Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1ICAIKtsAA*JnAbA’ cAETALAALA nARbAERAMA anAU.More »
 
2digAArYAUzYA anAE aARAEGYAK*WAAIRYAA MAHAdEVAP~AsAAd bAAE.More »
 
3wABAKtAi wARAdiIXAtA P~AbAAVAtAi anAU.More »
 
4dAdiMAAnAU* VAewAUMAHEtAA DAHYAAbAA{ RAMACA*d^More »
 
5MAAEtA sAAMAE MAAERCAAEQ‰R RAMAU PARMAAnAnd anAU.More »
 
6MAAEtA sAAMAE MAAERCAAEaEBARLAE aMAErGAADrMore »
 
7HAWAVANAATaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
8dA*tA anAE tAEnAi sA*bAAlA‹LAA KEkASAv dAERABA‹More »
 
9dA*tA anAE tAEnAi sA*bAAlAPATELA RNAcAEDbAA{More »
 
10aAHAR anAE aAezAwAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
11MAAILASA  ARA tA*dURstAianAUbAVAAnA*d‹More »
 
12VAedK TUCAKA sA*G~AHPAiTiT dinASAA‹ MAANAEK‹More »
 
13P~AEMAnAi KlAAfAEMA aEIRKMore »
 
14sAUREkA sAAe*dYArVAewA aAEjA HRnAitAAMore »
 
15kAELA anAE kAELAADiaBBAAsAi SAAIHd aBBAAsAMore »
 
16nAVAA nATAE MAATE KETLAA*K sAuCAnAAEQAKR JSAVA*tAMore »
 
17bAAtAbAAtAnAU* bARtAKAMA anAE GAu*WANAKAMAPATELA LAiLAAVAtAiBHEnA CAUnAibAA{More »
 
18CAAMADinAA RAEGAAEVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
19aIbAnAVA KUdRtAi ]PACAARGAA*wAi bAAEGAiLAALA anAU.More »
 
20aIbAnAVA KUdRtAi ]PACAARMAUkA‹r KULAR*JnAMore »
 
21aA*kA sAACAVAVAAnAsA KlAAPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
22‹VAnACAYAArMAUnASAi IVAJYASA*KR wAnASA*KRMore »
 
23sAUREkA sAAe*dYArVAewA aAEjA HRnAitAAMore »
 
24aKsMAAtAnAA tAAtKAILAK ]PAAYAKdMA RgAUnAAWA GA*GAARAMAMore »
 
25sVAMAuyA aEK aMAQ‰R ‹. KE.More »
 
26aAHAR anAE aAezAwAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
27VAAYAUnAA RAEGAAEVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
28KAELAA{TisAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
29]PACAARIMAyAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
30aAERi, acBADA anAE BAlAiaAPAAQK BAALAKMore »
 
31aARAEGYAnAi MAAGArdISArKAFAEKsA JE. Di IVA“More »
 
32aARAEGYAnAi MAAGArdISArKAaEBBAT ‹. KE.More »
 
33aARAEGYAnAi MAAGArdISArKAIMACAELA RsAELAMore »
 
34aARAEGYAnAi MAAGArdISArKAMAAEsABARJR JAEsAEF Ti.More »
 
35aARAEGYAnAi MAAGArdISArKAKAEj aEsA. aE.More »
 
36aARAEGYAnAi MAAGArdISArKAREnTfAE JAEYAELAMore »
 
37tA*dURstAi anAE nAiRAEGAiKRNAVHA{T aELAnA GAAELDMore »
 
38VAedK sA*BA*wAi IVACAARAEMore »
 
39FlAjAD nAi VAADiPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
40DAEKTR aAVAtAA* PAHELAA*IyAVAEdi ISAVAP~AsAAd KUSAlA‹More »
 
41KEnsARIyAVAEdi ISAVAP~AsAAd KUSAlA‹More »
 
42MAwAUP~AMAEH anAE tAEnAA ]PACAARdVAE CA*dULAALA KASAiRAMAMore »
 
43MAwAUP~AMAEH anAE tAEnAA ]PACAARdVAE CA*dULAALA KASAiRAMAMore »
 
44ÀdYARAEGA anAE tAEnAA ]PACAARdVAE CA*dULAALA KASAiRAMAMore »
 
45kAAERAK anAE sVAAsWYAPATELA jVAERbAA{More »
 
46digAArYAUzA : SAAPA KE VARdAnA ?JAnAi nATVARLAALA anAU.More »
 
47syAiaAEnAA RAEGAAE anAE ]PACAARsA*. QAKR IVAsMAYAMore »
 
48sVAAsWYAnAi sAURXAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
49SAAKbAA‹, FlAAE, sAuKAE MAEVAAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
50RAEGARHsYAsA*. QAKR IVAsMAYAMore »
 
51RsAiLAAnAU* RsAAEDU* YAAnAE nAVAinA PAAKSAAsyAQ‰R sAtAidEVAiMore »
 
52RsAiLAAnAU* RsAAEDU* YAAnAE nAVAinA PAAKSAAsyAwAuPAEILAYAA RsAiLAA aEMA.More »
 
53XAYA aETLAE SAU* ?More »
 
54aAHAR SAUIœ - P~AKASAMore »
 
55FEMAiLAi DAEKTRSAAH P~AMAAEdMore »
 
56BAAlAKAEnAA* ddAErVAewA RAQAED P~AAGA‹ MAAEHnA‹More »
 
57GAiRnAA bAitARMAA*dEsAA{ P~AwAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
58RAEGAi PAIRCAYAArMore »
 
59XAYA aETLAE SAU* ?More »
 
60PASAU VAedK SAAsyAMore »
 
61REIDYAAE IMAKEnAiK BAnAAEMore »
 
62aAYAUVAErd IsAœA*tAAEPATELA sAUREnd^nAAWA sAi.More »
 
63aAHARSAAsyA P~AVAESAMore »
 
64aAHAR anAE PAAEzANAdVAE CA*dULAALA KASAiRAMAMore »
 
65VAHUnAE SAikAAMANAa*JARiaA RIVASA*KR GA.More »
 
66ÀdYAnAE HEMAkAEMA RAkAAEsA*. bA’ KAIntAMore »
 
67KSAAH MAAEtAiLAALAMore »
 
68GAVAezNAVA GA*GAASA*KR MAINASA*KRMore »
 
69RsAAYANA IVAxAAnAnAi aVAnAVAi VAAtAAEMAHEtAA aAR. KE.More »
 
70dESA-IVAdESAnAi LAAEKKWAAaAELAAD LAILAtAMore »
 
71dESA-IVAdESAnAi LAAEKKWAAaAELAAD LAILAtAMore »
 
72KAVAyAAkAAERB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
73aKsMAAtA#QAKR LAAbASA*KRMore »
 
74dSA nAARiCAIRtACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
75IVAZ~VAKXAAnAi GAUJRAtAi VAAtAAraAEPARMAAR MAAEHnAMore »
 
76IVAZ~VAKXAAnAi GAUJRAtAi VAAtAAraAEPATELA MAINALAALA H.More »
 
77a*wAKARnAAE PADcAYAAEdLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
78MAtsYA ‹VAIVAxAAnA anAE MAtsYAKidUBAlAE MAHAdEVA ISA.More »
 
79MAtsYA-VYAVAsAAYA IVAxAAnAcAYAA InAR*JnA Id.More »
 
80IVAxAAnA : KETLAU* KLYAANAKARi ?MAHEtAA LAAEPAAMore »
 
81bAARtAnAAE aVAKASAi ]PAG~AHbA’ MAnAUbAA{More »
 
82VAexAAInAK IVACAARPAœItAdEsAA{ bAAsKR GAAEPAAlA‹More »
 
83IVAxAAnA ŠYAAEtAbA’ CA*d^bAA{More »
 
84MA*GAlA PAR CADA{bAR AJ IVAJYAMore »
 
85IVAxAAnA anAURAGAPATELA RMAESAMore »
 
86KMAQANAbA’ aIZVAnAiMore »
 
87RAEMAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
88PADgAA DuBAi GAYAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
89aAKASAPAAEWAiPARMAAR JYAMALLAMore »
 
90aAKASAPAAEWAiVAMAAr InAR*JnAMore »
 
91JVAAlAAMAUkAi anAE wARtAiK*PAfEDIRK aECA. PAi.More »
 
92bAuIMAItA P~AVAESAaAEjA a. P~Ai.More »
 
93sAAMAAnYA RsAAYANAIyAVAEdi JYA*ItALAALA J.More »
 
94sAAMAAnYA RsAAYANAIyAVAEdi aIZVAnAKUMAAR MAA.More »
 
95{ItAHAsA IVAxAAnAnAAEPATELA aAR. JE.More »
 
96{ItAHAsA IVAxAAnAnAAEWAAnAKi aIZVAnAMore »
 
97CAAR P~AItAxAAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
98‹VAnAwAARA sAAeRbA KWAAMAAlAAJAnAi KMore »
 
99bAKtAISARAEMAINA sA*tA tAULAsAidAsASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
100CAALAAE VAA*CAiaERAVAlA SAA*ItAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »