Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1FA*sALAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
2FA*sALAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
3GAUNAVA*tAi BAALAKWAAaAEaA*KIDYAAKR SAA*ItAbAA{More »
 
4CAKAbAA{aE TMAETU* kAAwAU*...!RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
5MAHAPAURUzAAEnAA HAsYAP~AsA*GAAEsA*. dVAE JYAdEVA aELA.More »
 
6BA*duKnAAE BAAPAnAAYAK HRiSAMore »
 
7RAJKUMAAR GAAEHAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
8MAAMAAnAU* gAR KETLAE ?KIVA bAVAAnAiSA*KR nARIsA*HRAMAMore »
 
9YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
10sAuYAr ICAIKtsAA IVAxAAnAPA*. aACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
11RAMAnAAMA tAARKMA*yAdVAE MAKRndMore »
 
12VYAAkYAAnA-MAALAAsA*. sVAAMAiZ~Ai InAtYAAnA*d‹More »
 
13GAitAA-dPArNAsVAAMAi RAMAsAUkAdAsAMore »
 
14Z~AiMAdbAGAVAdGAitAAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
15sAVArwAMAr KWAAaAESAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
16RAIzT^YA YAUœ KWAAMAAlAA-1-2nAAYAK HRiSAMore »
 
17wAMAr anAE VYAVAHARSAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
18MAAnAVAtAAnAA* MAAEtAiSAAH J*YAtA BAi.More »
 
19Z~AiMAdbAGAVAdGAitAASAAsyAi HIRLAALA KAILAdAsAMore »
 
20nAMArdA PAURANAsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
21sAtYAAWAr P~AKASAsVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAi‹More »
 
22VAEdAWArICAntAAMAINAsVAAMAi Z~AiMAAwAVAAnAnd‹More »
 
23Z~AiMAd# bAAGAVAtA RHsYASAAsyAi Z~Ai RAMACA*d^ DAE*GARE MAHARAJMore »
 
24bA‡tAMAALAZ~Ai nAAbAA‹More »
 
25xAAnAIVALAAsAKAEQARi MAAwAVALAALA dLAsAUkARAMA anAU.More »
 
26YAUwYAsVA]PAAwYAAYA RNAwAiRMore »
 
27Z~Ai]PAInAzAdAEZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
28HIRIdGA# IVAJYA nAAE GAUJrRAnAUVAAdKAEQARi MAAwAVALAALA dLAsAUkARAMA anAU.More »
 
29252 VAezNAVAnAi VAAtAArsA*. dEsAA{ LALLAUbAA{ cGAnALAALAMore »
 
30Z~Ai]PAInAzAdAEZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
31MAHAbAARtAdSArnARACA YAAEGAESAMore »
 
32IH*dnAU* FEDRELA RAŠYA BA*wAARNASAUKLA HRKAntA BAi.More »
 
33IH*dU VANArVYAVAsWAA, sAMAAJ PAIRVAtArnA anAE GAUJRAtAnAA dILAtAAEMAHEtAA MAKRndMore »
 
34ISAXANAnAi SAeLAiIyAVAEdi aAR. aEsA.More »
 
35sA*sAAR anAE wAMArMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
36MAAnAVA sAMAAJbA’ CA*dULAALA anAU.More »
 
37MAAnAVA sAMAAJsAA*KMore »
 
38G~AAMARCAnAARIVASA*KR MAHARAJMore »
 
39MAjHBA nAHi* IsAkAAtAA....dLAALA YAAsAinAMore »
 
40ISAXANAnAi SAeLAiIyAVAEdi aAR. aEsA.More »
 
41VAKtAPATELA RAVA‹More »
 
42RAŠYAR*GA Z~AENAi-5PA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
43RAŠYAR*GA Z~AENAi-7PA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
44sAFR VAALAi SAi RitAE WA{SAU* ?dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
45GAA*wAi : nAVAi PAEqinAi nAJRESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
46HIRJnA sAMAsYAAaAEnAA sAAMAA‹K sA*dbArdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
47sAUVANAr P~AbAAtAZ~Ai aRIVA*dMore »
 
48aEIsAIDITVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
49sAA*P~AtA sAHICA*tAnASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
50sAuYArKAntAMAHLAAR‹ MAAINAKYALAALA JMAnAAdAsAMore »
 
51aAtMAICA*tAnASAAsyAi dEVAKMore »
 
52MAnA-MAHERAMANAdEsAA{ sAUwAiRMore »
 
53Tu*Ki VAAtAAr sVAvPA anAE sAAIHtYAPAAQK JYAntAMore »
 
54MAAKrsA anAE sAAMYAVAAdPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
55sAMAYAnAE sAWAVAARE GAUJRAtAwAAElAKiaA KUndnALAALA J.More »
 
56‹VAnASAAEwAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
57]ttAMA P~AJAnAi {CcAVAAlAA* syAiPAURUzAAEaE SAU* KRVAU* ?IVAZVAVA*wAMore »
 
58bAARtAiYA aWArKARNAnAAE PAIRCAYAdEsAA{ sAURESA a*.More »
 
59bAARtAiYA aWArKARNAnAAE PAIRCAYASAAsyAi RMAAnAAWA IVA.More »
 
60R‡tAR*IJtA PA*JABAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
61sAUdSArnA GAwAAVAILAw~AUVA aAnA*dSA*KRBAAPAUbAA{More »
 
62‹VAnA PAAEKARsA*. PA*DYAA IVAzNAUP~AsAAd sAAEMAnAAWAMore »
 
63KttArVYAIyAVAEdi KMAlAASA*KR P~AANASA*KRMore »
 
64sAAwAnA CAtAUzTYAsAUWAAR RIsAKbAA{ anAU.More »
 
65sAUkAi ‹VAnAnAA* sAAwAnAPARMAAR RtnAIsA*H diPAIsA*H anAU.More »
 
66HWAElAinAU* aAKASAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
67‹VAnA  ARA MAsA*. BAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
68‹VAnA  ARA MAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
69ju*PADAVAAsAiaAEnAi sAMAsYAAaAE SAAsAKAE anAE KAnAunAdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
70B~AÁsAUkAnAAE anAUbAVAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
71‹VAnAnAAE aAnA*dKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
72sAUkAi ‹VAAE, LAA*BAU ‹VAAEnAAYAK JnAKMore »
 
73MAuLYAnAA IsAœA*tAAERAVALA aEMA. aEnA.More »
 
74MAuLYAnAA IsAœA*tAAEdEsAA{ aEsA. aE.More »
 
75MAuLYAnAA IsAœA*tAAESAAsyAi aAR. VAi.More »
 
76ICA*tAA cAEDAE, InARA*tAE }*gAAEnAAYAK JnAKMore »
 
77MAARU* sAUkAVAALAEsA FAwARMore »
 
78VA<œ MAAtAAnAi sAEVAAMAA*VAALAEsA FAwARMore »
 
79CAANAKYAsAuyAMore »
 
80dEHwAMArVAALAEsA FAwARMore »
 
81BAUIœWAi wAMArnAE sAMAJVAAnAAE P~AYAAsASAAH aMAuLAMore »
 
82bAARtAMAA* syAiaAEnAAE dRŠJAEBAARAET aInALAA anAU.More »
 
83bAAzAAISAXANAKlAAPARMAAR {ZVARMore »
 
84IVAZVASAA*ItA anAE sA*YAUKtA RAzT^sA*gAPARikA aAR. ‹.More »
 
85LAEkAnA-KAeSALYAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
86YAUVAAnAsA*. SAAH CAEtAnAMore »
 
87dIzTKAENAVAALAEsA FAwARMore »
 
88PAIRICAtA PAdsA*G~AHMore »
 
89VYAAKULA VAezNAVA]SAnAsA#More »
 
90KAVYA MAAwAUYArsA*. a*JAIRYAA IHMMAtALAALA GANAESA‹More »
 
91DuBAi JMAinA, tAYAUr ‹VAnARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
92wA*wAAKiYA sA*YAAEJnAAEVAAERA aEsA. BAi.More »
 
93P~AsA*GABAAEwAVAALAEsA FAwARMore »
 
94aAEkAAMA*DlAnAA VAAgAER anAE aEMAnAi LAAEKsA*sKPATELA P~AHLAAdbAA{More »
 
95IMAyAAE BAnAAVAAE nAE LAAEKIP~AYA BAnAAEnAAYAK JnAKMore »
 
96aAGAlA VAwAAE sAiMAA PAARwAAElAIKYAA MAHESA anAU.More »
 
97MAUIsLAMA sAMAsYAAMAwAAEK BALARAJMore »
 
98aAtA*KnAAE aAEWAARaAEjA IdGA*tAMore »
 
99gARnAA P~AZnAAEVAALAEsA FAwARMore »
 
100tAARUNYAMAA* P~AVAESAtAi KnYAAnAE PAyAAEPARikA nARHIR  ARKAdAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »