MAnAUbAA[ `dSArK`More »
 
57SAU* kAAVAU* SAU* nA kAAVAU*dVAE P~AiItAMore »
 
58B~AAYAnA LAARAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
59DO. SYAAMAAP~AsAAd MAUkA‹rJOSAi PARiIXAtAMore »
 
60JAtAE BAnAAVAO-1JAGAÞItA-KWAnAMore »
 
61BAUIœVAwArK ]kAANAA* anAE JODKNAA*bA’ aAnA*dKUMAAR-P~AYAO.More »
 
62MAwAR TEREsAAPATELA aIZVAnAbAA{ More »
 
63LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA : 4MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
64LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA: 2MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
65LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA:1MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
66IWAnK aEVAREsTKRVALA anAitAAMore »
 
67IWAnK aEVAREsTKRVALA atAULAMore »
 
68MAGAwAnAi MAHEKSAEkAR aAR.More »
 
69tA*dURstAi tAMAARA HAWAMAA* bAAGA-2VAORA dEVAEn˜More »
 
70abAU MAKRANAi (JMAAdAR)MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
71aozAwA ¸AEzQ-aAdU*RAQOD VAeŸ †tAURAJMore »
 
72SAKUntALAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
73YAUROPAkA*DnAi LAOKKWAAaOsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
74aOsT^EILAYAAkA*DnAi LAOKKWAAaOsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
75YAUGAAVAtAAR-10 dEHOtsAGArsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
76KÞzNA-sAUdAMAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
77YAUGAAVAtAAR-2 K*sAIVAMAOCAnA (PAuVAArwAr)sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
78YAUGAAVAtAAR-1 nA*d gAER aAnA*d bAYAOsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
79MAnAOVAexAAInAK xAAnAVAwArK RMAtAO bAAGA-2PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
80P~AsAInnAKA xAAnAKOSA-7SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
81P~AsAInnAKA xAAnAKOSA-5SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
82aEKYAUP~AESAR anAE sVAsWA ‹VAnAGAUPtAA aELA.sAi. DAr.More »
 
83sARdAR VALLbAbAA[ PATELAPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
84P~AIsAœ VAexAAInAKOSAAH JYA*tA BAi.More »
 
85sAdABAHAR VAexAAInAKOSAAH JYA*tA BAi.More »
 
86PAiTR-wA G~AETSAAH sAUbAAzAMore »
 
87MAOTA JYAARE HtAA nAAnAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
88bAARtAnAA gADVAeYAASAEQ wAARNAAMore »
 
89aEKd*IDYAA MAHELAnAO KEdiDO. SAAsyAi GAOPAALAMore »
 
90DO. aE.PAi.JE. aBdULA KLAAMARAJnAMore »
 
91G~AET GAUJRAtA,GLAOBALA GAUJRAtAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
92KHEVAtAOnAA* JODKNAA*dOSAi P~AbAULAALAMore »
 
93aBAU JOzAi ‹VARAMAMore »
 
94cKO anAE MAKO -1 CAtAUR PAURUzA BAnYAAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
95aKBAR BAiRBALAnAi MAnAOR*JK VAAtAOnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
96JAdU[ tAAVAiJsKOT sAR VAOLTRMore »
 
97P~A*MACA*d‹aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
98dESAIVAdESAnAi IVAICAyA VAAtAOaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
99PAAVAnA RENAUJOzAi ‹VARAMAMore »
 
100tAiWArKR PARMAAtMAA bAGAVAAnA MAHAVAiRdEsAA[ KUMAARPAAlAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »