Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
2GAA*wAinAi KAVADdVAE HRind^More »
 
3]cinAU* aAKASASAAH RISMAMore »
 
4}IMArnAA diVADAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
5CAAR awYAAYAPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
6{sAPAnAi BAAlAVAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
7aAEjstAAnAnAAE ]LLAUsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
8CAALAAE RMAiaEIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
9aPsARAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
10aAtMAAnAi aMARGAi tAE SAU* anAE MAinAAE{ JEHAnAnAU* sAUkA tAE KEVAU* ?More »
 
11VYAAKRNA PAIRCAYAVYAAsA bAAnAUSA*KR BAA.More »
 
12bAinAA diQA* P~AbAUnAA LAAECAnAiYAA*dEsAA{ bAARtAMore »
 
13BAAEwAAMAZ~Ai B~AÁCAARi‹More »
 
14MAnAAEMAUKURMore »
 
15YAAEGAdIzT sAMAUCCAYAaACAAYArdEVAZ~Ai bAUVAnAbAAnAUsAuRiZVAR‹ MAHARAJMore »
 
16VACAnAAMAMore »
 
17sAUndRKA*DPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsA anAU.More »
 
18bAARtAnAU* gADtARMore »
 
19VAewAK sA*BA*wAi IVACAARAEMore »
 
20Z~AiMAd# bAAGAVAtA RHsYAsA*. bAGAtA dULArbAdAsA cGAnALAALAMore »
 
21MAAEtAnAAE bAEdMore »
 
22nAVAU* MAU*BA{ RAŠYAMore »
 
23bAAGAVAtAwAMArRHsYAMore »
 
24nAVAbAARtA xAAnAKAESA : sAMAAJIVAwAAsA*. PATELA KESAVALAALAMore »
 
25Z~AiMAd#bAGAVAd#GAitAAMore »
 
26Z~Ai bAUVAnAEZVARi KWAASAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
27sA*tA tAUKARAMAMore »
 
28sAAGAR sAAHsA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
29JEVAA tAEVAA nAWAisAEVAK nAVAnAitAMore »
 
30xAAnA-BAAEwAnAi VAAtAAraAEnAAE sAU*dR sA*G~AHsA*. dEsAA{ RMAESAMore »
 
31sABAlA bAuIMA GAUJRAtARAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
32aAWAMAtAA sAuRJnAA* aJVAAlAA*MAHEtAA [ndUBAEnAMore »
 
33RAXAsA KE GAADiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
34VAiR BAAlAKAEnAi sAAHsAKWAAaAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
35wAinA# wAinA#dVAE RXAA P~A.More »
 
36JRA YAAd KRAE KURBAAnAiKDiKR YASAVA*tAMore »
 
37BAAEwAK BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
38MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
39P~AERK P~AsA*GAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
40VAAtAAr RE VAAtAArdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
41‹VAnAgADtAR G~A*WAMAAlAAaAEjA VAewA nAVAinAbAA{More »
 
42CAtAURA{nAi LAAEKKWAAaAEaMAinA HEMAA*GAMore »
 
43PAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
44SAUbA-dIzTMore »
 
45aAtMAVAsA*. QAKR wAiRUbAA{More »
 
46IH*dU RAŠYAPAœItAaAEnAAE {ItAHAsAsAAEMAPAURA KE. aEF.More »
 
47PARKMMAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
48xAAnAR*JnA P~AANAiaAEdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
49KULAinA GANAESAnAA* PARA>MAAEMore »
 
50MAnAbAAVAnA KWAAMAAlAAdVAE KUsAUMA bAuPAEnd^More »
 
51PATUIKYAAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
52aLAiBAABAA GAUMAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
53FuLAVAADisAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
54bAARtAMAA* sAAMAAIJK anAE wAAIMArK CAlAVAlAAESAEQ sAURESAMore »
 
55I JsyAiaAEnAU* aAH#InAKbA’ PAitAA*BAR GAAEIVA*dRAMAMore »
 
56GAUJRAtAi LAAEKsAAIHtYAMAAlAAsA*. RAVAtA BACAUbAA{More »
 
57nAAnAA ]wAAEGAAEPATELA nAVAinAbAA{More »
 
58P~AsAnnA dA*PAtYA P~AsAnnA PAIRVAARSAAH SAISAKA*tAMore »
 
59LAAEKsAAIHtYA PAGAd*DinAAE PA*WAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
60VAAtACAitAnAi sAFlA VYAuHRCAnAAMAALAVAi VAnARAJMore »
 
61tAMAARU* MAHtVA KETLAU* ? tAMAE IVAKsAAVAAE aETLAU* !MAALAVAi VAnARAJMore »
 
62{nKMATEXA KAYAdAnAi sAAdi sAMAJMore »
 
63sAuyAAE VAAINAJYAnAA*More »
 
64sVAdESAsAEVAAkAJAURiYAA dEVAKRNA dEVAIsA*HMore »
 
65syAi-SAIKtAsA*. KAntAA-HRIVALAAsAMore »
 
66tARBAtARJAESAi MAUKUndMore »
 
67KASMALAnAnAA* KAVYAAE P~AWAMA PAdKASMALAnAMore »
 
68P~AEMA VAACAA MAAGAE cEbANAAEtA VAtsARAJ anAU.More »
 
69aPsARAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
70aPsARAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
71VAnAVAGADAMAA* VAsAnAARA*dEsAA{ P~AwAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
72CANA CANA BAGALAitAnnAA aInARUœMore »
 
73dAvIDYAAaE {ItAHAsA BAGAADYAAE !MAHEtAA RsAiKMore »
 
74dAvIDYAAaE dAT VAAlYAAE !MAHEtAA RsAiKMore »
 
75FlA KWAAsAUnA*dnAMore »
 
76MAHAbAARtAKWAASAAsyAi Z~Ai RAMACA*d^ DAE*GARE MAHARAJMore »
 
77wAMAr VAAIHnAiZ~Ai sAtYA sAA{ BAABAAMore »
 
78sVAAwAinAtAA-sA*G~AAMAdE BAARUnAMore »
 
79sVAAwAinAtAA-sA*G~AAMAIyAPAAQi aMALAESAMore »
 
80MAEgAdutAPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
81RAJKiYA anAE sAAMAAIJK CAEtAnAA sA*CAARPATELA KESAVALAALAMore »
 
82aAYAAEJnAnAU* sARVAeYAU*LAAKDAVAAlAA wA. tAU.More »
 
83LAGnA MA*GAlAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
84PA*CAAYAtA : ]d#bAVA anAE IVAKAsAPATELA KESAVALAALAMore »
 
85VYAAPAK wAMArbAAVAnAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
86nAiItAnAASAnAE MAAGAErGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
87PA*CAAYAtAi wAARAnAAE PAIRCAYAPATELA KESAVALAALAMore »
 
88MAAnAVA‹VAnA anAE RAJKARNAPATELA KESAVALAALAMore »
 
89sAAenAE MAATE ISAXANAPATELA KESAVALAALAMore »
 
90ISAXANA anAE sAAIHtYAnAA* KETLAA*K RsAdSArnAAEGAAMAi BAi. aECA.More »
 
91dA*PAtYAbAAVAnAAsA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
92dA*PAtYAbAAVAnAAPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
93RiItAdPArNA{*IdRAGAAeRiMore »
 
94P~AH#LAAd anAE Z~AiwARANAinAA* KAVYAAEsA*. a*JAIRYAA bAMore »
 
95LAGnA‹VAnA, MAAtAdERAsARi HIRtA# RNAIJtAMore »
 
96BAALA IVAKAsA GAURUZ~Ai sAtYA sAA{ BAABAAMore »
 
97sA*sKAR JYAAEtAbA’ CA*d^bAA{More »
 
98ISAXANA anAE {ItAHAsABAAVAisAi MAUGATLAALAMore »
 
99sA*sKMAAwAVA HzArdEVAMore »
 
100MHE*KtAi MAAnAVAtAAPA*IDtA sAUSAiLAA aAtMAARAMA‹More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »