Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1kAJAnAAnAAE TAPAUSAAH CAnd^KAntA anAU.More »
 
2IVAxAAnAnAU* awYAAPAnAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
3VAsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
4SABd anAE aWArsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
5]dur ILAIPA ISAIXAKAJenA H*sARAJMore »
 
6GAINAtA sAHELAU* cESAEQ RJnAiKA*tAMore »
 
7VAAIGVAbAVASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
8bAAzAAIVAxAAnA anAE bAAzAAKAeSALYAAEnAU* ISAXANAVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
9bAAeItAKSAAsyAPATELA PAi. aEF.More »
 
10bAAeItAKSAAsyAPATELA aEnA. JE.More »
 
11bAAeItAKSAAsyAPA*DYAA PAi. aE.More »
 
12bAAeItAKSAAsyAsAA*IDLA JE. BAi.More »
 
13bAARtAiYA KAVYAMAiMAA*sAASAAsyAi avNACA*d^ Di.More »
 
14bAARtAnAA* sAAMAAnYA VAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
15bAARtAnAA* sAAMAAnYA VAMAUkAR‹ IPAPPAAMore »
 
16RHsYAMAYAinAA bAEdbARMAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
17RHsYAMAYAinAA bAEdbARMAHEGAADr RA{DRMore »
 
18MAAERIPACcJAESAi IVAnAAEdMore »
 
19KHtA KWAiR wAMAALAKAEaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
20HA‹ KAsAMA tAARi VAiJlAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
21anA*tA CAAVADAEaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
22diVADidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
23GAINAtA anAE aAPANAEHAERA aEnAAXAiMore »
 
24GAINAtA-IBARBALAaAEjA aIJtARAMA P~AitAMARAMAMore »
 
25YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
26dEVAi ]PAAsAnAAMAA* B~AÁANAi MAAtAAaAEjA {ZVARLAALA IGA.More »
 
27IVAxAAnA anAE VYAVAHARVYAAsA bAAnAUP~AKASA PAi. anAU.More »
 
28IVAxAAnA anAE VYAVAHARKELDR IRCAiMore »
 
29sAAwAARNA PAdAWAAErnAU* RsAAYAnADAÂAbAA{ nAiLAK*QRAYAMore »
 
30aAKASAdSArnAPATVAA bAAEGAiLAALA KESAVALAALAMore »
 
31deVAi sA*PAIttAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
32wAMArMA*GALAnAAYAK CAinAUbAA{More »
 
33P~AbAUnAA KARNAEPATELA {ZVARbAA{ anAU.More »
 
34P~AbAUnAA KARNAEIVALKRsAnA DEIVADMore »
 
35RAŠYA anAE RAJKARNASAUKLA HRKAntA BAi.More »
 
36PAuNAr PAURUzAAEttAMA Z~AiKsAA*DEsARA ]PAEnd^RAYA J.More »
 
37GAitAA InABA*wAAEZ~Ai aRIVA*dMore »
 
38CAANAKYAnAiItA SAAsyAKTAIRYAA sAUzAMAA R.anAU.More »
 
39YAAxAVALKYAsMAbA’ JYA*tAMore »
 
40R*GAGAULAALAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
41MA*IdRP~AVAESA anAE SAAsyAAESAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KRMore »
 
42VAetAAILAKMHED sAUIsMAtAAMore »
 
43GAitAAMA*WAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
44]PAInAzAdAEnAU* aACAMAnAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
45RAMAKWAA-RsAVAAIHnAiZ~Ai sAtYA sAA{ BAABAAMore »
 
46sARlA GAitAAsVAAMAi KMore »
 
47P~AZnAAEPAInAzAd#bA’ MAINALAALA cBAARAMA anAU.More »
 
48P~AZnAAEPAInAzAd#IbADE sAdAISAVA SAAsyAiMore »
 
49Z~Ai sAVAAErttAMA stAAEyAZ~AiMAd# VALLAbAACAAYAr‹More »
 
50P~AItAxAAYAAeGAnwARAYANAsA*. nAAndi syAGwARA. SA*.More »
 
51KSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
52Z~AiMAd# bAAGAVAtA KWAASAAsyAi Z~Ai RAMACA*d^ DAE*GARE MAHARAJMore »
 
53bAARtAiYA sVAAtA*yYA sA*G~AAMA 1857IVA A*sA GAAEPAAlARAVA GAJAnAnA anAU.More »
 
54bAARtAiYA sVAAtA*yYA sA*G~AAMA 1857sAAVARKR VAiR IVA. dA.More »
 
55HJRtA MAH*MAd anAE {sLAAMAPA*IDtA sAU*dRLAALAMore »
 
56wAMArnAi BAAlAPAAEWAiQ‰R nA*dLAALA MAAEHnALAALAMore »
 
57bAitAR sAuRJ HJARMAUInA VAAtsALYAdiPAMore »
 
58DAEnA IKVAKjAETnAA* PARA>MAAESAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
59sVAAtAinAA* MAAEtAiPATELA nAAWAUbAA{More »
 
60HsAikAUSAi VAAtAArMAAlAA-4B~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
61aDVAAE TU WAA]jnDPAUVAAR [ndUMore »
 
62MAUIKtA J*GASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
63PARMAAGAMAsAARsA*. SAEQ SASAiKA*tA MA.More »
 
64BAILAdAnAsAURtAi aALAU a.More »
 
65IVAxAAnAnAi VAAtAAEGAA*wAi BA*sAiwARMore »
 
66IVAkYAAtA VAexAAInAKAE anAE tAEMAnAi SAAEwAAEnAGAEnd^IVAJYA anAU.More »
 
67aAIWArK anAE aAewAAEIGAK IVAKAsAPARikA VAi. sAi.More »
 
68aAIWArK anAE aAewAAEIGAK IVAKAsAMAHEtAA RgAUVAiRMore »
 
69wAMAAErnAU* tAULAnAAtMAK awYAYAnAdEsAA{ bAAsKR GAAEPAAlA‹More »
 
70MAINA-MAAEHnAAVYAAsA IGAIRJASA*KR KE.More »
 
71MAeyAK KALA anAE anAU-MAeyAK KALAsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
72RAMAAYANAMAJMAUdAR sAURESAAMore »
 
73VHALAA* BAAlAKAEnAE BAE BAAELAMAJdYAsnAiMore »
 
74GAitAA VAAHinAiKstAURi Z~Ai aEnA.More »
 
75ICAdMBARMA#sVAAMAi IdGA*BAR‹More »
 
76PAAeRAINAK KWAAaAEDAEsAA P~AAGA‹More »
 
77MAHAbAARtAnAAE MAMArPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
78Z~AiMAd# bAAGAVAtA RHsYASAAsyAi Z~Ai RAMACA*d^ DAE*GARE MAHARAJMore »
 
79PARMAH*sA Z~Ai RAMAKIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
80IVAxAAnA IVAZVAPATELA RMAESAMore »
 
81Z~Ai bAizMACAIRyAVAewA SAAsyAi dAMAAEdR PANA‹More »
 
82ISAVA-SAIKtAnAU* PAuJnAaMAinA MAINAbAA{ bAA.More »
 
83bAARtAnAEJAEzAi ]zAA anAU.More »
 
84Z~Ai RAMAKWAAnAA* P~AERK dzTA*tAAEsA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
85RAMAAYANAMAJMAUdAR sAURESAAMore »
 
86nAICAKEtAAsAA*DEsARA ]PAEnd^RAYA J.More »
 
87aAPANAAE aAIdMAAnAVA VAAnARRAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
88HVAAMAAnAGAA*wAi BA*sAiwAR anAU.More »
 
89HVAAMAAnATEnAIHLA {VAAnA REMore »
 
90IVAxAAnAnAA* IVAIVAwA sVAvPAAESAAH PAdMAKAntA R.More »
 
91aEK nAAnAKDi bAuLASAMAAr GAAetAMAMore »
 
92bAinAi sAUGA*wAdEsAA[ [Z~VARLAALA BAi.More »
 
93KLA*IKnAinA*dA GAULASAnAMore »
 
94JVAAlAAMAUkAi anAE wARtAiK*PAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
95VAnAsPAItAIVAxAAnASAUKLA MA. MAAE.More »
 
96VAnAsPAItAIVAxAAnACAAeHANA J. GAA*.More »
 
97bAuIMAItA P~AVAESAantAANAi IVA. LA.More »
 
98GAUJRAtAi bAAzAAnAU* VYAAKRNAVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
99sAAMAAnYA RsAAYANAVYAAsA VAAsAUdEVA a*.More »
 
100sAAMAAnYA RsAAYANAXAIyAYA KAIntALAALA cAE.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »