Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAJAEzAi dXAAMore »
 
2GAMAHEtAA dEVAA*GAiMore »
 
3BAARDAELAi sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAdEsAA{ MAHAdEVA HIRbAA{More »
 
4tAEaAE sAFlA KEMA WAYAA?MAADrnA aAEIRsAnA sVAETMore »
 
5bAARtAnAA tAHEVAARAEMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
6IHndi sA*sKIVA A*sA bAAsKRRAVA anAU.More »
 
7MAAnAVA‹VAnA anAE {ItAHAsAPATELA KESAVALAALAMore »
 
8MAAnAVA‹VAnA anAE IVAxAAnAPATELA nATVARMore »
 
9MAAnAVA‹VAnA anAE IVAxAAnAPATELA KESAVALAALAMore »
 
10kAAELAAE  AR sAMARAYA YASA anAU.More »
 
11kAAELAAE  AR sAMAMAADrnA aAEIRsAnA sVAETMore »
 
12tAIMALA sA*sKdVAE MAHEnd^ anAU.More »
 
13tAIMALA sA*sKMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
14tAIMALA sA*sKSAARiRAJnA#More »
 
15PAAYAAnAi KElAVANAiMAA* anAUBA*wAnAi KlAAdEsAA{ SAA*ItALAALA MAGAnALAALA anAU.More »
 
16PAAYAAnAi KElAVANAiMAA* anAUBA*wAnAi KlAAsAAELA*Ki aMARIsA*H BAAPAUIsA*HMore »
 
17RAŠYAR*GA Z~AENAi-1PA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
18RAŠYAR*GA Z~AENAi-2PA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
19IVACAAR-IVAInAMAYAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
20RCAnAAKAYAr anAE RAJKARNAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
21sAFlAtAA P~AAPtA KEMA WAAYAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
22P~AEMA VAACAA MAAGAE cEaAELAVAUD MAAITrnAMore »
 
23sAAwAnAAYAAEGAEZVARMore »
 
24bAAVAP~AKASA InAgA*TUPA*IDtA bAAVAIMAZ~AMore »
 
25aAnA*dCAYArSAAH KAIntALAALAMore »
 
26gARMAA* BAAlAMA*IdRbA’ MAulASA*KR MAAE.More »
 
27]PACAYARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
28KnYAAIVAdAYAsA*. PAURANAi VAsA*tAMore »
 
29VYAAPAARi VAGAr anAE KRVAERAnAA sAUwAARAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
30}QAE JAGAAE nAE wYAEYA IsAœ KRAEGAA*wAi Z~AœAMore »
 
31}QAE JAGAAE nAE wYAEYA IsAœ KRAEGAA*wAi MAHESAMore »
 
32}QAE JAGAAE nAE wYAEYA IsAœ KRAEGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
33MAAnAVAi BAnAi SAKE JE wAARE tAEaELAnA JEMsAMore »
 
34gAAElAi gAAElAi PYAALAA bAIRYAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
35sA*sKAR LAXMAisA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
36KCc: LAAEK anAE sA*sKMAHEtAA bAAVAnAAMore »
 
37IVAZVA sA*sKJAESAi P~AANASA*KRMore »
 
38GAUJRAtA VAIHVATi sAEVAAMore »
 
39MASAAH bAAnAUMAtAi aECA.More »
 
40P~AsAnnA dA*PAtYA P~AsAnnA PAIRVAARSAAH SAISAKA*tAMore »
 
41KMArYAAEGAYAAEGAEZVARMore »
 
42bAGAVAAnA aA MAAF nAIH KRE.MAAVAlA*KR PAURUzAAEttAMA GANAESAMore »
 
43awAir RAtAE aAjAdibA’ aIZVAnAi anAU.More »
 
44awAir RAtAE aAjAdiLAEIPAYAR dAEIMAInAKMore »
 
45awAir RAtAE aAjAdiKAEILAnsA LAERiMore »
 
46GAMore »
 
47RAŠYAsAbAAMAA* BAiJAU*-yAiJAU* VAzArPATELA DAÁAbAA{ VA.More »
 
48sARlA PA*CAVAzAirYA YAAEJnAAMore »
 
49IVAwAAsAYAAIxAK aMAMore »
 
50GAUJRAtAi LAAEKsAAIHtYAMAAlAAsA*. CA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
51KCci LAAEKsAAIHtYA : aEK awYAYAnAMAHEtAA bAAVAnAAMore »
 
52tARUNAi : CAAeVAnAnAA ]*BAREkAAnAIVALAKR VAeJYAntAiMore »
 
53tARUNAi : CAAeVAnAnAA ]*BAREGAAEDBAAELAE MA*GALAAMore »
 
54awAir RAtAE aAjAdibA’ aIZVAnAi anAU.More »
 
55awAir RAtAE aAjAdiLAEIPAYAR HAEIMAInAKMore »
 
56awAir RAtAE aAjAdiKAEILAnsA LAERiMore »
 
57KnYAAdAnA dAtAA P~AItAG~AHitAAVAAnA DR VAinA KLAAsA DBALYAU.More »
 
58aAPANAA bAARtAnAU* RAJYABA*wAARNAbA’ GAAEPAEZVAR KAETEZVARMore »
 
59]wAAEGAAEnAU* aWArSAAsyAQ‰R IGARiSAMore »
 
60IH*dU sA*sKsAA*GAANAi nAARNA‹ PAUvzAAEtAMAMore »
 
61KAVYAsAAeRbAsA*. a*JAIRYAA IHMMAtALAALA GANAESA‹More »
 
62vPAnAA LAYA]SAnAsA#More »
 
63HVAAnAi HVAELAiaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
64RAJKARNA, sAttAA anAE PAXAAERAEYA aEMA. aEnA.More »
 
65aAdSAr VAKtAAnAU* ]PAInAzAdREILAYAA wAiREnd^More »
 
66PAItA-PAtnAinAAE VYAVAHARdAdA bAGAVAAnAMore »
 
67xAAnAsAURIbAsA*. dVAE GAAeRA*GAMore »
 
68nAAGAIRK sVAAVALA*BAnAi IdSAAMAA*PATVAARi P~AsAnnAdAsAMore »
 
69SAERMAA* RAEKAE, KMAANAi KRAEMore »
 
70MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA dEVAiMore »
 
71MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
72Z~AEzQ BAALA KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
73wAMArRHsYAnAi kAAEJMAA*dEsAA{ KtAUbAA{More »
 
74PAARdSArKnAAYAK aEMA.Di.More »
 
75aLAGAARi RkADPA’ijVAERi RIsAKMore »
 
76IVAxAAnAnAU* aCARJ !DAbAi aA{. JE.More »
 
7780 IdVAsAMAA* PASAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
78]GAMAtAE P~AbAAtAEZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
79aREIBAYAnA nAA{T#sAGAŠJR HIzArdAMore »
 
80YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
81sALtAnAtA KALAsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
82sALtAnAtA KALAsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
83MARAQA KALAsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
84MARAQA KALAsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
85{ItAHAsAnAi PAuVArbAuIMAKAsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
86{ItAHAsAnAi PAuVArbAuIMAKAsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
87MAAeYArKALAWAi GAUPtAKALAsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
88MAAeYArKALAWAi GAUPtAKALAsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
89sAAELA*Ki KALAsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
90sAAELA*Ki KALAsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
91aVAInAnAAE ]JAsAVADAEdIRYAA KAIntAMore »
 
92aASAKA MAA*DLAbA’ aIZVAnAiMore »
 
93MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEsA*. YAAIxAK aMAMore »
 
94VAiRA*GAnAAnAi KWAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
95aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAAraAEGAŠJR HIzArdAMore »
 
96VAAtsALYAMAuItAr dAdA : 9-10sA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
97BAALAKWAA aAnA*d]dESAi IVAQMore »
 
98YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
99BAE sAAHsAKWAAtALAATi sARAEJ nAAnAALAALAMore »
 
100aEK dESA : aEK ILAIPAIVAnAAEBAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »