Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAxAAnAnAA VAiRAEMAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
2IVAxAAnAnAA VAiRAEJEFi BAnAArDMore »
 
3VAAYAUPAURANA]PAAwYAAYA aMAMore »
 
4MAEgAANAinAi nAVAILAKAaAEsA*. MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
5MAEgAANAinAi nAVAILAKAaAEsA*. CAeAwARi RgAUVAiRMore »
 
6xAAnACAtAUR G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
7bAARtARtnA {IndRA GAA*wAiJAESAi ]zAAMore »
 
8VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
9bAAzAAIVAxAAnAVYAAsA KAIntALAALA BAlAdEVARAMAMore »
 
10sAidi-KCci VAAtAAraAEaACAAYAr SAA*ItAbAA[More »
 
11]dur ILAIPA ISAIXAKAIKSAAER IGAIRRAJMore »
 
12MAAnAVA‹VAnA anAE bAuGAAElAPATELA KESAVALAALAMore »
 
13sAAPASAUKLA ISAVASA*KR P~AANASA*KRMore »
 
14GAGAnAnAE GAAEkAEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
15PAIRP~AZnAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
16sAAe*dYArMAiMAA*sAAdVAE JSAVA*tAi anAU.More »
 
17sAAe*dYArMAiMAA*sAAdLAALA sAURESA anAU.More »
 
18sAAe*dYArMAiMAA*sAAPAATNAKR RA. bAA.More »
 
19sVAAtA*yYAAEttAR KIVAtAAsA*. IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
20annAPAuNAArMAHEtAA wAnAIVAwAAMore »
 
21JLAnA MAAtARisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
22IBAndAsAdLAALA sAURESAMore »
 
23KUsAUMAMAAlAAIdVAEITYAA nARIsA*HRAVA bAAElAAnAAWAMore »
 
24aEKAEttARSAtAisAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
25aEKAEttARSAtAiJAESAi ]MAASA*KR anAU.More »
 
26P~AHLAAd PAAREkAnAA* GAitAAEPAAREkA P~AHLAAdbAA{More »
 
27GAitAMAAwAURidEsAA{ MAnAUMore »
 
28HYAAtAisA*. dLAALA sAURESAMore »
 
29ISASAUGAA*wAi sAUbAd^A anAU.More »
 
30aEKAntAdLAALA sAURESAMore »
 
31RAGA tAWAA tAALAnAA* MAulAtAttVAAE anAE aIbAnAVA sVARILAIPA PAœItAVAAERA RA‹VA MA. anAU.More »
 
32RAGA tAWAA tAALAnAA* MAulAtAttVAAE anAE aIbAnAVA sVARILAIPA PAœItAgAAEzA InAIkALAMore »
 
33MAnAAEVAEdnAAdVAE HRkA‹ LAXMAiRAMAMore »
 
34KAMAJnYA ddAErjALAA HzArdRAYA {ZVARLAALAMore »
 
35sAUNAi sAUNAinAE FuTYAA KAnAKAEQARi aJYAMore »
 
36digAArYAU KEMA WAVAAYA ?KAEQARi P~AbAAKR IyAKMA‹More »
 
37tABAiBAi IVAxAAnAnAi SAAEwAAEIyAVAEdi ISAVAP~AsAAd anAU.More »
 
38tABAiBAi IVAxAAnAnAi SAAEwAAEIDtj DEIVADMore »
 
39XAYA ICAIKtsAARAVAlA ISAVASA*KR IVAR‹bAA{More »
 
40MAELAERiYAA tAAVAAEVAewA JTASA*KR JESA*KR dVAEMore »
 
41aAHAR anAE PAAEzANAPATELA jVAERbAA{More »
 
42aAHAR, IVAHAR anAE aARAEGYAGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
43PAWYAAPAWYAGANAAyAA aMAMore »
 
44VYAAYAAMA anAE aARAEGYAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
45VYAAYAAMA anAE aARAEGYAGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
46VAAstAURCAnAAMAHEtAA wAMAErSA aEMA.More »
 
47ISAYAAlAU PAAKSAAH IsMAtAAMore »
 
48d^AXA  ARA RAEGAAEPACAARB~AA*T JHAEnAAMore »
 
49digAArYAU KEMA WAVAAYA ?SAAH KAIntALAALAMore »
 
50REfiJRESAnA aEnD aERKnDiSAnAi*GA RiPAERi*GAMore »
 
51BAAlAKAEnAAE sAVAAr*GAi IVAKAsAGAA*wAi Z~AœAMore »
 
52BAAlAKAEnAAE sAVAAr*GAi IVAKAsAGAA*wAi MAHESAMore »
 
53BAAlAKAEnAAE sAVAAr*GAi IVAKAsAGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
54aKsAiR aAYAUVAErdiK aAezAwAiaAESAAH HEMAEnd^More »
 
55tABAiBAiXAEyAE IH*sAAKAEQARi MAnAUMore »
 
56aAPANAU* PARMA YA*yAdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
57aATAEMAAEBAA{LA aEInJInAYARi*GAgAATE IdLAiPA SAA*tAARAMAbAA{More »
 
58MAEdVAVAewA RAQAED P~AAGA‹ MAAEHnA‹More »
 
59MAwAUP~AMAEHVAewA RAQAED P~AAGA‹ MAAEHnA‹More »
 
60BAA anAE BAAlAKsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
61BAA anAE BAAlAKGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
62GAbAArVAsWAA-P~AsAuItAPAe P~AxAAMore »
 
63aVAYAVAAEnAU* ad#bAUtA CAAtAUYArMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
64LAiMADAE-tAULAsAibA’ KAeISAKbAA{More »
 
65gAR aA*GANAE SAAKbAA‹ anAE FULAVAADinASAEMAnA MAHind^More »
 
66anAUbAVAi aAezAwAAEnAAE sA*G~AHMore »
 
67syAi SA<*GAARMore »
 
68aE TU jED I>KETMore »
 
69sAAe*dYAr anAE LALAitAKlAAMore »
 
70sA*GAitAnAA* gARANAA* anAE sA*GAitAnAA sAAwAKAEdiVAAnA‹ BATUKMore »
 
71nAVAbAARtA HARMAAEInAYAMA TiCARbAi*sAE wAiREnAMore »
 
72aAPANAi aA*kAAEMore »
 
73sA*GAitA LAHRiRAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
74sA*GAitA SAAsyAMore »
 
75aMAEIRKnA ICAyAKlAASAEkA GAULAAMAMAAEHMMAd anAU.More »
 
76aMAEIRKnA ICAyAKlAAFLAEKsAnAR JEMsA WAAEMAsAMore »
 
77YA*yA anAE MAAnAVAiBAILArnGAEMA RAEJRMore »
 
78VALDrKPA-1992PATELA IJtAEnd^More »
 
79InAtYA-P~AbAU dSArnAMore »
 
80InAtYA-P~AbAU dSArnAMore »
 
81]d#gAAEzANAAnAi KLAAQAKR MAinAAXAiMore »
 
82aAPANAU* PARMA YA*yAdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
83GAA*DiVA KEnsARnAE nAAWAnAARAEMore »
 
84MAAnAVAMAuyAPATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
85RsAiLAAnAU* RsAAEDU* YAAnAE nAVAinA PAAKSAAsyAQ‰R sAtAidEVAiMore »
 
86RsAiLAAnAU* RsAAEDU* YAAnAE nAVAinA PAAKSAAsyAwAuPAEILAYAA RsAiLAA aEMA.More »
 
87GAAEFNAWAi aNAUBAAEMA sAUwAiMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
88MAA*dGAi anAE aARAEGYAMAA* aAHARGAA*wAi aInAtAAMore »
 
89MAA*dGAi anAE aARAEGYAMAA* aAHARGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
90aAYAUVAEed-InAsAGAAErPACAARGAA*wAi RAJSAEkARMore »
 
91aAYAUVAEed-InAsAGAAErPACAARGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
92WAAnAKinAAE KAVYA-KLAAPAWAAnAKi dEVA‹ IyAKMA‹More »
 
93RAsA RJnAiMore »
 
94FuLAFAERMA SAi P~AitAQAKAER RVAind^More »
 
95HIRdSArnAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
96P~AAWArnAA PAdsA*. sVAAMAi nAAnACA*d^‹More »
 
97MAAYAAnAA* MAnWAnAdVAE JEQALAALA nAAWAALAALAMore »
 
98aCALAAYAtAnAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
99bAGnAMAuItArJAEzAi VAsA*tAMore »
 
100]tsAGAraEn‹nAiYAR GAAERwAnAdAsA DAÂAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »