Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
2DAEnA IKVAKjAETnAA PARA>MAAESAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
3BAAELAtAU* PAutAlAU*aMAinA CAnd^KAntA anAU.More »
 
4BAUIœ anAE CAAnAUYArnAi KWAAaAE]dESAi IVAQMore »
 
5YAUGA P~AVAtArKCAETR‹ sAUSAiLAA anAU.More »
 
6GAitAA GAU*JnAsVAAMAi KMore »
 
7a*wAKAR anAE ]JASAsVAAMAi KMore »
 
8PARA VAANAiRAQAED P~AEMA‹ MAu.More »
 
9QGAKWAA KE BAAEwAKWAA ?sA*. sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
10aAnA*d-BA*sARiPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
11aAkAETbA’ aIZVAnAiMore »
 
12PA*CAAMAMAHEtAA VA*dnAAMore »
 
13IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
14IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
15sAVArwAMAr KWAAMAAlAASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
16DEIVAD KAEPARIFLDaMAinA CAnd^KAntA anAU.More »
 
17KHEVAtA KWAAaAEsA*. sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
18SAeLAJA sAAGARbA’ aIZVAnAiMore »
 
19MAnA-MAMAtAA nAE MAAYAAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
20MAAMAAE SAKUInAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
21FA*sALAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
22JGAA PA*IDtAnAi CAtAURA{SAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
23atAitAVAnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
24IKSAAER KWAAMAAlAAdAtAE InAMArLAAMore »
 
25sAVArwAMAr KWAAaAESAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
26kAEtAinAi JMAinAsAAnAE ICA*tAAMANA IVAzNAUMore »
 
27KUdRtAi aAHARJAnAi nATVARLAALA anAU.More »
 
28MAAyA yAisA IdVAsAMAA* HiRA gAsAtAA* SAikAAE tAWAA aAEci MAuDiaE HiRA]SAAH REkAABAEnAMore »
 
29bAARtAnAU* G~AAMA‹VAnASAAH PAURUzAAEttAMAdAsA sAi. anAU.More »
 
30bAARtAnAU* G~AAMA‹VAnAZ~AAEF RMAESA GAAE. anAU.More »
 
31bAARtAnAU* G~AAMA‹VAnASAAH aRIVAnd MA. anAU.More »
 
32MAAnAsA-2KAEQARi GAULAABAMore »
 
33MAAnAsA-1KAEQARi GAULAABAMore »
 
34MAlAi MAAtAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
35P~AdR RAEGAaAEjA VAewA nAVAinAbAA{More »
 
36SAeLAiIVAxAAnAJAnAi BAlAVA*tA anAU.More »
 
37SAeLAiIVAxAAnAnAGAEnd^More »
 
38MAŠJAtA*yA, ICAttASAAsyA bAAeItAKIVAxAAnA anAE ICAttASAAsyAPAAQK P~AANA‹VAnA IVAZVAnAAWAMore »
 
39IVARUwwAAWAr SABdKAESASAAH SAA*ItALAALAMore »
 
40Z~AEzD bAYAAnAK KWAAaAEbAT aIZ~VAnAiMore »
 
41bAARtAnAi kAnAiJsA*PAItAdVAE VAi. Di. anAU.More »
 
42bAARtAnAi kAnAiJsA*PAItAVAAIDYAA MAHER Di. aEnA.More »
 
43bAARtAnAi kAnAiJsA*PAItAdVAE VAi. Di. anAU.More »
 
44bAARtAnAi kAnAiJsA*PAItAVAAIDYAA MAHER Di. aEnA.More »
 
45aVAArCAinA bAuIMAItAPARikA gAnASYAAMA MAAEtAiLAALAMore »
 
46aVAArCAinA bAuIMAItAdEsAA{ dYAAlA‹ MAAERAR‹More »
 
47PAAdRnAi VAnAsPAItAJAEwAANAi MAnAUbAA{More »
 
48IVAxAAnAPAWAPA*DYAA IKSAAERMore »
 
49P~AduzANAnAAE aJGARsA*. MAAEdi nAGAinAMore »
 
50sA‹VAA‹VA-VAAYARsAaVARANAi BAABAUbAA[More »
 
51PAAtAAlAMAA* cE SAU* bAYAUr* ?MAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
52PAAtAAlAMAA* cE SAU* bAYAUr* ?MAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
53bAAeItAK dSArnASAAH KE. ‹.More »
 
54aAYArbATJAEzAi ]zAAMore »
 
55GAINAtA-IBARBALAVAAERA IdLAiPAKUMAAR JYA*ItALAALAMore »
 
56GAINAtA-IBARBALAa*tAANAi IVAnAAEdRAYA LAXMAiSA*KRMore »
 
57aA*tAIRK aVAKASAnAU* aAH#VAAnAK*sAARA nAARAYANA anAU.More »
 
58aA*tAIRK aVAKASAnAU* aAH#VAAnAsA*tA dSArnAIsA*gAMore »
 
59wADKnASAAH aALAAPAMore »
 
60MAnA PA*kAinAA MAElAAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
61IP~AYAJnAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
62CAAEWAU* PIRMAANAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
63VAexAAInAK JGAtAbA’ CA*d^bAA{More »
 
64IVAxAAnA anAE VYAVAHARVYAAsA bAAnAUP~AKASA PAi. anAU.More »
 
65IVAxAAnA anAE VYAVAHARKELDR IRCAiMore »
 
66a‰LAnAU* YAUwwAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
67cELAbAA{ SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
68HVAE tAAE sAMA‹aE !SAAH RAEIHtAMore »
 
69sAtYAIJtA RAYAnAi RHsYAKWAAaAEjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
70Z~Ai nAAWA‹BAAVAAsA*. PATELA RVA‹ PA.More »
 
71GAitAA P~AVACAnAAEbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
72MAINARtnAMAALAAZ~Ai SA*KRACAAYArMore »
 
73VACAnAAMACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
74MAHAbAARtAdLAALA aInALAA anAU.More »
 
75IH*dU wAMArnAi BAAlAPAAEWAiw~AUVA aAnA*dSA*KRBAAPAUbAA{More »
 
76PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE VAAtAArLAAPAsA*. MAHEtAA RItALAALAMore »
 
77aAtMAIVALAAsAsAELAtA CAUnAiLAALA RAMACA*d^ anAU.More »
 
78GAAYAyAi anAE sAuYArnAMAsKARWAi P~AARBwAnAA CAMAtKARSAAsyAi PA*DYAA tAULAJASA*KR wAiRJRAMAMore »
 
79Z~AisAUBAAEIwAnAi‹GAA*wAi nAAnAULAALA nAARAYANAdAsA anAU.More »
 
80sAACAU sVAGArPAIqYAAR aMAMore »
 
81VAiRA*GAnAAnAi KWAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
82CAALAAE VAA*CAiaERAVAlA SAA*ItAbAA{More »
 
83YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
84nAVAAE IBARBALA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
85dUYAAErwAnAVAewA bAAVAnAAMore »
 
86sAUBAAEwA G~A*WAAVAILAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
87BAiRBALAnAi ICAyAMAYA BAALAVAAtAAERAVALA P~AKASAMA#More »
 
88MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
89cELA-cBAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
90HAsYA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
91aAPANAA gADVAeYAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
92KUdRtAnAE kAAElAE kAELAnAARARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
93KUMAARnAi RHsYAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
94a›bAUtA TAPAUaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
95aEREIBAYAnA nAA{T#sA KWAAMAAlAAaMAinA HEMAA*GAMore »
 
96CAA*dAnAi sAFRJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
97‹VAnAP~AsA*GAMAAlAA-8KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
98SA*KAnAU* jERaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
99KEVAi KRi KMAALA !SAAH bAAEGAibAA{ sAi.More »
 
100aMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »