Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KLMAi aA*BAA tAWAA LAAkAnAi kAEtAiMore »
 
2sAMAUd^PAUyA JALA*wARsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
3GAAJusAGAAEHELA nATVARMore »
 
4dAEIzAtAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
5sVAAsWYA anAE sVAAsWYA IVAxAAnAVAewA SAAH tAUzAARMore »
 
6sVAAsWYA anAE sVAAsWYA IVAxAAnAVAewA SAAH tAUzAARMore »
 
7sA*tAAPAbAGAdEVA KnAUMore »
 
8TARGAETbAGAdEVA KnAUMore »
 
9PAUNYAPAALA CAIRtAMAUInA‹ ]PAAwYAAYA Z~Ai PAUzKRMore »
 
10KAItALA KE I>KETRaAEjA IdGA*tAMore »
 
11KAlAA sAuRJnAA RHEVAAsAiVAnAr JULAEMore »
 
12RANAi dUGAArVAtAiPATNAi RAJnAMore »
 
13aAPANAAE aAIdMAAnAVA VAAnARRAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
14bAARtA aETMA BAAEMBA BAnAAVASAE ?SAAH MAwAUKRMore »
 
15IVAxAAnAnAA* IVAIVAwA sVAvPAAESAAH PAdMAKAntA R.More »
 
16RsAAYANASAAsyAnAi KRAMAtA{nAAMAdAR nAREnd^ a*. anAU.More »
 
17RsAAYANASAAsyAnAi KRAMAtAIfMAEnA {RA. aEMA.More »
 
18bAuIMAItAnAAE aAnA*dHAERA aEnAAXAiMore »
 
19IVAxAAnAMAA* }JAr, ]wAAEGA anAE PAYAArVARNAnAAYAK BAi. ‹.More »
 
20sAUPARK*DIKTVAiTiSAAH PAdMAKAntA R.More »
 
21bAuIMAItAnAi KEDiaEHAERA aEnAAXAiMore »
 
22IVAKsAtAU* IVAxAAnAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
23IVAKsAtAU* IVAxAAnABLAAE GLAEnA aAE.More »
 
24RsAAYANASAAsyAnAi KRAMAtA{nAAMAdAR nAREnd^ a*. anAU.More »
 
25RsAAYANASAAsyAnAi KRAMAtAIfMAEnA {RA. aEMA.More »
 
26a*tAIRXAnAi PAELAE PAARKDiKR YASAVA*tAMore »
 
27PAAELAAE PAAELAAE 50sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
28anAUBA*wAJAESAi I>znAAMore »
 
29CAAERnAGARi]PAAwYAAYA nAILAnAMore »
 
30bAAeItAKSAAsyAnAA dAkALAAJAESAi aAR. aEMA.More »
 
31bAAeItAKSAAsyAnAA dAkALAABALAsAARA {. aEMA.More »
 
32aAKASAnAi VAiJlAiMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
33aAKASAnAi VAiJlAiBAEInDK ‹nAMore »
 
34P~AANAiJGAtAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
35bAAeGAAEILAK PARiCAYAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
36PA*kAiMAElAAEdEsAA{ P~AwAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
37IVAkYAAtA VAexAAInAKAE anAE tAEMAnAi SAAEwAAEP~AET FLAECARMore »
 
38P~AEPAjiSAnAnAA sAACAA ]PAYAAEGAMAALAVAi VAnARAJMore »
 
39PAIRndA-{-BAAEstAA*dEsAA{ P~AwAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
40KUdRtAnAi KEDiaEdEsAA{ P~AwAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
41IRMAAET sAEInsA*GASAAH sAURESA R.More »
 
42bAuIMAItAnAi MAjAHAERA aEnAAXAiMore »
 
43GAINAtA : JVAABA d{aE TPATPA-2HAERA aEnAAXAiMore »
 
44aA*KDAnAU* ad#bAUtA CAAtAUYArMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
45PAYAArVARNA anAE P~AduzANAIyAVAEdi ISAVAP~AsAAd KUSAlA‹More »
 
46sAMAUd^SAAsyAJsAANAi KE. aEnA.More »
 
47IVAbAUnAi VAATEMAHEtAA VALLAbA‹ bAANA‹More »
 
48Z~Ai MAAERARiBAAPAU KIWAtA d^zTA*tA sAAGARsA*. SAAsyAi aRIVA*d nAMArdASA*KRMore »
 
49sAVArwAMAr sAMAbAAVAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
50aEKAdSA ]PAInAzAdAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
51aAPANAAE wAMArsVAAMAi P~AKASAA*nAd‹More »
 
52aMAsVAAMAi KMore »
 
53VYAAPAK wAMArbAAVAnAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
54Z~Ai aRIVA*d GAitAA InABA*wAAEPAURANAi a*BAALAALA anAU.More »
 
55aMAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
56ISAXAAPAyAi RHsYAsA*. aACAAYAr aAEwAVA‹ SAAMA‹More »
 
57RAMAKdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
58PAARsAnAA sPASAErVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
59]PAInAzAd# IVACAARNAAMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
60sAAHsA KWAAaAEsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
61BAAEwAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
62MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
63GABBAR JAdUGARdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
64P~AERNAAtMAK P~A*sAGAAEPATELA diPAKKUMAAR HIRbAA{More »
 
65DAE. aA*BAEDKRMAHEtAA SAISAnA#More »
 
66sAUbAAzACA*d^ BAAEjRAEYA IdLAiPAMore »
 
67kAGAAElA PAIRCAYAMAAlAA-7-8aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
68IHndU wAMArnAi IVAISAzTtAAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
69sAnAAtAnA wAMArI VAEdi MAINALAALA nAbAUbAA{More »
 
70RAMAAYANAdSArnAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
71YAAEGAiZVAR YAAxAVALKYAP~AbAAsKR JnAAdrnA nAAnAAbAA{More »
 
72Z~AUItAnAAE sA*dESAsVAAMAi ISAVAIGAIR‹More »
 
73sVAvPA IVACAARMAHEtAA dLAPAtARAMA JGAnnAAWAMore »
 
74IVAbAU sAAWAE VAAtAArLAAPABAARA{ CAARULAtAA VAi. anAU.More »
 
75IVAbAU sAAWAE VAAtAArLAAPAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
76IGAIRwAR KIVARAYAsA*. aAGAEVAAnA anAVARMore »
 
77]tARGAitAASAAsyAi MAYAASA*KR IGAIRJASA*KR anAU.More »
 
78a*tAR ŠYAAEItA jlAHlAEMAUInA VAAtsALYAdiPAMore »
 
79YAAEGAAnAU YAAEGAVYAAsA nAVALAIKSAAERMore »
 
80bAukARi bAukARi sAA*JMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
81kAMAiRVA*tAA MAAnAVAiGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
82aAnA*dLAAEKBAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
83wAMArtAtVAIVACAARsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
84MAIHLAAaAEnAi sAMAAnAtAAPATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
85IVAIVAwA IKSAAERKWAAMAAlAAHzAr aSAAEKMore »
 
86RAzT^iYA aEKtAA PAUstAK Z~AENAi-1PATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
87nAiRJAJAnAi }IMAr BAlAVA*tA anAU.More »
 
88nAiRJATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
89IVAIVAwA IKSAAERKWAAMAAlAAHzAr aSAAEKMore »
 
90TNAKTAElAiPARMAAR {ZVARMore »
 
91sAi. KE. nAAYADUdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
92MAnAMAAEHK KWAAMAAlAAPATELA MAnAUbAA{More »
 
93IVAwAAWAirVAACAnAMAAlAAJYAIbAkkAUMore »
 
94sAAHsA PAADE sAAd-2GANAAyAA IGARiSAMore »
 
95‹VAnAPAIRCAYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
96P~AAeq KWAAMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
97sA*sKAR sAAeRbA G~A*WAAVAILAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
98aAPANAi LAAEKMAAtAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
99aAPANAi LAAEKMAAtAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
100IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »