Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai SAAMAlAA‹ MAAHAtMYAMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
2sAsA*. sAA*GAANAi nAARNA‹ PAUvzAAEttAMAMore »
 
3Z~AiMAHAbAARtA MA*JRiLAAIHDi BA*IKMACA*d^More »
 
4BAAeœwAMArnAi P~AbAAMore »
 
5Z~AiRAMAKsVAAMAi CAetAnYAAnA*d anAU.More »
 
6Z~AiRAMAKGAUPtA MAHEnd^nAAWAMore »
 
7V~AtAAEtsAVAAVAILAPATELA RVA‹ PA.More »
 
8Z~AiRAMAKsVAAMAi CAetAnYAAnA*d anAU.More »
 
9Z~AiRAMAKGAUPtA MAHEnd^nAAWAMore »
 
10sVAGArnAi sAiDiPAqiYAAR aMAMore »
 
11Z~AiMAd# bAGAVAd# GAitAAMore »
 
12RAMAAYANA KWAAMore »
 
13MAHAbAARtAnAi sAMAALAAECAnAAdVAE MAAEHnALAALA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
14MAHAbAARtAnAi sAMAALAAECAnAAVAewA ICAntAAMANA IVAnAAYAKMore »
 
15RVAAnA anAE FRAEHRbAvCAA SAEHIRYAAR dAdAbAA{More »
 
16Z~Ai RAMACAIRtA MAAnAsAGAAEsVAAMAi Z~Ai tAULAsAidAsA‹More »
 
17a*tAR InARiXANAnA. PAAERBA*dRMore »
 
18Z~Ai RAMACAIRtA MAAnAsAGAAEsVAAMAi Z~Ai tAULAsAidAsA‹More »
 
19bAKtA nARsAeYAAEPA*IDtA dEVAnd^KUMAARMore »
 
20ISAXAAPAyAi RHsYAsA*. aAJIGAYAA MAAEHnALAALA RAMA‹More »
 
21RAMAKCA>VAtAir RAJGAAEPAALAACAAYArMore »
 
22tAULAsAi RAMAAYANAnAA* MAHAVAAKYAAEQKKR GAAEPAAlA‹ aAEwAVA‹More »
 
23GAitAAsAARKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
24VAALMAiIKnAU* aAzArdSArnAIyAVAEdi RItALAALA MAAEHnALAALAMore »
 
25wAuMAKEtAU-VAAtAArsAAeRbAsA*. QAKR wAiRUbAA{More »
 
26IVAwAAWAirVAACAnAMAAlAA Z~AENAi -7sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
27azTAVA> GAitAAMAAEdi RJnAiKAntAMore »
 
28J*GALAMAA* MA*GALAGANAAyAA VAELA‹bAA{More »
 
29PAA*DVAGAitAAPA*IDtA IVAzNAU*dEVA sAA*KlAEZ~VARMore »
 
30JunAi PAEqinAEMAUInAZ~Ai CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
31{ZVAR : MAAtAPAAETA IVAnAAYAKRAYA aEMA. anAU.More »
 
32{ZVAR : MAAtAsVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
33BAAlA ]LLAAsA VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
34a*tA - aAR*bAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
35GAuJrR IVAxAAnAKWAA Z~AENAiHzAr aSAAEK anAU.More »
 
36DAE. bAiMARAVA aA*BAEDKRYAAIxAK HEMA*tAbAA{ P~A.More »
 
37IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
38RAMA‹bAA{nAi kAEtAiPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
39HsAAE anAE HsAAVAAEsA*. MAHEtAA †tAMbARAMore »
 
40QERnAA* QERIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
41IKSAAER sAAHsAKWAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
42MAAwAVA KYAA*YA nAWAidVAE HRind^More »
 
43PAilAA vMAALAnAi GAA*QMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
44PAilAA vMAALAnAi GAA*QMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
45PAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
46‹VAnA-gADtAR G~A*WAMAAlAAaAEjA VAewA nAVAinAbAA{More »
 
47P~AVAAsA KWAAaAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
48dAEqDAÂAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
49BAALARHsYAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
50xAAnAIVAstAAR MAAlAAVAiMAAVAAlAA {ZVARLAALAMore »
 
51sA*sKAR KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
52‹VA sATAEsATsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
53vPAKDi BAAlAVAAtAAERACc P~AbAAKRMore »
 
54LAAEKIP~AYA LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
55HAWAinAA TAElAAMAA*MAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
56Z~AiKPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
57RAMAAYANA nAi BAALAVAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
58MAnAPAsA*d LAAEKKWAAaAEGAAedANAi HIRLAALAMore »
 
59e]PAYAU‡tA MA*yAsA*G~AH : 1More »
 
60ISAVAMAIHMnA:stAAEyA : aA*tARsAMAJYAAIxAK nATVARLAALAMore »
 
61YAAxAVALKYAsMAVAEIdYAA dSARWAMore »
 
62nAsA*. QAKR wAiRUbAA{More »
 
63aVAKASA XAEyAE bAARtAPAAQK PAR*tAPAMore »
 
64IHMAALAYAnAA IH*DAElAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
65P~AduzANA anAE PAYAArVARNAbAAYAANAi RMAESA J.More »
 
66G~AHSAA*ItA sA*sKARVAEIdYAA dSARWAMore »
 
67wAuPAsAERsAuCAK Ti.PAi.More »
 
68aMAZ~Ai KAnA‹sVAAMAiMore »
 
69IVAbAu sAAWAE VAAtAArLAAPA anAE deVAnAi GAHnAGAItAMore »
 
70Z~Ai wAMArwYAAnA anAE sAŠjAYAMAAlAAMore »
 
71sAAeRAzT^nAi LAAEKKWAAaAEPARAEPAKARi SAA*ItAMore »
 
72tAttVA P~AKASAMAiRjA* aERVAd JEHA*GAiR dAERABA‹More »
 
73Z~Ai wAMArwYAAnA anAE sAŠjAYAMAAlAAMore »
 
74wAMArnAi BAAlAPAAEWAiQ‰R sAtAidEVAiMore »
 
75Z~AisAd#GAURUZ~AinAAE sAAIHtYAP~AsAAdMore »
 
76xAAnAsAARMAUInARAJZ~Ai bAd^GAUPtAIVAJYA‹More »
 
77PAnAgATsnAEHRISMAMore »
 
78sVAAIMAnAARAYANA KWAAMA*GALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
79wAMAr VAAIHnAiPAAETA IVAnAAYAKRAYA aEMA. anAU.More »
 
80BAlAVAAnA BAnAAE !CAAEKsAi nAAJAUKLAALA nA*dLAALA anAU.More »
 
81sVAAwAinAtAA-sA*G~AAMAsARLAA JGAMAAEHnA anAU.More »
 
82JYAA-JYAntAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
83Z~Ai wAMArwYAAnA anAE sAŠjAYAMAAlAAMore »
 
84aAPANAE anAE PAIZCAMAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
85aPsARAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
86Z~AiMAd# bAAGAVAtA KWAAsA*. sAAEnAi RMANAMore »
 
87bAIKtA PAdARWAbAANAdEVAMore »
 
88Z~Ai MAnAUsMASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
89aPsARAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
90PALATAtAi dUInAYAAnAA dSArnAESAUKLA bAAnAUbAA{More »
 
91PALATAtAi dUInAYAAnAA dSArnAEPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
92Z~AiMAd# dEVAi bAAGAVAtAMore »
 
93tAULAsAiKGAAEsVAAMAi Z~Ai tAULAsAidAsA‹More »
 
94InAYAMAsAARSAAH IH*MAtALAALA JEQALAALA anAU.More »
 
95aIbAxAAnASAAKUntALAMA#sA*. aASAR J. MA.More »
 
96IbAXAU akA*DAnA*ddVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
97Z~AEYAAWAirnAi sAAwAnAAPARikA nARHIR  ARKAdAsAMore »
 
98LAAEKsAAIHtYAnAi CAtAURA{KWAAaAEsA*. JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
99IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
100GAuJrR BAALAG~A*WAAVAILASAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »