Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAA{ anAE VAERibA’ ICAMAnALAALAMore »
 
2sAUbAd^AHRNAJAnAi a*BAALAALA BAULAAkAiLAALAMore »
 
3IdSAAsA*. dEsAA{ SAAEIbAtAMore »
 
4GAUJRAtAnAA* LAAEKGAitAAEsA*. PARMAAR kAAEDidAsA bAA.More »
 
5InAHAIRKAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
6InAHAIRKAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
7KLARVAPATELA KESAUbAA{More »
 
8KAVYAAnA*d-2sA*. PA*CAAELAi MAnAUbAA{More »
 
9vPA BAdLAtAi wARtAiSAAH RMANAiK IVA.More »
 
10YAAyAAMore »
 
11sARlA HstAREkAA SAAsyAVAMAAr RIVA PA*IDtAMore »
 
12sAnDE sMAA[LAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
13LAAEHCAU*BAK sAARVAARsA*. PATELA MAAwAVAbAA{More »
 
14LAAEHCAU*BAK sAARVAARsA*. SAAH ]ttAMACA*dMore »
 
15aAYAUVAErdnAU* aMAVAewA RAVAlA P~AJARAMA nARAEtAMAMore »
 
16VAewA‹VAnAMAUnASAi IVAJYASA*KR wAnASA*KR anAU.More »
 
17aARAEGYAnAi Ku*CAiMAUnASAi IVAJYASA*KR wAnASA*KR anAU.More »
 
18VAAYARMAEnAnAAE bAAEIMAYAAEZ~Ai `PAš`More »
 
19sA*GAitA P~AVAEISAKAbAvCAA BAAnAUBAA{ aEdLA‹More »
 
20DAYAAIBATisA MATADAE ICA*tAA MAUKtA BAnAAE !VAewA PAnAARA BAi. aECA.More »
 
21RAsAKU*J nAi sAIRGAMABARFiVAAlAA SAAIntA CAunAiLAALAMore »
 
22BAAlA RMAtAAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
23sAAeRbACAAeHANA PAURUzAAEttAMAMore »
 
24RsAdAR BA*GAAlAi VAAnAGAiaAEsA*. dAESAi P~AiItAMore »
 
25JDE tAAE JDiBAU’iQKKUR MAILLAKA CA*.More »
 
26GAAJRnAAE RsASAAH nARIsA*H MAu.More »
 
27LAsANAVAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
28P~AsAuItA IVAxAAnAVAewA RIVASA*KR JTASA*KR IyAVAEdiMore »
 
29KBA‹YAAtA anAE HRsA KEMA MATADVAAE ?dVAE bAuPAtARAYA MAAE.More »
 
30MAA*dGAi anAE aARAEGYAMAA* aAHARGAA*wAi GAitAAMore »
 
31aARAEGYAnAU* aMAbA’ KAIntAMore »
 
32aAHAR anAE aAezAwAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
33RAEGAAE anAE ]PAAYAAEVAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
34BAAlA]cERMAA* MAAGArdSArnAVAewA sAUMAItABAHEnAMore »
 
35gADPANA, RAEGA anAE MAMAHEtAA LAAEPAAMore »
 
36BAA anAE BAAlAKVAewA SAAsyAi JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
37dRd MATADE dAdA‹ !QAKR LAAbASA*KRMore »
 
38GAVAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
39RsAAEDAnAU* RsAAYANAVAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
40RkAE VAHEMAAtAAVAewA SAAsyAi JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
41BAAYAAEKEIMAK - Z~AENAi 1 WAi 12PAAREkA IdVAAnAbAA{More »
 
42aAewAAEIGAK KLYAANAnAi P~AVAEISAKAdEsAA{ SAA*ItALAALA MAGAnALAALA anAU.More »
 
43kAULLAAE PAyAYAAEGAi MAWAURAdAsAMore »
 
44ICAIKtsAAIBwAVAewA SAAsyAi MANAiSA*KR GAAEIVA*d‹More »
 
45P~AVAAHi sAAEnAU*VASAi aA{. ‹.More »
 
46KAVYAsAUzAMAAsA*. YAAIxAK aMAMore »
 
47GAUJRAtAMAA* TPAK PAœItA  ARA FLAAEwAAnAnAAE IVAKAsAPATELA RMAESAMore »
 
48nAVAA ]wAAEGAAEnAAE bAAEIMAYAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
49P~AACAinA bAARtAMAA* PASAUYAUœAEJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
50RNAnAAE BAEtAAJ BAAdSAAH : }*TJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
51KJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
52MAAsTR TELARnAi PARiXAAMAA* IsAwwAiRAQAED aECA. Ti.More »
 
53MAuyA-ICAIKtsAKnAAE sAAWAisA*. wAAElAIKYAA HRESAMore »
 
54ÀdYAnAi sA*bAAlAIyAVAEdi ISAVAP~AsAAdMore »
 
55ÀdYAnAi sA*bAAlAbAvCAA PAiLAU {.More »
 
56ÀdYAnAi sA*bAAlAdAtAE KE. KE.More »
 
57aARAEGYAnAi CAAVAiaAEnAAYAK RgAUnAAWA‹More »
 
58aAYAUVAErdnAi aAwAVAANAiVAewA HiRPARA sAUzAMAAMore »
 
59DAYAABAiTisAVAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
60aIbAnAYAKlAAQAKR JSAVA*tAMore »
 
61LAAVANYAsA*. dAESAi HEMAinAAMore »
 
62nAVAA nAVAA HUnnARAECAAEKsAi GATUbAA[More »
 
63nAVAA nAVAA HUnnARAEVAewA IyAVAEdi Ti. aEMA.More »
 
64``GAA*wAi`` IFLAMAnAi KHANAisA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
65DAYAAIBAITjQAKR LAAbASA*KRMore »
 
66DuMAAE aAEGAlYAAEjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
67GAjLAnAU* nAVAU* GAGAnAsA*. DNAAK sAtAiSAMore »
 
68KESAVA KAVYAKESAVALAALA SYAAMA‹More »
 
69RAJH*sAiJADEJA CAnd^AMore »
 
70KAVYAAEPA*DYAA ISAVAMore »
 
71I wAAPA*IDtA KeLAAsAMore »
 
72LAALAAvkAPAALAMAKAET sAAEHRABA LAiMA‹bAA{More »
 
73sAuYArnAE tARtAAE MAuKU* cU*dEsAA{ sAUwAiRMore »
 
74InAIMAzAdEsAA{ MAinAUMore »
 
75KeLAAsA-MAAnAsARAEVARnAE PA*WAE.....RAJdEVA sAAebAAGYACA*d MA*GAlA‹More »
 
76CAALAAE aMAEIRKAnAi sAFREsA*gAVAi RMAAMore »
 
77CAALAAE aMAEIRKAnAi sAFREsA*gAVAi HzArdMore »
 
78KeLAAsA-MAAnAsARAEVARnAE PA*WAE.....RAJdEVA sAAebAAGYACA*d MA*GAlA‹More »
 
79KeLAAsA MAAnAsARAEVARnAE PA*WAERAJdEVA sAAebAAGYACA*d MA*GAlA‹More »
 
80sAFRnAA* sA*bAARNAA*jVAERi RIsAKMore »
 
81IHMAALAYA Ki ]ttAU*GA PAVArtA-MAALAAdAtAAR VAi. aEnA.More »
 
82P~AVAAsA-P~AsAAdidVAE VAJAUbAA{More »
 
83IHMAALAYAnAi tAiWArYAAyAAPAAREkA nAVAnAitAMore »
 
84aMAEIRKA JVAU* cE ?SAAH CA*d^KAntAMore »
 
85aMAEIRKA JVAU* cE ?KALAANAi KAIntALAALAMore »
 
86HAEIMAYAAEPAWAi : MAAnAVAiYA ICAIKtsAAsAAEnAAVAALAA sARLAAMore »
 
87GAUjRE WAE HMA JHA*sAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
88YAAIyAKnAi aA*tAR-KWAAsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
89CAALAAE sAJAEDE P~AVAAsA KRiaEPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
90KLAAnAE CARNAEdEsAA{ HIRP~AsAAdMore »
 
91bAARtAnAA* YAAyAAwAAMAAEGAAMAi bAGAVAAnA‹ HR‹More »
 
92IsALAAEnAMAA* BAE VAzArPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
93IsALAAEnAMAA* BAE VAzArZ~AiVAMAAr PAšnAAbAMore »
 
94sAFRnAA* sA*bAARNAA*jVAERi RIsAKMore »
 
95MAARAE JLAAEPACAARSAAH KAIntALAALA anAU.More »
 
96KUITR ]wAAEGAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
97SARiRnAi sAACAVANAIyAVAEdi ISAVAP~AsAAdMore »
 
98Z~Ai abAXYA-anAntAKAYA-IVACAARSAAH P~AANALAALA MA*GAlA‹More »
 
99aAPANAA SARiRnAU* RAsAAYAINAK BA*wAARNAIyAVAEdi ISAVAP~AsAAdMore »
 
100syAiRAEGA ICAIKtsAAVAeèwARAJ PA’NAi aMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »