Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sMARNAsA*IHtAAbAAElAAnAAWA nARIsA*HRAVAMore »
 
2G~AAMAbAJnAMA*DlAisA*. dVAE JAUGAtARAMAMore »
 
3MAnAnAEsA*. nAiLAK*Q HEMA*tAKUMAAR GAUNAAbAA{More »
 
4akAA bAGAtAnAA cPPAAsA*. IyAVAEdi anAsAuYAA bAuPAEnd^More »
 
5akAA bAGAtAnAA cPPAAsA*. IyAVAEdi bAuPAEnd^ BAALAKMore »
 
6sAnAMA-SAtAKdVAE nARbAERAMASA*KR P~AANA‹VAnAMore »
 
7RIVA cIBAdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
8RAIGANAiQAKAER IPAnAAIKnA#More »
 
9KIVAtAA anAE sAAIHtYAnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
10anAURAGAdVAE nAAWAALAALAMore »
 
11KIVAtAA anAE sAAIHtYAnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
12MAwAUVAnAsA*. dVAE HRind^More »
 
13aCALAAYAtAnAKMore »
 
14CAisAdR‹ P~AIVANAMore »
 
15Z~Ai aAnA*d IsA*wAUdVAE DAÂALAALA dEVARAMAMore »
 
16FUVAARAEsA*. nAAYAK VAsAntAMore »
 
17aEKAntAAEnAi sAAEDMAA*dVAE V~AJLAALAMore »
 
18RVAind^nAAWAnAAE sAAIHtYA-VAARsAAEsA*. PAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
19nAVALA-LAAEKMAA*KAEQARi JYA*tAMore »
 
20Z~AibAJnAsA*G~AHIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
21cAETALAALA-PAdBAAEIwAnAicAETALAALA sAEVAKRAMAMore »
 
22IdnACAYAArVAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
23RAEGAAEnAi sARlA sAARVAARMAAEdi IVA”LAdAsAMore »
 
24duwA KE aMAMAAEdi IVA”LAdAsAMore »
 
25MARUKU*JMAHEtAA ‹VARAJMore »
 
26MARUKU*JMAWAURAdAsA IyAKMA‹More »
 
27MARUKU*JMAHEtAA ‹VARAJMore »
 
28MARUKU*JMAWAURAdAsA IyAKMA‹More »
 
29kAEtAinAA* MAulA tAttVAAEPA*DYAA MAAtAr*D ISAVAbAd^More »
 
30kAEtAinAA* MAulA tAttVAAEPA*DYAA MAAtAr*D ISAVAbAd^More »
 
31sAUP~AJnAnASAAsyAMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
32aE*sAi sAUwAi YAUVAAnAianAUbAVAAnA*d‹More »
 
33JLAAEPACAARVAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
34RAEGAAEnAi sARlA sAARVAARMAAEdi IVA”LAdAsAMore »
 
35InABArlAtAA aWAVAA dESAnAU* aEK MAHttAMA dUbAArGYA !VAewA IyAVAEdi JTASA*KR LAiLAAwARMore »
 
36G~AAMAiNA IVAKAsAPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
37aKsMAAtAMAA* P~AAWAIMAK MAddPA*WAKi DAEsAAbAA{ fAMA‹ anAU.More »
 
38LAAEHCAU*BAK ICAIKtsAA sA*‹VAnAiPAEnTR nAAnAUbAA{More »
 
39kAAERAKnAA GAUNAdAEzAPARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
40IH*dUstAAnAMAA* XAYARAEGAPARikA MAINALAALA cAETALAALAMore »
 
41MAARU* gARaACAAYAr nAVAinA aAR.More »
 
42MAARU* gARPATELA KESAVALAALAMore »
 
43FuLAFAERMA SAi P~AitAQAKAER RVAind^More »
 
44aAPANAA* kA*DKAVYAAEsA*. QAKR wAiRUbAA{More »
 
45GAitA-PA*CASAtAisA*. CAAewAURANAi {IndRAdEVAiMore »
 
46GAitA-PA*CASAtAiQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
47GAUJRAtAi bAAzAAnAU* IVASAUœ LAEkAnAdVAE sAAKRLAALA aMAMore »
 
48aVAKASA aA: JAdU nAYAUr* !MAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
49aVAKASA aA: JAdU nAYAUr* !HA{D MAAGAArRET aAE.More »
 
50IVAxAAnAIVACAARSAAH PAAEPATLAALA GAAEIVA*dLAALAMore »
 
51GAUJRAtAi VYAAKRNA bAAzAA anAE LAEkAnAPATELA VAi. aEMA.More »
 
52sAidi-KCci VAAtAAraAEaACAAYAr SAA*ItAbAA[More »
 
53BAYAAIxAK aACAAYArZ~Ai nATVARLAALAMore »
 
54IVAxAAnA MAUd^AMAHEtAA MAnAUbAA{More »
 
55bAuGAbAr JlA sA*KEtAAE aAPAtAi VAnAsPAItAaAEsARAEJA KAELAPPAnAMore »
 
56bAuGAbAr JlA sA*KEtAAE aAPAtAi VAnAsPAItAaAESAAH sAi. KE.More »
 
57P~AduIzAtA PAYAArVARNAMAAEdi nAGAinAMore »
 
58aAKASAPAAEWAiPARMAAR JYAMALLAMore »
 
59IVAxAAnA anAE VYAVAHARVYAAsA bAAnAUP~AKASA PAi. anAU.More »
 
60IVAxAAnA anAE VYAVAHARKELDR IRCAiMore »
 
61bAAzAAIVAxAAnAVYAAsA KAIntALAALA BAlAdEVARAMAMore »
 
62aAPANAi VAnAsPAItAaAEPATELA bAA{LAALAbAA{More »
 
63IVAxAAnAsAAeRbAMAAEdi nAGAinAMore »
 
64IVAxAAnA VAtAUrlAPATELA IBAIPAnAMore »
 
65sAAeRAzT^nAAE sAuYAAErdYAsAdAV~AtAi nARbAERAMA MAAwAVA‹More »
 
66RAMAJnMAbAuIMA KE BAABARi MAIsJd...?MAHEtAA RsAiKMore »
 
67aA aMAEIRKAdLAALA JYAIntA anAU.More »
 
68RISAYAA anAE MAAnAVA SAA*ItAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
69sVAAtA*yYAnAAE sAEtAUbA’ SAA*ItAKUMAAR JE. anAU.More »
 
70sVAAtA*yYAnAAE sAEtAUIMACAnAER JEMsA aE.More »
 
71aEISAYAAnAU* KLA*KMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
72GAUJRAtAi P~AAKPATELA sAi. KE.More »
 
73CAinAMAA* 54 IdVAsAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
74P~AWAMA IVAZVAYAUœ anAE YAUœKALAinA bAARtAiYA RAzT^VAAdCAAeHANA bAuPAEnd^ KE.More »
 
75aAPANAi dUInAYAAIVA A*sA bAAsKRRAVAMore »
 
76SAA*ItAnAi nAVAi PAIRsAiMAAaAEVYAAsA RVAind^ KA. anAU.More »
 
77P~AVAAsA KWAAaAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
78P~AVAAsA KWAAaAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
79MAANAsA HAEVAAnAi YA*yANAAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
80aAVAAE aAElAkAiaE, aAPANAAE IJLLAAE bAAVAnAGARIyAVAEdi MAHEnd^ a.More »
 
81bAARtAiYA YAUœAEnAAE sA*IXAPtA {ItAHAsA-1sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
82aAPANAi sVARAJYAAyAAdEsAA{ jiNAAbAA{More »
 
83KCc aEVAAEDrnAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
84aAPANAAE dESAPATELA PAitAA*BARMore »
 
85GAUJRAtA dSArnAaAEjA wAnAVAntAMore »
 
86KARAVAAsAnAi KHANAiIyAVAEdi nAVALARAMA JGAnnAAWA anAU.More »
 
87JAMAnAGAR nAi bAitARMAA*More »
 
88LAAEKMAAtAAKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
89LAAEKMAAtAAKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
90LAAEKMAAtAAKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
91LAAEKMAAtAAKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
92YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
93CAALAAE VAA*CAiaERAVAlA SAA*ItAbAA{More »
 
94VAAH RE VAAtAAr VAAH !MAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
95sA*PAIttAnAAE nAASASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
96MAUIKtA J*GASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
97bAKtAISARAEMAINA sA*tA tAULAsAidAsASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
98P~AERK P~AsA*GAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
99PLAuTAESAAH sAURESA R.More »
 
100VYAAPAAR ISAXAK YAAnAE VYAAPAARi sALAAHKARI VAEdi IVAZVAnAAWA GAAEIVA*d‹More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »