Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1]PAYAUK#tA MA*yAsA*G~AH: 2More »
 
2Z~Ai MAAERARiBAAPAUKIWAtA sA*PAuNAr RAMAAYANAMore »
 
3VYAAPAARi VAGAr anAE KRVAERAnAA sAUwAARASAAH JAdVA‹ aEMA.More »
 
4sAMBAnwAnAA* sAUkAdU:kAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
5tAMAAREYA HAEYA aEK sVAJnAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
6‹VAnAP~ABAAEwAPATELA ISAVAAbAA{ GAAEKlAbAA{More »
 
7nAVAd*PAtAinAEVAewA SAAsyAi JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
8tAMAARU* KAMA KRVAA LAAEKAEnAE KEMA RijVASAAE?P~AsAAd BAi. anAU.More »
 
9GAUJRAtAnAA IVAKsAtAA sAMAUdAYAAEPATELA ]IMArLAAMore »
 
10a*G~AEJAE bAARtA cAEDAEbA’ MAnAUbAA{More »
 
11D*KLA anAE bAARtASAAH HEMA*tAMore »
 
12ISAXANA anAE sA*sKRIVASA*KR MAHARAJMore »
 
13BAALAIVAKAsA anAE ISAXANAVAewA sAUMAItABAHEnAMore »
 
14KILAKAkABARdAR aRdESAR FRAMA‹More »
 
15GAUJRAtAMAA* sVAAtA*yYA sA*G~AAMASAUK#LA JYAKUMAARMore »
 
16bAJInAKAkABARdAR aRdESAR FRAMA‹More »
 
17RAJKARNA, sAttAA anAE PAXAAESAAH HEMA*tA anAU.More »
 
18dPArNAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
19xAAnAsAURIbAsA*. JAnAi PARESAMore »
 
20BAALAIVAKAsA anAE ISAXANAVAewA sAUMAItABAHEnAMore »
 
21BAAlAKnAE aAElAkAAEVYAAsA bAAnAUBAHEnAMore »
 
22bAARtAnAi >A*ItAKARi CAlAVAlASAUK#LA JYAKUMAARMore »
 
23aA MAAnAVA-KiDiYAARU*PATELA JSAbAA{ anAU.More »
 
24aA MAAnAVA-KiDiYAARU*HA{D MAAGAArRET aAE.More »
 
25VHALAA BAAlAKAEnAE BAE BAAELAMAJdYAsnAiMore »
 
26sAAebAAGYARAIyA aWAVAA VAHuRANAinAE SAikAAMANASAMAAr bAiMAASA*KR bAuRALAALA anAU.More »
 
27dAMPAtYAsAUkAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
28dAMPAtYAsAUkAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
29sA*BA*wAAE H‹YA MAHEKE cEsA*. T*KARVAi ajijMore »
 
30aAwAUInAKtAA : aEK sA*KULA sAMP~AtYAYAaASAR IBAIPAnAMore »
 
31KIVAtAA sAAWAE sA*VAAdMAIRYAA Z~AEzA IMAtsKABAEnAMore »
 
32BAEtAAlAisAMAA* sAAeRAzT^dEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
33MAIHLAAaAEnAEKAntAA-HRIVALAAsAMore »
 
34qA{ aXAR P~AEMAKASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
35Z~Ai bAGAVAtAi ]PA>MAsA*. MAUInA‹ JGAdiSAMore »
 
36Z~AiMAd# bAAGAVAtAKALAAINA KAIntALAALA LA. anAU.More »
 
37Z~AiMAd# bAAGAVAtAsAUB~AMANYAMA# KMALAAMore »
 
38KUdRtAnAi KEDiaEdEsAA{ P~AwAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
39J*tAUSAAsyA P~AVAEISAKAPAAQK BAALAKMore »
 
40‹VAMAAYA IDYAR JYAUMore »
 
41a*tAR-InAR*tARPARikA aIVAnAASAMore »
 
42KU*DAlAAMAA* PAGAPATELA CAtAURbAA{More »
 
43LAADLAinAAYAK BALAVA*tA anAU.More »
 
44LAADLAiMAAEIRsAnA TAEnAiMore »
 
45VAnAsPAItAnAU* IVAxAAnAGAA*wAi sAUbAd^A anAU.More »
 
46VAnAsPAItAnAU* IVAxAAnACA’AEPAAwYAAYA dEVAiP~AsAAdMore »
 
47PAIWAKnAA* PAzPAAEPAURANAi a*BAALAALAMore »
 
48aAPANAi LAAEKMAAtAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
49HEtAbAinAi P~AANAiKWAAaAEsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
50sAAEnAAnAAE CAA*d BAAlAVAAtAArVAILA : 1-2-3sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
51MAEgAANAinAi nAVAILAKAaAEsA*. SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
52IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
53IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
54IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAAMore »
 
55PARA>MAi BAAlAKAEnAAYAK VAsAntAMore »
 
56MAAnAVA ISAXANA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
57IHtAAEPAdESAnAi BAAlAVAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
58aAPANAi LAAEKMAAtAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
59PAARsAMAINAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
60PA*CAAMAUtAHzAr aSAAEKMore »
 
61RAMAAYANA, MAHAbAARtA anAE sA*tAKWAAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
62GAAEKIlAYAU* GAAMAPATELA IPAtAA*BARMore »
 
63JGAntA kAyAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. TAEPAiVAAlAA CAnd^KAntAMore »
 
64VA^tAAEtsAVAAVALAiMore »
 
65VAAtAArLAAPAMore »
 
66Z~Ai GAitAA dSArnAMore »
 
67MAHAPAURUzAAEnAi MAHEIFLAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
68KWAA RAMAnAi VYAWAA MAAnAVAnAidVAE HRind^More »
 
69bAGAVAAnA {sAUIk~AstAnAA* sAuIKtA-RtnAAEsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
70P~AAWArnAA-PAUstAKIyAVAEdi JnAKbAA{ RItALAALAMore »
 
71Z~Ai SAAMAlAA‹ MAAHAtMYAMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
72GA*GAALAHRiMore »
 
73sAUkAi ‹VAAE, LAA*BAU* ‹VAAEnAAYAK JnAKMore »
 
74tAMAARA P~AItAsPAwAirnAE aAElAkAAE nAE sAFlA WAAVAnAAYAK JnAKMore »
 
75sAFlAtAAnAi CAAVAisVAAMAi YAAEGAAnA*d anAU.More »
 
76sAFlAtAAnAi CAAVAiMAADrnA sVAETMore »
 
77tAMAARi JAtAnAE aAElAkAAEMAADrnA sVAETMore »
 
78P~AEMAnAi KlAARAINA*GAA aMAMore »
 
79sAFlAtAAnAU* RHsYARANAi*GAA aMAMore »
 
80sAFlAtAAnAU* RHsYAMAADrnA sVAETMore »
 
81tAMAE anAE tAMAARAE aAkAAE IdVAsAnAAYAK JnAKMore »
 
82‹VAnAsA*sKKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
83CAANAKYAnAA* nAiItAsAuyAAEsA*. Q‰R aAR. aEMA.More »
 
84VAstAi-ISAXANAMAINAYAAR aAR. sAi.More »
 
85VAstAi-ISAXANAduwARE‹YAA JE. aAR.More »
 
86aACAAErnAA sA*sKARsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
87RAJKAETnAAE bAAEIMAYAAE anAE VAEPAAR-]wAAEGAsA*. CA*dARANAA IVAJYAKUMAAR JE.More »
 
88RAJKAETnAAE bAAEIMAYAAE anAE VAEPAAR-]wAAEGAsA*. CA*dARANAA JYA*ItALAALA RAYAsAiMore »
 
89BAALAIVAKAsA anAE ISAXANAVAewA sAUMAItABAHEnAMore »
 
90nAVAR*GA MAElAAEFAEFLAiaA HiRALAALAMore »
 
91sAtYAP~AKASAPAAQK RMANALAALAMore »
 
92LAALA IKLLAnAAE MAUK›MAAEsA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
93aAIdMA JAItAaAEnAi sA*sKSAELAtA bAARtAiBAHEnA KiItArKUMAARMore »
 
94KAVYAMAiMAA*sAAsA*. SAUKLA RMAESA MA.More »
 
95aA*sAUnAA* MAEgAwAnAUzAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
96MAANAsAbA’ KAIntAMore »
 
97P~AERNAA-PAiYAuzAsA*. SAAH nA*dUbAA{More »
 
98nAAMA MAIHMAAZ~Ai sAtYA sAA{ BAABAAMore »
 
99diKRi VAHALAnAAE dIRYAAEsA*. PATELA KA*ItAMore »
 
100diKRi VAHALAnAAE dIRYAAEsA*. PA*DYAA IVAnAAEd#More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »