Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAMore »
 
2REVAnYAU anAE kAEtAiVAADi aABAAd KRVAAnAi aMAARi anAUbAVAi sAUCAnAAaAEa*JAIRYAA dULAERAYA cAETALAALAMore »
 
3ad#bAUtA P~AANAiJGAtARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
4P~AZnA MA*JuzAAsA*. PATELA nAREnd^More »
 
5}*DA sAAGARnAi aJAYABAiaAEMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
6P~AAKGAA*wAi LAALACA*d^ bAGAVAAnAdAsAMore »
 
7GAUJRAtAi bAAzAA-LAEkAnASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
8CAALAAE, aVAKASAMAA*VAUDBARi DEIVAD aAE.More »
 
9‹VAIVAxAAnAMACcR MAAwAVA‹ BAi.More »
 
10sAMAUd^nAi sAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
11IVAKsAtAU* IVAxAAnAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
12IVAKsAtAU* IVAxAAnAsA*. BLAAE GLAEnA aAE.More »
 
13IVAxAAnAnAi RIsAK VAAtAAERAVALA KnAUbAA{More »
 
14IVAxAAnA PAuRK PAUIstAKAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
15IVALAAYAtAi MAAlAiMore »
 
16RMAtAA* RMAtAA* IVAxAAnAIyAPAAQi sAUMAnARAYAMore »
 
17GAINAtA GAMMAtAMAAlAASAEQ RJnAiMore »
 
18CAALAAE sPAEILA*GA PAAKA KRiaEMAALAVAi VAnARAJMore »
 
19CA*d^YAAyAAJAnAi YAAEGAEnw^More »
 
20bAuLYAA tYAA*WAi FRi GANAiaESAAH KAIntALAALAMore »
 
21KAELAEJ RsAAYAnAMAA*KD bAAsKRRAYA nAVALASA*KRMore »
 
22HERtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
23PA*kAi aEK PAA*kAnAA*SAAH RISMAMore »
 
24sVAAsWYA anAE sVAAsWYA IVAxAAnAVAewA SAAH tAUzAARMore »
 
25IRYAAsAtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
26IsAFtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
27KAnAkAJuRAHAEPATELA kAAEDAbAA[More »
 
28HA{D^AE-IWAREPAiMore »
 
29PAANAi IVASAE aATLAU* JANAi LAAEMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
30PAANAi IVASAE aATLAU* JANAi LAAEIsMAWA aEF. sAi.More »
 
31aEK HtAi MAEnAA....sA*. MAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
32IVAxAAnA : KETLAU* KLYAANAKARi ?KAEQARi MAnAUMore »
 
33PARAGAMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
34KAEMPYAUTR PAIRCAYAPA*CAALA sMAMore »
 
35aIwAPAItAJAESAi I>znAAMore »
 
36PAUNYASAAlAi PAUNYAwAnAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
37aVASAPARikA aIVAnAASAMore »
 
38RXAKbAGAdEVA KnAUMore »
 
39sAACAi sAAEHAGANAkAERVAAKR MAAEHnAMore »
 
40CAU*GAALASAAH RMAESA BAi.More »
 
41]LLAIsAKASAUKLA dUGAErSAMore »
 
42GAJBAbAGAdEVA KnAUMore »
 
43]tsAIVAKASAUKLA dUGAErSAMore »
 
44VA‰RGAAEHELA nATVARMore »
 
45tAPAAEtAiWArIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
46b~AMAJAlASAMAAr GAAetAMAMore »
 
47HMASAKLAbAGAdEVA KnAUMore »
 
48aMAR MAHAJnAAEKAEQARi KKLAbAA{More »
 
49Z~AiRAMACAIRtAMAAnAsAMore »
 
50YAURAEPAnAA sAUwAARAnAAE {ItAHAsAIyAVAEdi aItAsAUkASA*KR KMAlAASA*KRMore »
 
51IMARAtAE aHMAdijVAERi KMore »
 
52bAARtAiYA sA*sKMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
53wAMAr anAE wAMArnAAYAKsA*. SAEQ SAAIntALAALA VAnAMAAlAiMore »
 
54Z~Ai sVAAMIMAnAARAYANA sA*P~AdAYAnAU* sA*IXAPtA InAdSArnAVYAAsA IyAbAUVAnA GAAeRiSA*KRMore »
 
55aVAwAutA KAEITsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
56IVAZVA wAMAr {sLAAMAMAAEIMAnA VALAiMAAEHMMAd sAi.More »
 
57JGAtAnAA wAMAAErnAAE PAIRCAYAbA’ GAAEPAEZVAR KAETEZVARMore »
 
58JGAtAnAA wAMAAErnAAE PAIRCAYAdVAE P~AA. bAA. nA.More »
 
59Z~AisAdUPAdESAIdVAAKRaACAAYAr Z~Ai nAWAURAMASAMAArMore »
 
60nAVAAE KRARMore »
 
61Z~AiMAd#GAVAditAAMAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
62SAMANAU* sAVAA LAAkAnAU*JAEzAi BAABAUbAA{More »
 
63JnAJAGAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
64CAALAAE RMAiaE RMAtAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
65IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAdEsAA{ BAALAAbAA{ VAi.More »
 
66‹VAnAPAIRCAYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
67IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
68SA*KRACAAYAraAEjA wAnAVAntAMore »
 
69LAAEKIP~AYA LAAEKKWAAMAAlAA -4-5-6sAUHAsAiMore »
 
70nAVAi MAAJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
71a‰LA aAEci PADidAESAi P~AbAULAALAMore »
 
72sARi JtAi REtAi (bAAGA-1)MAHEtAA YASAAEwARMore »
 
73CAALABAAJnAAYAK KeLAAsAMore »
 
74sAAeRAzT^nAA PARA>MAi BAHARVATiYAAIq^VAEdi RMAAKAntAMore »
 
75sAAGAR sA*GAMAnAAYAK KeLAAsAMore »
 
76aAYArbATJAEzAi ]zAAMore »
 
77GAUJRAtAMAA* sA*bAIVAtA kAEtA]wAAEGAAEPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
78VAGAR MAuDinAA VYAVAsAAYAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
79P~AET^AEKEIMAKLA ]wAAEGAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
80aEInJInAYARi*GA ]wAAEGAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
81nAIsAr*GA]PAAwYAAYA LAiLAABAHEnAMore »
 
82nAIsAr*GAGAA*wAi P~AMAiLAABAHEnA PAi.More »
 
83BAAlAKnAU* P~AWAMA VAzArDGALAi SAA*ItALAALA anAU.More »
 
84BAAlAKnAU* P~AWAMA VAzArsTAEPsA MAERiMore »
 
85GAdEsAA{ LAALAbAA{ KHAnAbAA{More »
 
86KLAAKARnAi sA*sKARYAAyAARAVAlA RIVASA*KRMore »
 
87sAICAyA IVAxAAnAIyAVAEdi nA*. RA.More »
 
88tAMAE JAtAE KRi JUaAECAAEKsAi GATUbAA[More »
 
89P~AANAiaAEnAi ad#bAUtA {Ind^YAAECAAEKsAi GATUbAA[More »
 
90bAAzAAIVAxAAnAVYAAsA KAIntALAALA BAlAdEVARAMAMore »
 
91aA*kA jRE tAAE sAAVAnAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
92GAitAAnAAE nAiItAMAAGArPAARgAi HIRP~AsAAd anAU.More »
 
93{sLAAMA dSArnAVARkAVAALAA {KBAALA anAU.More »
 
94{sLAAMA dSArnAMAAeLAAnAA aBAULAaALAA MAVAdudiMore »
 
95]PAInAzAd# IVACAARNAAMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
96wAMArtAtVAIVACAARMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
97sAuXMA‹VA PAIRCAYAMAAlAA-3-4-5aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
98sAuXMA‹VA PAIRCAYAMAAlAA-3-4aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
99BAAlA IVAxAAnAMAAlAAaVARANAi BAABAUbAA[More »
 
100aEKtAAnAAE PA*WAGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »