Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CAMAtKARiaAE, sAAwAUaAE anAE GARiBA JnAtAAdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
2aAjAdinAA aAkARi sA*G~AAMAMAA*adANAi RtAUbAA{More »
 
3RAJKARNA - bAARtABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
4KLAA anAE sA*sKSAAH wARMASAiMore »
 
5KLAA anAE sA*sKMAHEtAA diPAKMore »
 
6B~AÁVAiNAAdVAE MAKRndMore »
 
7JAE kAAELAAE MAnAnAA*  AR tAAE aAVAE nAA dU:kA LAGAAR !dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
8a etA MAUKtAAVAlAidVAE nARbAERAMASA*KR P~AANA‹VAnAMore »
 
9sAARWAiKIVA nHAnAALAALAMore »
 
10aMAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
11aCArnAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
12dSArnA anAE ICA*tAnAPA*IDtA sAUkALAALA‹ sA*wAVAiMore »
 
13bAARtAiYA RAzT^VAAdnAA* sAA*P~AtA VALANAdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
14RAJKiYA sAMAAJIVAxAAnAPATELA HRBAnsAMore »
 
15LAGnAMA*GALAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
16bAARtAMAA* GARiBAiSAUKLA RAEIHtAMore »
 
17aAIWArK VAwAAElAIKYAA RVAind^ H.More »
 
18aAIWArK VAwAAElAIKYAA BAKULA H.More »
 
19aAwAUInAK bAARtAMAA* sAAMAAIJK PAIRVAtArnASAAH PAURUzAAEttAMAdAsA sAi. anAU.More »
 
20aAwAUInAK bAARtAMAA* sAAMAAIJK PAIRVAtArnAZ~AiInAVAAsA aEMA. aEnA.More »
 
21SAKU*tALAAMore »
 
22LAAEKVAAtAAraAEsA*. GAUJRAtA RAJYA LAAEKsAAIHtYA sAIMAItAMore »
 
23bAARtAMAA* sAMAVAAYAtA*yAGAJEnd^GADKR VAsA*tA aEnA.More »
 
24VAAtAArLAAPAMore »
 
25sAUBAAEwA PAUzPAVAAITKAMore »
 
26aAIWArK anAE aAewAAEIGAK IVAKAsAIyAVAEdi aA{. aEMA.More »
 
27PAIVAyA SAAsyAMore »
 
28MAeyAK KALA anAE anAU-MAeyAK KALASAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
29MAGAJ MAAPAAESAUKLA BA*sAiwARMore »
 
30RAJYAAEnAA P~AKAR anAE BA*wAARNAMore »
 
31Z~Ai MAHAbAARtAVAEdVYAAsAMore »
 
32IVAwAAWAiraAEnAE BAAEwAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
33aALAAECAnAAId PAd sA*G~AHMore »
 
34GAAEPAiP~AEMAYAAEGAEZVARMore »
 
35MAEnAAVAtAi anAE GAAEPAiCA*dsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
36GAuJRAtAnAAE sAA*sKJAETE RtnAMAINARAVA bAiMARAVAMore »
 
37PAYAArVARNA anAE P~AduzANAIyAVAEdi ISAVAP~AsAAd KUSAlA‹More »
 
38tAARikAE {sLAAMAaLA-kAYYAAtA aLLAAMAH MAUHiYAU›inAMore »
 
39PAUIzTMAAGAirYA stAAEyA, PAd anAE wAAElA sA*G~AHMore »
 
40Z~AiMAHAbAARtAZ~AiKMore »
 
41dEVAi HRIsAIwwA anAE IH*GAlAAJ]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
42atAitAnAA* aJVAAlAA*SAAsyAi dEVAEnd^ MAUInAMore »
 
43Z~Ai RMANACAIRtAAMAMore »
 
44sAAMAAIJK Tu*Ki VAAtAAraAEMore »
 
45‹VAnAsA*sKKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
46nAMArdA YAAEJnAA BAABAA aAMATEnAE ]ttARsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
47ISAXANA anAE sAAIHtYAsA*. dEsAA{ ‹VANA‹More »
 
48nAAEKIRYAAtA anAE aAVAKVAERAnAAE KAYAdAEGAAQANAi SAeLAEzA anAAEPACA*dMore »
 
49nAAEKIRYAAtA anAE aAVAKVAERAnAAE KAYAdAEGAAQANAi anAAEPACA*d KESAVALAALAMore »
 
50MAuLYAnAA IsAœA*tAAERAVALA aEMA. aEnA.More »
 
51MAuLYAnAA IsAœA*tAAEdEsAA{ aEsA. aE.More »
 
52MAuLYAnAA IsAœA*tAAESAAsyAi aAR. VAi.More »
 
53syAiaAE anAE sVAAZ~AYAPATELA ]MAEdbAA{ RNAcAEDbAA{More »
 
54bAARtAnAU* bAAIVA VAGArkA*DMAA*I>IZCAYAnA ŠYAAEItABAHEnA aE.More »
 
55sAUkAi GAVAEdALA*KAR VAewA MAHEnd^nAAWAMore »
 
56MAPAAREkA P~AIVANACA*d^ sAi.More »
 
57MAnAsA*VAAdCAAEKsAi MAUKULAMore »
 
58{CcAE anAE MAElAVAAEsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
59aAjAdi J*GAnAi MA*IJLAQAKAER JYAntAiMore »
 
60LAAEKsAAIHtYAMAA* ‹VAnA-dSArnAbA’ GAUNAVA*tAMore »
 
61G~AAMAAEwAAEGA P~AVAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
62tYAAGAMAuItAr anAE BAiJA LAEkAAEGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
63sAUkAi GAVAewA VAEdLA*KAR MAHEnd^nAAWA anAU.More »
 
64sAMAYAnAA HstAAXARsA*. PA*DYAA aARtAiMore »
 
65sAMAYAnAA HstAAXARPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
66nAVAtAR ‹VAnASAeLAibAAVAsAAR KESAUbAA{More »
 
67syAi-PAURUzA-MAYAArdAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
68IH*d sVARAJGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
69MAIHLAAaAE PA*CAAYAtAMAA*PATELA KESAVALAALAMore »
 
70MAAnAVA aIwAKAR sA*RXANAPATELA MAFtALAALAMore »
 
71PA*CAAYAtA wAARAMAA* PAIRVAtArnAPATELA KESAVALAALAMore »
 
72PAEREsyAAE{KAGAAEBAArCAEVA IMAkAA{LAMore »
 
73aAPANAA KsABAiaAEJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
74LAGnAE HJAE MA*GALAMA#sA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
75LAGnAE HJAE MA*GALAMA#PAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
76syAi-PAURUzA-MAYAArdAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
77aSAUbAaAEjA MAFtAMore »
 
78RAsAEZVARiaAEjA CA*d^KAntA MA*GAlA‹More »
 
79aWArSAAsyA IVAxAAnAaEnAiIKnA aE. VAi.More »
 
80MAuLYAnAA IsAœA*tAAEIyAVAEdi aEMA. aEsA.More »
 
81KElAVANAinAi KU*JAEMAA*PATELA {ZVARbAA{More »
 
82BAALAVAADidVAE JAUGAtARAMAMore »
 
83aWArKARNAnAi aAsAPAAsAPATELA BAABAUbAA[ JSAbAA[More »
 
84MAEgAdutAKIVA KAILAdAsAMore »
 
85MAEgAdutAPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
86bAARtAMAA* syAiaAEnAAE dRŠJAEMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
87sAMAAJIVAwAAnAU* ISAXANAsA*. dEsAA{ dAELAtAbAA{ BA.More »
 
88MAEgAdutAKIVA KAILAdAsAMore »
 
89aAId SA*KRACAAYArnAA* sAuIKtA-RtnAAEsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
90bAGAVAAnA BAUœnAA* sAuIKtA-RtnAAEsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
91bAAGAVAtA VAAIHnAiMore »
 
92MAHAbAARtABAsAU BAUœdEVAMore »
 
93` Z~Ai GANAESAAYA nAMA:sA*. MAHEtAA JYAAMore »
 
94MAHAbAARtACA>VAtAir RAJGAAENAALAACAARiMore »
 
95PAuNAr P~AZnAAE - PAuNAr ]ttARAEdLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
96PAuNAr P~AZnAAE - PAuNAr ]ttARAEPARMAH*sA IVAzNAUPAAdMore »
 
97aAtMAIVALAAsAsVAAMAi aAtMAAnA*d‹More »
 
98BAALA bAARtAQAKAER P~AFULLA P~AA. anAU.More »
 
99IVAZVAGAitAAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
100Z~Ai SAAMAlAA‹ MAAHAtMYAMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »