Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1ÀdYAAEIMAr-MAALAAPA*. JYAdEVA HiR‹K IVA.More »
 
2sA*dEISAKAkABARdAR aRdESAR FRAMA‹More »
 
3sAA*wYAGAitAKAELAKMore »
 
4KMARnAAE dUkAAVAAE anAE sAAYAEITKAnAd sACAAET {LAAJ aEKYAUPA*KCARSAAH PAi.‹.More »
 
5wAUM~AVAEwAsA*. aG~AVAALA MAAEHnALAALAMore »
 
6wAUM~AVAEwAVAMAAr atARIsA*HMore »
 
7V~AJ VAPAuJALAALAMore »
 
8bAGAVAU* GAGAnAPATELA tA®LAtAAMore »
 
9SAAEwA anAE sVAAwYAAYAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
10HU* tAAE InAtYA P~AVAAsAiPATELA MAINALAALA H.More »
 
11IHMAALAYAnAAE P~AVAAsAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
12Z~Ai BAdRi KEdAR aAnA*d jRNAA*K‰D bAAnAUBAEnAMore »
 
13MAnA tAAE CA*PAAnAU* FuLAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
14VAAT anAE VAAtAAr YAURAEPAnAibACAECA IdLAHRMore »
 
15CAALAAE Z~Ai KEdAR-BAdRinAAWAdLAALA MAALAtAiMore »
 
16VAECAANA VAERA sAAMAE sAAeRAzT^nAAE sA*G~AAMAMAHEtAA CAiMAnAMore »
 
17IHMAALAYAnAAE P~AVAAsAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
18dIXANAAYAnAsAUndRMA#More »
 
19IHMAALAYAnAA* tAiWArsWAAnAAEsVAAMAi aAnA*dMore »
 
2080 IdVAsAMAA* PAJULAEVAnArMore »
 
21PAuVAArsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
22IHMAALAYAnAAE P~AVAAsAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
23a*ItAMA IXAItAJAEsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
24GAUJRAtAnAA* nAVAA* tAiWArwAAMAAEPATELA KESAVALAALAMore »
 
25KeLAAsA-dSArnAPAAREkA nAVAnAitAMore »
 
26{*GLAEnDMAA* 45 IdVAsA anAE BAiJA LAEkAAEPA*DYAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
27BARFRstAE BAdRinAAWAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
28CAAR kAuNAA VAtAUrlAnAAPATELA RMANALAALAMore »
 
29gARWAi duRnAA* gARsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
30sAuRJ sA*GAE, dIXANA PA*WAEsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
31GAUJRAtAnAA* tAiWArsWAAnAAESAAsyAi dUGAArSA*KR KEVAlARAMAMore »
 
32YAAEGAi anAE aMALAdARKAEaEsLAR aAWArRMore »
 
33IdK#IdGA*tAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
34aLAGAARi RkADPA’ijVAERi RIsAKMore »
 
35CAAMADinAU* aARAEGYA kA*D-1VAewA aACAAYAr sAILALAKUMAAR KE.More »
 
36CAAMADinAU* aARAEGYA kA*D-1VAewA aACAAYAr KAIntAbAA{ aAR.More »
 
37ddrInAVAARK nAsA MAAILASA ISAXAKPATELA ISAVAAbAA{ jVAERbAA{More »
 
38VAewAK sA*BA*wAi IVACAARAEsA*. IbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
39sAiVANAKAMAnAi WAiYARinAAE sARlA MAAGArIyAVAEdi LAAbASA*KR KESAVALAALAMore »
 
40aAewAAEIGAK nAVAsAJrnAnAi IXAItAJAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
41aAEIDIT*GAPATELA MAHEnd^ MA.More »
 
42aAEIDIT*GACAAEKsAi MAINALAALA MAA.More »
 
43PLAuTAEa*G~AE‹ P~AMAAEd di.More »
 
44PLAuTAEPA*DYAA sAUwAiR P~A.More »
 
45sA*sKAR IVAIwAsVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAi‹More »
 
46BA*GAbAAzAA PAIRCAYAGAAEPAALA‹ IGARwARMore »
 
47PAA*GARtAi bAAzAA CAEtAnAA anAE sAuICAtA ILAIPA-PAIRVAtArnAdEsAA{ KESAUbAA{More »
 
48a*G~AE‹ SAikAAE PAAKU*, PAAKU*dEsAA{ sAtAiSACA*d^More »
 
49}*DA sAAGARnAi aJAYABAiaAEIMAnDILAnA IsMAWAMore »
 
50}*DA sAAGARnAi aJAYABAiaAEMAEWAR HELAnAMore »
 
51}*DA sAAGARnAi aJAYABAiaAEaAnAAErVA BAAEIRsAMore »
 
52cA*dsAiKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
53JE KHAE tA a*G~AE‹MAA* JdEsAA{ sAtAiSACA*d^More »
 
54CAALAAE, aVAKASAMAA*MAHEtAA MAnAUbAA{ anAU.More »
 
55sAAGARPAETAlAnAi kAAEJPATELA JSAbAA{ anAU.More »
 
56sAAGARPAETAlAnAi kAAEJIB~Anji RUWAMore »
 
57sAMAUd^nAi sALAEnA aEF. sAi.More »
 
58sAAGARPAETAlAnAi kAAEJPATELA JSAbAA{ anAU.More »
 
59sAAGARPAETAlAnAi kAAEJIB~Anji RUWAMore »
 
60]PAsAGAr, ICVAvPA, nAAMAwAAtAU anAE KMAAwAVA HzArdEVAMore »
 
61GAUJRAtAi PAR aRBAi-FARsAinAi asARnAAYAK cAETUbAA{ R.More »
 
62a*tAIRXAMAA* }DtAA ]PAG~AHAEbA’ MAnAUbAA{More »
 
63aAwAUInAK IVAxAAnAnAi aAcERi jLAKMAHEtAA aAR. KE.More »
 
64aAPANAE aA*GANAE }DnAARA*PARMAAR JYAMALLAMore »
 
65aAPANAE aA*GANAE }DnAARA*VAMAAr InAR*JnAMore »
 
66aLA*KARP~AVAEISAKAMAA*KD DAELARRAYA R*GAiLAdAsAMore »
 
67KAELAEJ RsAAYAnAPATELA RMANALAALAMore »
 
68sAAGARPAETAlAnAi kAAEJPATELA JSAbAA{ anAU.More »
 
69sAAGARPAETAlAnAi kAAEJIB~Anji RUWAMore »
 
70dESA-IVAdESAnAi LAAEKKWAAaAELAAD LAILAtAMore »
 
71kAGAAElA PAIRCAYAaVARANAi BAABAUbAA[More »
 
72CAA*dnAiVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
73kAALAi IkAssAE MAElAAMAA*VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
74dESA-IVAdESAnAi LAAEKKWAAaAELAAD LAILAtAMore »
 
75sAFRnAA* sA*bAARNAA*jVAERi RIsAKMore »
 
76sAFRnAA* sA*bAARNAA*jVAERi RIsAKMore »
 
77PAELAA VADdAdA BAAELAAVAEBAARiaA abAEIsA*HMore »
 
78R*GAinA PAtA*IGAYAA*BAARiaA abAEIsA*HMore »
 
79MAulAAXARAE SAikAVAE sVAsctAABAARiaA abAEIsA*HMore »
 
80KMAQANAbA’ aIZVAnAiMore »
 
81FERAESAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
82KASMAiRnAU* aIGnAsnAAnAMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
83KAELAEJ bAuGAAElAsA*. dLAALA IVAJYACA*d^More »
 
84KAELAEJ bAuGAAElAsA*. dEsAA{ a*BAUbAA{More »
 
85SAHERnAi sARGAMASAAH IBAPAinAKUMAARMore »
 
86ŠYAA* CAAnAi sAenYAAE yAATKYAA* HtAA*HIRZ~CA*d^ anAU.More »
 
87ŠYAA* CAAnAi sAenYAAE yAATKYAA* HtAA*nAARGAAElAKR KUsAUMAMore »
 
88MAAERBAi, nAAnAA sAAHEBA PAEZVAAnAAMore »
 
89aFgAAInAstAAnAMore »
 
90aMAR {RAnAdAdRAVAAlAA IMAnAAECAEHER aERCASAAHMore »
 
91aMAEIRKAnAi sA*sKYAAIxAK aMAMore »
 
92BAnAAsA dSArnAsA*. SAEQ aMAMore »
 
93P~AACAinA bAARtASAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
94MAERA R*GA dE BAsA*tAi CAAELAAPA*DYAA aARtAiMore »
 
95sVAiDnA : sAAEnAAnAU* IPA*JRMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
96LAALA IKLLAAnAAE MAUK›MAAEMore »
 
97P~AACAinA JGAtAMore »
 
98IVAxAAnAnAA MAR‹VAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
99G~AisAnAAE {ItAHAsASAAH PAIRMALAMore »
 
100VAnARAJ CAAVADAEMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »