Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1BAiMAARnAi MAAVAJtA BAABAE sA*sAAR ]PAYAAEGAi sAuCAnAAnAARiaElAVAAlAA PAESAtAnA‹More »
 
2dA*tAnAA RAEGAAE anAE tAEnAi sAARVAARBAAEgAANAi sAi. PAi.More »
 
3sA*GAitA KitArnA MA*JRiMore »
 
4]nMAttAGA*GAAJAEzAi dEVAKMore »
 
5Z~Ai aAnAnd- KAVYAMAHAEdIwAjVAERi ‹VANACA*d sAAKRCA*dMore »
 
6aAKASAJAEzAi JGAdiSAMore »
 
7Z~Ai aMAR G~A*WALAiLAA KRNAdAnA GAGAUbAA{More »
 
8abYAWArnAAMore »
 
9VAMAlAnAA* VAnAJAEzAi JGAdiSAMore »
 
10Z~Ai sAMAVAsARNA stAUItAMore »
 
11HALARDA*JAEwAANAi VAsA*tAMore »
 
12aA*kAnAi MAAVAJtASAAH HEMAEnd^More »
 
13tA*dURstA BAAlAK: tA*dURstA MAAtAAIyAVAEdi ISAVAP~AsAAd KUSAlA‹More »
 
14aEnA‹r ID^*KsASAAH IsMAtAAMore »
 
15GAEsAVAewA RAQAED P~AAGA‹ MAAEHnA‹More »
 
16sAAEWA RAEGAVAewA RAQAED P~AAGA‹ MAAEHnA‹More »
 
17BAAlAKnAU* MAnAPAe P~AxAAMore »
 
18d^AXA  ARA RAEGAAEPACAARB~AA*T JHAEnAAMore »
 
19syAiaAEnAA RAEGAAEVAewA RAQAED P~AAGA‹ MAAEHnA‹More »
 
20aAYAUVAErdnAAE {ItAHAsAMore »
 
21aARAEGYA tAnAnAU*, MAnAnAU*, dESAnAU*More »
 
22sAAJ sARGAMAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
23sARGAMAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
24jGAMAGAtAi jVAERAtAMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
25HAEIMAYAAEPAWAinAA ]PACAARAEgAIDYAAlAi MAHEnd^More »
 
26KEnsAR-KETLAiK b~AMANAA, KETLAU*K sAtYAKAEQARi MAnAUMore »
 
27syAiaAEnAA* ddAErVAewA RAQAED P~AAGA‹ MAAEHnA‹More »
 
28ISAVAAMBAU KLPAIVAIwA aWAArtA# sVAMAuyAAEPACAAR ICAIKtsAAKALAErKR RAMAKMore »
 
29BAALAIVALAAsAMore »
 
30HATr-aTEK PAci anAE MAsA*. sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
31IVAbA*GAKLAASAUKLA dUGAErSAMore »
 
32kAAEkAAE kAELA anAE kAELAADiMore »
 
33IVAIVAwA bAARtAiYA VAAnAGAiaAEMAAv bAAVAnAABAEnAMore »
 
34VAAnAA RAEGAAESAAH HEMAEnd^More »
 
35kARtAA VAAlASAAH HEMAEnd^More »
 
36ISAVAALAKnAA PAHADAEMAA*IsAœAntAALA*KAR Z~AiInAIwAMore »
 
37Z~AiVAeRAGYAsAUwAAKRZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
38tAMAARi VAstAUSAEkA aBdULAKRiMAMore »
 
39VAInAtAA IVAnAAEdsMAAtAr ]MAEdRAMA JdURAMAMore »
 
40FLAKsAGAiRMore »
 
41sAAebAAGYAsA*. MAJMAUdAR wAInAzQABHEnAMore »
 
42sAAebAAGYAsA*. MAJMAUdAR wAInAzQABHEnAMore »
 
43sA*tA tAUKARAMAnAi VAANAisA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
44sAAERQi GAitAKWAAaAEsA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
45InAIMAzAPA*DYAA PAiYAuzAMore »
 
46}IMArPA*DYAA {ZVARMore »
 
47aAIGAYAAPARikA wAiRUMore »
 
48a*JILAPA*DYAA {ZVARMore »
 
49ISAVAALAKnAA PAHADAEMAA*sAEtALAVAAD IVAMAlAA anAU.More »
 
50HVAAMAA* GAAElAiBAARSAEkACALLAi MAnnAUMore »
 
51LADE tAEnAU* wAR VAsAE!MAHEtAA tAARKMore »
 
52sAuRJMAA* LAAEHinAi Ku*PAlACAAeHANA bAGAVAtAP~AsAAdMore »
 
53R*GAgAAYALA aMAMore »
 
54]PAVAAsA KRAE : aAVARdA VAwAARAEVAewA aAEjA nAVAinAbAA{ anAU.More »
 
55]PAVAAsA KRAE : aAVARdA VAwAARAESAELTnA HBArT aEMA.More »
 
56aAYAUVAErdnAAE {ItAHAsASAAsyAi dUGAArSA*KR KEVAlARAMAMore »
 
57GAAJRnAAE RsASAAH nARIsA*H MAu.More »
 
58MAAwAVAInAdAnAMA#sA*. VAewA SAUKLA ISAVASA*KR P~AANASA*KRMore »
 
59sARlA VAAINAŠYAMAHEtAA P~ANAVAKUMAAR BAABAARAVAMore »
 
60XAYA aETLAE SAU* ?MAHEtAA P~AANA‹VAnA MAANAEKCA*dMore »
 
61XAYA aETLAE SAU* ?MAHEtAA P~AANA‹VAnA MAANAEKCA*dMore »
 
62RAEGA SAtAKVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
63ISAVAAMBAU GAitAAQ‰R ‹. KE.More »
 
64RAwAA SAAEwAE MAAERIPACcdLAALA sAURESAMore »
 
65KTAXAKAVYAAEJAEzAi dEVAKMore »
 
66dILAtA KIVAtAAsA*. PARMAAR GANAPAtAMore »
 
67sAA*InAwYAsAtAizA `nAKABA`More »
 
68LAiLAA MAAEIRYAAsA*. PATELA bAGAVAAnAdAsAMore »
 
69a*tARGAA*wAARSAUKLA RAJEnd^More »
 
70]VArSAi anAE YAAyAiSAUKLA dUGAErSAMore »
 
71aA PADkAU* FYAAEr, LAE ?sA*. PAAREkA RMAESAMore »
 
72MAHEIFLAKA*TAVAALAA K*CAnALAALAMore »
 
73MAHEIFLAsA*. bAARtAiYA P~AFULLAMore »
 
74nARIsA*H MAHEtAAnAi KAVYAKsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
75aAPANAA* †tAUKAVYAAEsA*. PARikA wAiRUMore »
 
76RsAiK PAd RCAnAAMore »
 
77PAUnARIPAZ~AiwARANAi KMore »
 
78jvkAAEPAALAnAPAURi sAeFMore »
 
79j*kAnAASAAsyAi GAAEPAALAMore »
 
80IXAItAJnAE VAA*sAVAnAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
81aAPANAA KIVAaAESAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
82†tAUGAitAAEMore »
 
83jUMMARAEIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
84GAMAi tAE GAjLAsA*. MAnsAURi aAIdLAMore »
 
85P~AAWArnAA PAdMore »
 
86KDVAi VAANAi anAE GARiBAAEnAA GAitAAEMore »
 
87sAVAA{ MAAlAAMore »
 
88dLAPAtA SAtASAHiMore »
 
89KTAXA KAVYAAEMore »
 
90diVAAnAE sAAGARKLAAPAiMore »
 
91P~AEMAAnA*dnAi KAVYAKsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
92aAbAnAA* aJVAAlAA*More »
 
93sAAEHMA# sAUwAAMAUInA wAiRJLAALAMore »
 
94vPAsAUndR KWAAKIVA MAAwAVAMore »
 
95sAUBAAEwA ICA*tAAMANAiMore »
 
96dESAi RMAtAAEMore »
 
97RESAMA tAWAA JRinAU* bARtA GAU*WANA anAE VAEtARVAAnAi KlAAdLAALA sAUSAiLAAMore »
 
98dRdinAi gARGAWWAU sAARVAARMore »
 
99RsAdAR BA*GAAlAi VAAnAGAiaAEsA*. dEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
100RsAdAR BA*GAAlAi VAAnAGAiaAEsA*. SAAH KAJLAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »