Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tAMAARE wAnAVAAnA BAnAVAU* cE ?MAADrnA sVAETMore »
 
2MAnAE GAAMA JDYAU* GAAEKUIlAYAU*MAAtARi VAJ^More »
 
3awAAEGAItAnAU* MAulA VANArVYAVAsWAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
4MAnAUzYA IVARAT KEMA KRi BAnYAAEsAEGAALA YAELAEnAAMore »
 
5MAnAUzYA IVARAT KEMA KRi BAnYAAE{LYAinA IMAkAA{LAMore »
 
6aMAE, bAARtAnAA LAAEKAEPAALAkAiVAAlAA aEnA. aE.More »
 
7sAUkAi GAsVAAMAi sARsVAtAi aAnA*dMore »
 
8LAGnAsAAGARVAALAEsA FAwARMore »
 
9aAwAUInAK SAAlAA sA*CAALAnAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
10RAŠYASAAsyAnAA IsAw›A*tAAEbA’ GAAEPAEZVAR KAETEZVARMore »
 
11KAELAEJ-‹VAnAVAALAEsA FAwARMore »
 
12IMAyAAE BAnAAVAAE nAE LAAEKIP~AYA BAnAAEnAAYAK JnAKMore »
 
13dESA anAE KAlAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
14wAAELAERA sAtYAAG~AHSAAH KA*ItALAALA MAINALAALAMore »
 
15aAZ~AMAVAIGAJUbAA[More »
 
16{CcAE anAE MAElAVAAEMAADrnA sVAETMore »
 
17†tAUCA> sA*LAGnA LAAEKRCAnAAaAEsA*. YAAIxAK HsAUMore »
 
18RAŠYASAAsyAnAA IsAœA*tAAEbA’ GAAEPAEZVAR KAETEZVARMore »
 
19sAMAPATELA MAnAUbAA{More »
 
20aAIdVAAsAi LAAEKnAtADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
21aAIdVAAsAi LAAEKnAtADVAi REVAABAHEnAMore »
 
22sAUkAi GAsVAAMAi sARsVAtAi aAnA*dMore »
 
23aAdSAr-PAIRVAARsVAAMAi JGAdiZVARAnA*d sARsVAtAiMore »
 
24VYAIKtAgADtARVAALAEsA FAwARMore »
 
25sAdACAARVAALAEsA FAwARMore »
 
26KAVYA sAAeRbAIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
27KAVYA sAAeRbAsA*. a*JAIRYAA IHMMAtALAALA GANAESA‹More »
 
28RAsA MA*JRiaAEjA KAISARAMA bAA{SA*KRMore »
 
29tA]SAnAsA#More »
 
30PA]SAnAsA#More »
 
31DuBAi JMAinA, tAYAUr ‹VAnARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
32dEHnAi VAANAiVAALAEsA FAwARMore »
 
33sA*gAbAAVAnAAnAA sALAuNAA R*GAGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
34CAAIRyYAYAxAVAALAEsA FAwARMore »
 
35MAHAtMAA GAA*wAisA*. MAUnASAi MAUKUndLAALA nA.More »
 
36MAHAtMAA GAA*wAisA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
37MAHAtMAA GAA*wAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
38sAMAAJ anAE GAINAKAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
39JGAtAnAi P~AACAinAtAMA# sA*sKSAUKLA JYAdEVA aAR.More »
 
40P~AERNAAnAi PARBAsA*tA PAUInAtAMore »
 
41SAud^AEnAi kAAEJkAUMAANA MAulA‹bAA{ VAi. anAU.More »
 
42SAud^AEnAi kAAEJaA*BAEDKR BAi. aAR.More »
 
43PAItA-PAtnAinAAE VYAVAHARdAdA bAGAVAAnAMore »
 
44MAAnAVA aIwAKARPARMAAR LAILAtAMore »
 
45sAAebAAGYARAIyA aWAVAA VAHuRANAinAE SAikAAMANAQKKUR nAARAYANA IVAsAnAJiMore »
 
46sAAebAAGYARAIyA aWAVAA VAHuRANAinAE SAikAAMANAMAALAVAiYA KMore »
 
47PAGAAR, PAGAARdAR anAE aAVAKVAERAEsA*. DAEKTR PAinAA PAi.More »
 
48PAGAAR, PAGAARdAR anAE aAVAKVAERAEsA*. SAERdLAALA JE. sAi.More »
 
49MAEVAAsAnAi LAAEKsA*sKtADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
50VAEDci aA*dAELAnAdEsAA{ aA{. PAi.More »
 
51MAAEnTisAAERi PAœItAIGAJUbAA[More »
 
52sAULATtAPAAsAaAEjA IdGA*tAMore »
 
53nAiRkA nAEjVAERi MA*JUMore »
 
54KCci PARAELAiaAEsA*. aJANAi ]IMAYAASA*KRMore »
 
55anAAYArnAA* aDPALAA*sA*JAnAA J. aE.More »
 
56GAAEFNAWAi aNAUBAAEMBA sAUwAiMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
57KCcnAU* IVAIVAwALAXAi LAAEKsAAIHtYAKARANAi dULAERAYAMore »
 
58bAAzAAsAŠJtAA anAE LAEkAnAKAeSALAVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
59LAAEKsAAIHtYA : aEK abYAAsAPARikA KUMAUdBAEnAMore »
 
60P~AACAinA {ItAHAsAnAU* RHsYAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
61sA*sKAR LAXMAiMore »
 
62HEMALAETMore »
 
63sAVArIP~AYA MAULLAA nAsARU›inAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
64‹VAnAnAU* bAAtAU*P~AJAPAItA CA*dULAALAMore »
 
65‹VAnA PALATAEsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
66V~AtAnAi VAAtAAEbA’ KMore »
 
67V~AtAnAi VAAtAAEbA’ KMore »
 
68KR GANAyAinAi MAAGArdISArKAsAAVA*tA SAARdABAEnAMore »
 
69LAAEKSAAHi JAHER ‹VAnA sAAMAAnYA CAu*TNAiMAAVAlA*KR PAURUzAAEttAMA GANAESAMore »
 
70MAEnAEJMAEnT : aEK InAKT PAIRCAYAMAHEtAA wAVALAMore »
 
71VAsAItAnAU* IVAxAAnAKAEQARi YAAEGAESAMore »
 
72PAiR PARBAnAAGAqVAi H. nAA.More »
 
73sA*sKsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
74aMAR aAtMAA WAAEMAsA JEFRsAnAdEsAA{ InARU anAU.More »
 
75aMAR aAtMAA WAAEMAsA JEFRsAnAJEnA LAijitsKiMore »
 
76sVAAwAinAtAAnAAE sA*G~AAMARAVALA KnAUbAA{More »
 
77CAANAKYA sAuyAsA*. dEsAA{ RMAESAMore »
 
78MAANAsA nAAMAE IXAItAJSAAH SAISAKA*tAMore »
 
79bAARtAMAA* PA*CAAYAtAi RAJSAAH BAi.sAiMore »
 
80KLAA anAE sA*sKyAAPAJKR‹ KIVAZ~AiMore »
 
81KLAA anAE sA*sKPARMAAR kAAEDidAsAMore »
 
82tAtVAMAuIMAMAA* P~AVAAsAMore »
 
83IdnACAYAArIyAVAEdi MAINASA*KR MAUlASA*KRMore »
 
84}IMAr nAVARCAnAAMore »
 
85BAUIœnAi tAlAETiWAi Z~AœAnAA ISAkARE...MAHARAJ RtnAsAU*dRIVAJYA‹More »
 
86xAAnA P~AKASAsA*tA Z~Ai IyAKMAACAAYAr‹More »
 
87]ttAR VA<*dAVAnAnAA MAHAYAAEGAisAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
88]ttAR VA<*dAVAnAnAA MAHAYAAEGAiRAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
89aA*KDAnAU* ad#bAUtA CAAtAUYArMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
90VAEdAWArICAntAAMAINAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
91xAAnA IVAxAAnAVAsAA nAAnAALAALAMore »
 
92VAnAsPAtYAAHARbA’ ‹VAnARAMA MAKnA‹More »
 
93JnARLA nAAELAEJsA*. KAEQARi aEMA. aAR.More »
 
94nAVAP~AbAAtAnAU* IsMAtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
95nAVAP~AbAAtAnAU* IsMAtAWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
96VYAAsAtAAtPAYArInANArYASAAsyAi HAWAibAA{ HIRSA*KRMore »
 
97PAXAPAAtARIHtA anAUbAVAP~AKASAMore »
 
98IVACAAR-CA*d^AEdYAsVAAMAi IVAwAAnA*d‹ MAHARAJMore »
 
99BAAELAtAA* ICAyAAEPAAREkA IdnAKR aEnA. anAU.More »
 
100BAAELAtAA* ICAyAAESAAsyAi dEVAEnd^ MAUInAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »