Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1nAAnAi MAuDinAA nAFAKARK ]wAAEGAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
2aABAAdinAAE dESAdEsAA{ JGAnnAAWA anAU.More »
 
3aABAAdinAAE dESAVHiLAR MAEK#IMALAnAMore »
 
4aAPANAE aA*GANAE }DnAARA*PARMAAR JYAMALLAMore »
 
5aAPANAE aA*GANAE }DnAARA*VAMAAr InAR*JnAMore »
 
6aAPANAE aA*GANAE }DnAARA*PARMAAR JYAMALLAMore »
 
7aAPANAE aA*GANAE }DnAARA*VAMAAr InAR*JnAMore »
 
8sAARi aA*kAAEBAEnJAIMAnA HERiMore »
 
9RAEGAAE anAE sAARVAARVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
10BLADP~AESAR KARNA anAE ]PACAARIyAVAEdi CAnd^KAntAMore »
 
11BLADP~AESAR KARNA anAE ]PACAARdVAE sAUREnd^More »
 
12kARtAA VAAlA KEMA aTKAVASAAE ?VAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
13PAXAgAAtA (LAKVAAE)VAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
14IKDnAinAA* ddAErVAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
15IdVAELAVAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
16CASMAA* HTAVAAE, d^IzT sAUwAARAEVAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
17BAAlA aARAEGYAsA*. VAewAKLPAtAvMore »
 
18BAAlA aARAEGYAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
19tAA*IyAK PAIRbAAIzAK LAgAUKAESAsA*. PATELA aEMA. aEMA.More »
 
20tAA*IyAK PAIRbAAIzAK LAgAUKAESAsA*. sAEJU BAi. aAR.More »
 
21MAuyAAEPACAAR : anAUbAVAAE anAE aHEVAALAAEsA*. SAAH JGAdiSAMore »
 
22aAHAR sA*IHtAAMAHEtAA aAR. KE.More »
 
23sAH ISAXANAPARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
24CAA[nAijVAAnAGAiaAEdAESAi HEMAinAA sA*.More »
 
25CAA[nAijVAAnAGAiaAEdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
26CATPATi PA*JABAi VAAnAGAiaAEdAESAi P~AiItAMore »
 
27CATPATi PA*JABAi VAAnAGAiaAEwAnAESAA RAJEZ~AiMore »
 
28CATPATi PA*JABAi VAAnAGAiaAEdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
29RkAE CAuKtAASAAsyAi VAewA JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
30aAtMAAnAU* aAezAwAMAHEtAA dEVAESAMore »
 
31kAA*D anAE sAAKRRAVAlA aRIVA*d anA*tARAYAMore »
 
32sAICAyA IyAKAlA-xAAnA-dSArKsA*. SAAH CA*d^KAntA sAi.More »
 
33sAICAyA IyAKAlA-xAAnA-dSArKSAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
34J*GA ‹tAAE ‹*dGAinAAEKAEQARi MAwAUbAA{ anAU.More »
 
35J*GA ‹tAAE ‹*dGAinAAEMAADrnA aAEIRsAnA sVAETMore »
 
36bAARtAiYA sARHdAE : sAlAGAtAi sAMAsYAAsA*. PA*DYAA aARtAiMore »
 
37bAARtAiYA sARHdAE : sAlAGAtAi sAMAsYAAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
38sA*PAuNAr >AIntAnAi kAAEJMAA*nAARAYANA JYAP~AKASAMore »
 
39sA*KLPAnAE sAWAVAARE sAFlAtAAnAA aAEVAAREdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
40sAAIHtYAMAUKURsA*. SAAH CAnd^VAdnA CAunAiLAALAMore »
 
41PLAAIsTKnAi YAAEJnAAaAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
42aAIdVAAsAiaAEnAA P~AZnAAEsA*. SAAH IVAMALAMore »
 
43MAEnAEJMAEnT anAE IBAjnAEsABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
44YA*yA anAE MAAnAVAijVAERi MA*JU anAU.More »
 
45sA*CAALAKiYA IHsAABAi PAœItAMAARFItAYAA RXAA aA{.More »
 
46IdGwARRAJH*sAMore »
 
47GAUJRAtAi bAAzAAnAU* aeItAHAIsAK VYAAKRNAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
48P~AACAinA bAARtAMAA* ISAXANAMAA*KD DAELARRAYA R*GAiLAdAsA anAU.More »
 
49P~AACAinA bAARtAMAA* ISAXANAaALTEKR aE. aEsA.More »
 
50‹VAnA  ARA ISAXANAPATELA ISAVAAbAA{ GAAEKlAbAA{More »
 
51MAU*BA{MAA* MAUIKtA sA*G~AAMAnAE MAAERCAE GAUJRAtAbA’ dAELAtAMore »
 
52PAuVAr P~AAWAIMAK KElAVANAiILA*GAAYAtA aAnA*dRAVAMore »
 
53aAwAUInAK bAARtAMAA* sAAMAAIJK PAIRVAtArnAPAAREkA MAwAUsAudnA anAU.More »
 
54nAVAd*PAtAiPAETLAiKR {ZVARMore »
 
55sAMAJAE sAMAsYAAaAE BAAlAKnAiKAEQARi MAwAUMore »
 
56YAAeVAnAnAA* bAYAsWAAnAAESAAsyAi VAewA JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
57MAAnAVAi BAnAi SAKE JE wAARE tAEKAEQARi MAwAUbAA{ anAU.More »
 
58J*GA ‹tAAE IJ*dGAinAAEKAEQARi MAwAUbAA{ anAU.More »
 
59J*GA ‹tAAE IJ*dGAinAAEMAADrnA aAEIRsAnA sVAETMore »
 
60sAUkA, aAnA*d anAE sAFlAtAAbA’ GAUNAVA*tA anAU.More »
 
61sAUkA, aAnA*d anAE sAFlAtAAMAADrnA aAEIRsAnA sVAETMore »
 
62gAAElAi gAAElAi PYAALAA bAIRYAAsA*. MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
63IH*dU aWArSAAsyAIyAVAEdi aECA. KE. anAU.More »
 
64IH*dU aWArSAAsyAQE*GADi dttAAEPA*tA‹More »
 
65MAA-BAAPAnAi sAEVAAdESAA{ SAAE.MA.More »
 
66KCc: LAAEK anAE sA*sKSAMAAr GAAEVAwArnAMore »
 
67RAzT^nAAE sVAAtA*yYAsA*G~AAMA anAE GAUJRAtAdEsAA{ SAAIntALAALA MA.More »
 
68MAAEqAnAU* KEnsARBAAEgAANAi sAi. PAi.More »
 
69LAsANA-DU*GAlAinAU* PAUnA‹rVAnAMore »
 
70GAUJRAtAnAAE FlA-BAAGAdEsAA{ MAGAnALAALA GAULAABAbAA{More »
 
71sAAeRAzT^ kAEDutA G~A*WAMAAlAAPATELA a*BAALAALAMore »
 
72sAAeRAzT^ kAEDutA G~A*WAMAAlAAPATELA a*BAALAALAMore »
 
73sAAeRAzT^ kAEDutA G~A*WAMAAlAAPATELA a*BAALAALAMore »
 
74sAAeRAzT^ kAEDutA G~A*WAMAAlAAPATELA a*BAALAALAMore »
 
75LAGnA MAA*GALYAsA*. JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
76sAACAVAi RAkAAE: dAdA‹nAA P~AYAAEGAAEwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
77Z~AiMAd# bAAGAVAtA MAAGArdISArKAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
78aLLAAHnAi KitAABARA*dER ]MARkAAnA sAAHEBAMore »
 
79GA*JE {RAnAia*KLAEsARiaA tAEHMAURsA dinASAAHMore »
 
80MAnAAEBAAEwAPA*IDtA KMore »
 
81Z~Ai sAU*dR IVALAAsAMore »
 
82Z~Ai tAUKARAMA GAAWAAZ~Ai sAEVAAnA*dMore »
 
83‹VAnAsAAIHtYA G~A*WAMAAlAASAAH MAUKUnd PAi.More »
 
84P~AsA*GAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
85VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
86JAdU{ IKRNA : LAEsARMAHEtAA KE. Ti.More »
 
87dIRYAAMAA* DuBAKi MAARiaEMAAEdi nAGAinAMore »
 
88K‰AnAi KWAAaAEdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
89IBALLAAE ITLLAAE TCASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
90P~AAYAAEIGAK RsAAYAnASAAH nARIsA*H MAu.More »
 
91PAURANA anAE IVAxAAnAKAETK VAJAUMore »
 
92IVAxAAnAtAiWArPA*DYAA IKSAAERMore »
 
93KAetAUKMAAEdi nAGAinAMore »
 
94IVARATdAdnAi IVAxAAnA VAARtAAaAEMAAEdi nAGAinAMore »
 
95IVAxAAnA JYAAEtAbA’ CA*d^bAA{More »
 
96IVARATdAdAnAi IVAxAAnA VAARtAAaAEMAAEdi nAGAinAMore »
 
97IVAxAAnAnAA sAAwAKAEMAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
98IVAxAAnAnAA sAAwAKAEJEFi BAnAArDMore »
 
99HdYAdAnASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
100tAMAE JAtAE KRi JAUaAECAAEKsAi GATUbAA[More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »