Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAAMAAnYA RsAAYANASAAH RMAINAKLAALA H.More »
 
2MAHAbAARtA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
3IVAxAAnAi sAAHsAKWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
4ŠYAARE sAVAAR PADE cE....InAMArLA bAGAVAtAi MAUnAiMore »
 
5PARSAURAMAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
6xAAnA-BAAEwA BAAlA KWAAMAAlAAsA*. dEsAA{ RMAESAMore »
 
7ad#bAUtA P~AANAi JGAtARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
8{sAPAnAi BAAEwAKWAAaAEPATNAi RAJnAMore »
 
9sAAHsAnAAE sAAdsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
10TARjnA-IHMAMAAnAVAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
11CA*dARANAiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
12aJnABAi PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
13TARjnA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
14cELA-cBAAE sAAHsA VAAtAArVAILAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
15TERi anAE TUnAKARiaA HvbAA{More »
 
16aILABAABAAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
17GAULAU sARdARJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
18BAARMAi RAtAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
19GAPAidAsAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
20IBAHARnAAE BAiRBALAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
21sAAdi SAikAAMANAMore »
 
22nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
23PAuINArMAA V~AtAKWAASAEQ IyAbAAEVAnAdAsA dAMAAEdRdAsAMore »
 
24aAtMAAnAi adALAtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
25aAtMAAnAi adALAtAPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
26nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
27nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
28nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
29Z~Ai KMore »
 
30Z~Ai sAARUKtAAVALAisVAAMAi MAHEZVARAnA*d MA*DLAEZVARMore »
 
31KAMANAGAARAE KAnAUDAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
32Z~AiRAMAKsVAAMAi CAetAnYAAnA*d anAU.More »
 
33Z~AiRAMAKGAUPtA MAHEnd^nAAWAMore »
 
34nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
35sVAAwYAAYAMore »
 
36YAAEGAAnAndGAitAAYAAEGAAnAndtAiWArMore »
 
37nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
38]PAInAzAd#-ŠYAAEItAPATELA MAGAnAbAA{ CAtAURbAA{More »
 
39MAAnAVAtAAnAU* MAiQU* JGAtAnAAnACA*d^‹ MAHARAJMore »
 
40nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
41nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
42B~AAÁNAnAi GAAebAGAtA nAARAYANA dLAPAtARAMA anAU.More »
 
43Z~Ai KeVALYAAEPAInAzAtA#More »
 
44Z~AiV~AJYAAyAAdSArnAdEsAA{ LALLAUbAA{ cGAnALAALAMore »
 
45CAuPA nAHi* RHEVAAYAMore »
 
46aAPANAi wAMArKWAAaAEPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
47sAVArwAMAr PAIRCAYAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
48nAIndnAiduRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
49sAUMA*GALA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
50Z~Ai KaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
51aMAiR GAULAABAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
52KAlAAE gAAEDAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
53VAAtAAr RE VAAtAAr !sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
54TA{MABAAEMBAPAAQK sARAEJMore »
 
55PA*kAi JGAtAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
56awYAAtMA-MAAGArdSArnAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
57awYAAtMA-MAAGArdSArnAsVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
58bAÎKtAsAUwAA bAJnAAVALAiMore »
 
59Z~Ai HIRRAYA-ISAXAAVAILAGAA*wAi MAAEHnALAALA IVA”LAdAsAMore »
 
60awYAAtMA-MAAGArdSArnAsVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
61JYA dUGAArIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
62QGAKWAA KE BAAEwAKWAA ?sA*. MAEMAnA aAIRFMore »
 
63sAFlAtAAnAA* sAAEPAAnAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
64BAAEgAAE anAE gAAEgAAERAVALA KnAUbAA{More »
 
65dAdi MAAnAi VAAtAAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
66YAUœSAMAAr GAAetAMAMore »
 
67MAHARANAA P~AtAAPAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
68JEVAA tAEVAA nAWAisAEVAK nAVAnAitAMore »
 
69IMAYAA* FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
70JAdU{ LAkAAETiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
71KHEVAtA KWAAaAEsA*. MAEMAnA aAIRFMore »
 
72PA*CAtA*yA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
73MAnAAER*JnA G~A*WAMAAlAAMore »
 
74DAE. aA*BAEDKR G~A*WAMAAlAAsA*. dEsAA{ RMAESAMore »
 
75DAE. aA*BAEDKR G~A*WAMAAlAAdEsAA{ RMAESAMore »
 
76aKBAR-BAiRBALAnAi VAAtAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
77SAAILAMAARMAHEtAA RsAiKMore »
 
78MAnA-MAMAtAA nAE MAAYAAnA*dA GAULASAnAMore »
 
79ad#bAUtA TAPAUaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
80sAAeRAzT^nAi RsAwAARMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
81MAULLAA nAsARU›inAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
82aAnA*dKWAAMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
83IKSAAER KWAAMAAlAAJAESAi sAUSAiLAA anAU.More »
 
84IMAIWALAAnAAE BAiRBALAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
85wAuPAdAnAinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
86IJ*dGAinAA wABAKARAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
87BAiRBALABAUIœ SAARdttAdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
88sAFlAtAAnAi sAiDisAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
89IVAnAAEdi IBARBALAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
90aKBAR-BAiRBALA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
91dESA dESAnAi LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
92IVA>MA anAE VAetAAlARAVALA KnAUbAA{More »
 
93cELA anAE cBAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
94aAWAMAtAAE sAAEnARiPATELA BAABAUbAA{ KAIlAdAsAMore »
 
95VAAH MAULLAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
96MAiRdAd nAAE G~A*WAnAE{MAi sA*tA MAikAiLAMore »
 
97Z~AiKMore »
 
98HeYAA-VALAAENAU*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
99LADi JANYAU* JVAAnAAEaEMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
100aAdSAr dzTA*tAMAAlAAPA*IDtA ISAVAAP~AsAAd dLAPAtARAMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »