Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JYA HO!VAsAAVADA JYAMore »
 
2aKBARnAU* aEdikAAnAU*KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
3P~AZnAOnAA P~AdESAMAA*dVAE MALAYAMore »
 
4kAJAnAOdVAE RENAUKA-sA*PAA.More »
 
5IVAsMAYAKARK xAAnA-IVAxAAnAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
6BAOwAP~AERK BAAlAVAAtAAraOBAAROT MAnAHRMore »
 
7VAAtAAr-MAElAO(bAAGA-4)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
8VAAtAAr-MAElAO(bAAGA-3)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
9BAAlAVAAtAAr-5BAwAEKA IGAJUbAA{-sA*PAAMore »
 
10LAALABAHAdUR SAAsyAiji*jUVAADiYAA MAHEn˜More »
 
11JILAYAAnAVAALAA BAAGASAAH aEMA.PAi.More »
 
12RMANA MAHIzAr SAAH aEMA.PAi.More »
 
13CAANAKYASAAH aEMA.PAi.More »
 
14dYAAnA*dSAAH aEMA.PAi.More »
 
15sAURdAsASAAH aEMA.PAi.More »
 
16PAIRIsWAItA IVAxAAnAsKOT MAA[KLAMore »
 
17BAAR HAWAnAU* CAibADU*-2JYAIbAkkAUMore »
 
18BAAR HAWAnAU* CAibADU*-1JYAIbAkkAUMore »
 
19R*GABAER*GAi BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
20CAULABAULAA CAUnnAU-MAUnnAUbA’ HEMALAMore »
 
21GAAtAi G~A*WAMAAlAA-JODKNAA*IGAJUbAA[More »
 
22rR*GA cE BAAPAUnAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
23MAOtAinAi MAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
24jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAA JGGAU anAE SAEROKDiKR YASAVA*tAMore »
 
25jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAA bAGAVAAnAnAi MAuItArKDiKR YASAVA*tAMore »
 
26LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA-3MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
27GAUJRAtAi BAAlAIVAZVAKOSA kA*D-1DO.SAEQ CA*˜KAntAMore »
 
28P~AAGAeItAHAIsAK IVAZVABAE[LAi ‹LAMore »
 
29HMAiRO BALAOCA anAE PAOMALAO PAARKIRYAORNAELAAKR MAFtAMore »
 
30BAOwARA KuVAAnAi BAiBADiaORNAELAAKR MAFtAMore »
 
31IsA*HnAO bAA[PATNAi RAJnAMore »
 
32aVAlAVAANAi: sVAvPA anAE sAAIHtYAROKD RVA‹More »
 
33GAUJRAtAi BAAlAIVAZVAKOSA kA*D-2DO.SAEQ CA*˜KAntAMore »
 
34P~AAGAeItAHAIsAK IVAZVAsAEDMore »
 
35aOKsAFDr IVAxAAnA BAAlA PAUstAKsTiFnA PAOPALAMore »
 
36aOKsAFDr IVAxAAnA BAAlA PAUstAKCAALsAr TELARMore »
 
37CAA*dAMAAMAA tAALAi dOPATELA nATVARMore »
 
38aDwAO LAADU HAPPAAwAnAsAUkALAALA PAAREkAMore »
 
39BAUIœnAA* BAARNAA* kAOLAOGAUJrR CA*PAABAEnAMore »
 
40[sAPA KWAAMAAlAA-VAAgA aAVYAO!VAAgA aAVYAO!PATNAi RAJnAMore »
 
41IHtAOPAdESA KWAAMAAlAA qO*GAi IBALAADOPATNAi RAJnAMore »
 
42IHtAOPAdESA KWAAMAAlAA-vPAAnAi gA*TDiPATNAi RAJnAMore »
 
43sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA IVAVAECAnA-1JOzAi sAURESA H.More »
 
44[sAPA KWAAMAAlAA-ISAYAAlA anAE ˜AXAPATNAi RAJnAMore »
 
45IGAJUbAA[nAi BAALAKWAAMAAlAA-MAGAR anAE ISAYAAlABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
46PA*CAtA*yA KWAAMAAlAA-LAALACAU VAA*dROPATNAi RAJnAMore »
 
47MAA*ji RBAARNA anAE vPAA* VAAdNARNAELAAKR MAFtAMore »
 
48P~AERK BAOwAKWAAaOVYAAsA KnAKCA*d^ sAiMore »
 
49P~AEMAnAO IVAJYAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
50bANAtAA* PA*IDtA nAiPAJEISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
51JAtA MAHEnAtA Ij*dABAAdISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
52TARjnAnAO BAETOsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
53PA*CAAMAÞtAnAAKRANAi HiR‹bAA[More »
 
54sAOnAAnAGARi IyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
55sAAtA sAAGARnAi sAFRIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
56IMAYAA*FUsAKi bAIJYAA*nAO bAAVAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
57aNAMAOLA VAAtAAraOPARikA aIVAnAASAMore »
 
58IVA>MACAIRyARAVALA KnAUbAA{More »
 
59JYAIbAkkAUnAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOIyAVAEdi ¸AœA-sA*PAA.More »
 
60JYAIbAkkAUnAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
61MAHAbAARtA KWAAMAAlAA-PAA*DVAOnAi tAiWArYAAyAAJOzAi IdnAUbAA[More »
 
62aKBAR BAiRBALAnAi MAnAOR*JK VAAtAOnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
63aKBAR BAiRBALAnAi RMAu‹ VAAtAOnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
64gAODAnAi LAGAAMAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
65BATBAT PAA‹ anAE BAi‹ VAAtAOaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
66sAOnAAnAO dDOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
67IHtAOPAdESAnAi [KOtAER BAAlAVAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
68Ri*GANAnAO nAOKRaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
69PAROPAKARi P~ASAA*tABALAVAANAi HU*dRAJMore »
 
70wARtAi SAAH HKUMore »
 
71tAOMA tAOMA tAnAnAnAQKKR ]dYAnAMore »
 
72MAEIJK PAE[InT*GA BAUKQKKR ]dYAnAMore »
 
73nAVAnAitA sAAMAAnYA xAAnA-2PATELA P~AHLAAdbAA{More »
 
74nAVAnAitA sAAMAAnYA xAAnA bAAGA-1PATELA P~AHLAAdbAA{More »
 
75aEnA IMALAAKE TEnA IMALAAKE cuQKKR ]dYAnAMore »
 
76}*gA }Di }Di JAYAaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
77D*GAORAVAAlAO cOKROPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
78aREIBAYAnA nAA[TsA-8sAUWAAR bAikAAbAA[-sA*PAA.More »
 
79aREIBAYAnA nAA[TsA-7sAUWAAR bAikAAbAA[-sA*PAA.More »
 
80aREIBAYAnA nAA[TsA-6sAUWAAR bAikAAbAA[-sA*PAA.More »
 
81IVAKAsA sAUBAOwA BAAlAVAAtAAraO-7sA*PAT sAi. KE. - sA*PAA.More »
 
82IVAKAsA sAUBAOwA BAAlAVAAtAAraO-5sA*PAT sAi. KE. - sA*PAA.More »
 
83RsAP~Ad BAOwAKWAAaO-3sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
84RsAP~Ad BAOwAKWAAaO-2sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
85MAOnTi anAE aEnAA IMAyAOJenA MAinAAXAi ‹.More »
 
86VAexAAInAK P~AYAOGAO bAAGA-1aG~AVAALA sAURESAMore »
 
87a*G~AE‹ BAOLAO sAACAU* sAACAU*dEsAA[ sAtAiSACA*d^More »
 
88¡IzTb~AMAnAA P~AYAOGAO cEtARAtAi nAJRSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
89GAINAtA RHsYASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
90sAAtA QGAnAO aEK QGAPATELA aRIVA*dMore »
 
91aLAKMALAKnAA* ]kAANAA*PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
92IDTIEKTVA gAELAANAinAi RHsYAKWAAaOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
93sAACAU* wAnA P~AA.aMAinA CA*˜KAntAMore »
 
94diVAAnAnAi CAtAURA[P~AA.aMAinA CA*˜KAntAMore »
 
95ZVAAnAdEVAP~AA.aMAinA CA*˜KAntAMore »
 
96CAMAtKARaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
97aAPA sAMAAnA BAlA nAIHsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
98dESA dESAnAi LAOKKWAAaOsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
99GAAtAi G~A*WAMAAlAA }bAU* HtAU*, }bAU* HtAU*IGAJUbAA[More »
 
100}DtAA DAYAnAOsAORnAi sAVAARiKACAA RVA‹bAA[More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »