Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1xAAnAYAOGA IVASAE IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
2aACAMAnAPATELA RMANAbAA[-sA*PAA.More »
 
3sAUkAi sA*sAARBALAVAANAi HU*dRAJMore »
 
4ISASAU SAoYAr KWAAMAAlAAbA’ dOLAtAMore »
 
5IVAZVAP~AIsAœ ROMAA*CAKWAAaOIVAŸALA*KAR CA*˜MAoILAMore »
 
6JAnAsATOsATIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
7nAAnAiMAA,VAAtAAr KHOnAE!MAHEtAA P~AVAiNAbAA[ KE.More »
 
8sAUBAAHUnAA* sAAHsAOsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
9vIPAYAO PAesAOsAUWAAR bAGAVAtAMore »
 
10GAAtAi G~A*WAMAAlAA VARtAsA*G~AHIGAJUbAA[More »
 
11VAiR HnAUMAAnAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
12GAORA anAE BAAdLAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
13MAULLAAnAi MAJAKaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
14MAULLAA cEtARAYAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
15sAOnAAnAi kAEtAiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
16SAAHJAdAnAU* PAutAlAU*aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
17GAINAtA RHsYAPA*IDtA SAtAAVAwAAnAiMore »
 
18GAINAtA RHsYAPA*IDtA SAtAAVAwAAnAiMore »
 
19PAÞWVAinAA PAnAOtAAP~AA.aMAinA CA*˜KAntAMore »
 
20aOsT^EILAYAAkA*DnAi LAOKKWAAaOsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
21SAAHJAdAnAU* PAutAlAU*aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
22IVAxAAnAnAi KEDiaEdLAALA HAERMAjIdYAARMore »
 
23JAtA MAHEnAtA Ij*dABAAdsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
24LAOKKWAA VAAtAArVAILA-CAAtAURinAA bAEdJOzAi ‹VARAMAMore »
 
25TOMA sAOYARaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
26RMAu‹ MAULLAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
27bAOPAARAMA bAMAbAMAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
28BAiRBALAnAi ]gARANAiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
29PAtA*JILAnAA* YAOGAsAuyAOPATELA GAotAMA -sA*PAA.More »
 
30P~AACAinA KWAAaO-1VYAAsA dEVAEnAMore »
 
31aDUIKYAO-dDUIKYAO MAAMAAnAE gAER-5JOzAi ‹VARAMAMore »
 
32GAAtAi G~A*WAMAAlAA-KAlAA HAWA KAlAi dAqiIGAJUbAA[More »
 
33a‰LAnAA* kAA* sA*duKnAi sAOnAAMAHOROSAAH wAnA*JYA More »
 
34a‰LAnAA* kAA* G~A*WAMAAlAA-VAHELA GAADiSAAH wAnA*JYA More »
 
35PAOPAT KEVAO HOYA!MAHEtAA VAALMAiKMore »
 
36¸AEzQ ISAKARKWAAaO bAAGA-3GAUJrR wAiREnAMore »
 
37aLAAdinA anAE JAdU[ ICARAGAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
38MAOnTEI>sTOnAO nAVAABADuMAA aELAEK#jA*DRMore »
 
39YAUœ aE J KLYAANAnAAYAK HRiSAMore »
 
40BAE sAU*dR sAU*dR tAIKYAAVAAwAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
41¡zTA*tMAK KWAAaOP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
42IKSAORO MAATE IVAxAAnAnAA P~AYAOGAOPATELA RMAESAMore »
 
43nAMAE tAE GAMAEISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
44aNAinAO CAuKYAO sAO VARsA ‹VAE P~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
45MAHAKIVAaOnAi VAANAiBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
46JAtAK KWAAaO GARiBA WAYAO RAJAPATNAi RAJnAMore »
 
47LADAkAnAA LADVAeYAAnAAYAK HRiSAMore »
 
48aMAE tAO bAA[ RMAtAARAMAnAAYAK HRiSAMore »
 
49bAARtAnAA tAHEVAAR-KÞzNA JnMAAzTMAiIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
50bAARtAnAA tAHEVAAR-nAVARAIyAIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
51bAARtAnAA tAHEVAAR-[dIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
52bAARtAnAA tAHEVAAR-GANAESA CAtAUWAirIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
53SAEkACALLAi G~A*WAAVAILA bAAGA-2PARMAAR JYAMALLAMore »
 
54SAEkACALLAi G~A*WAAVAILA bAAGA-1PARMAAR JYAMALLAMore »
 
55xAAnAYAOGA IVASAE IVAVAEKAnA*dB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
56wA MAnA tAEJGAURU sARZ~Ai tAEEJPAARkAi‹More »
 
57SABd sAAWAE MAARO sA*BA*wACAAVADA aInALA-sA*PAA.More »
 
58bAARtAnAE aOlAkAiaEkA*DPAUR sVANArMore »
 
59aMAR ¡zTA*tAKWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
60BAAlAKnAE VAHALAA* LAADKNAA*-JODKNAA*sAOLA*Ki PAURUzAO—AMAMore »
 
61cPPAnA JAtAnAi dAlAVAAwAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
62BAOwAdAYAK ¡zTA*tA KWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
63¸AEzQ ISAKAR KWAAaO-2GAUJrR wAiREnAMore »
 
64GAULAMAHORMAAwAD RAgAVA‹More »
 
65bAAIVA dPArNASAAH RAHULAMore »
 
66sMAA[LAi anAE IKLAPAi (IHLAsTESAnA PAR VAEKESAnA)MAANAEK GAitAA More »
 
67SAERLAOK HOMsA cTKU* anAE BAi‹ VAAtAODO[LA sAR aAWArR KOnAnAMore »
 
68dAdA‹nAi VAAtAOMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
69xAAnAKoSALA VAAtAArMAAlAA-5MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
70xAAnAKoSALA VAAtAArMAAlAA-4MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
71KuKnAi cELLAi sAFRRAVALA KnAUbAA{More »
 
72nAsAiBAnAA kAELAsAtYAMA#More »
 
73nAVALAKWAA anAE HU*IyAVAEdi HzArd sA*.More »
 
74THUKAnAi sA*GAAWAEPAAREkA YAOGAEn˜-sA*PAA.More »
 
75ERMAESA IyAVAEdinAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOIyAVAEdi ¸AœAMore »
 
76}*T anAE ISAYAAlARAVALA KnAUbAA{More »
 
77a*GAUIQYAORAVALA KnAUbAA{More »
 
78dESAdESAnAi CAAtAURiKWAAaO-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
79CAA*dRNAA*-1 sAoWAi MAOTi bAETnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
80‹VAtAU* J*GALAIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
81JAdU[ a*GAUQiRAVALA KnAUbAA{More »
 
82InASAAtABAAGA nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
83GA*GAAVAtARNAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
84CAA*ICAYAAnAO bAETOIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
85BAUIœCAAtAUYAr KWAAMAAlAA-sAMAAJsAEVAKRAVALA KnAUbAA{More »
 
86GAINAtAnAi xAAnAGA*GAAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
87MAATinAA diVAAkAEtAANAi dULArbA‹ KE.More »
 
8846 CATPATi BAAlA VAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
8940 ICAyAMAYA BAAlA VAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
90bAOYARAnAO bAEdMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
91MAOTA jADnAA* MAiQA* FlA-5MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
92IBALLAi anAE sAAwAURAVALA KnAUbAA{More »
 
93aAtMAtAtVAWAi cLAOcLA aMAsAAHu bAKtA CARNA-RCAnAAKARMore »
 
94HELAO, MAEDMASAAH ROIHtAMore »
 
95VAAtAAr-MAElAO(bAAGA-5)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
96HAWAnAi bAAzAA¸Ai PA*IDtA HIRHR MAHEsAANAAVAAlAAMore »
 
97JYAOItAzAIVAŸAbA’ sAUbAAzAMore »
 
98VAAgA aAVYAO RE VAAgA!aOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
99VAA*sAlAiVAAlAOaOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
100dLAA tARVAADiaOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »