Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAMore »
 
2sA*gA dSArnAsAUkADiaA CA*PAKLAALA sAi.More »
 
3aMAEIRKnA MAuIDVAAdsAALVAADAERi MAEIsAMAAEMore »
 
4IH*dU RAJVYAVAsWAAMore »
 
5FEDRESAnAMAA* dESAi RAŠYAAEnAU* sWAAnAHAWAi JE. aELA.More »
 
6ISAXANA anAE sAAMAAIJK VYAVAsWAASAAH CAnd^VAdnA CAu. anAU.More »
 
7ISAXANA anAE sAAMAAIJK VYAVAsWAARsAELA BAT^ArnDMore »
 
8IH*dU RAJVYAVAsWAAMore »
 
9V~AtARAJSAAsyAi VAENAiRAMA BAEHECAR anAU.More »
 
10sAAeRAzT^ nAU* sA*YAUKtA RAŠYAMore »
 
11aeItAHAIsAK PAIRP~AEXYAMAA* P~AACAinA sA*sKPATELA MAGAnAbAA{ R.More »
 
12RAJbAuzANA aWAVAA RAJPAwwAItASAUKLA bAVAAnAiSA*KR {*d^‹More »
 
13KElAVANAinAA akAtARAMore »
 
14HALAnAi PAARsAi KAeMA, tAEnAi PADtAinAA* MAulA KARNAAE, anAEbAvCAA BAEHERAMASAAH PAiRAESAAHMore »
 
15HALAnAi PAARsAi KAeMA, tAEnAi PADtAinAA* MAulA KARNAAE anAEbAvCAA BAEHERAMASAAH PAiRAESAAHMore »
 
16IHndU MAUIsLAMA aEKtAA b~AMANAA anAE sAtYAnAEnAE RAJAbAA] anAU.More »
 
17IHndU MAUIsLAMA aEKtAA b~AMANAA anAE sAtYAJAEGA BA. nAA.More »
 
18sVAdESAiPAALAkAiVAALAA IVAnAAEdMore »
 
19sVAdESAiMAHEtAA VAAsAUdEVAMore »
 
20aERisTAETLAnAU* nAiItASAAsyAMore »
 
21KAYAMAi sARHdbA’ RMAESA aEMA. anAU.More »
 
22SAAlAAMAUKtA sAMAAJPA*DYAA dUzYA*tA anAU.More »
 
23SAAlAAMAUKtA sAMAAJ{ILACA {VAAnAMore »
 
24G~AAMAiNA BAE*K VYAVAsWAAJAEzAiPAURA P~AMAiLAA aE.More »
 
25sVAAHiLAi bAAzAA P~AVAESAPATELA RMAESAbAA{ BAi.More »
 
26sVAAHiLAi bAAzAA P~AVAESAIyAVAEdi bAAnAUbAA{ VAi.More »
 
27sA*sKARdSArnA G~A*WAMAAlAA-3JAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
28SAEkACALLAi G~A*WAAVAILA bAAGA -1-2PARMAAR JYAMALLAMore »
 
29GAURU nAAnAKdEVAnAA* sAuI‡tA-RtnAAEsAAVALAiYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
30Z~AisAu‡tAMA#aAQVALAE PAA*DUR*GA‹More »
 
31CA*DiPAAQ YAAnAE dUGAArsAPtASAtAinAA aAwYAAItMAK RHsYAnAi Tu*Ki nAAE*wJAnAi bAAnAUSA*KR dLAPAtARAMAMore »
 
32Z~AiMAAKrNDEYAPAURANASAAsyAi PA*DYAA tAULAJASA*KR wAiRJRAMAMore »
 
33Z~AiMAd# bAAGAVAtA RsAAsVAAdSAAsyAi nAVAnAitAIP~AYA JEQALAALAMore »
 
34Z~AiMAHAbAARtAMAHIzAr KMore »
 
35Z~AiMAd# dEVAibAAGAVAtAsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
36VYAIKtA ICAyAAEMAHEtAA BABALAbAA{More »
 
37JAE KsAU*BALA bAAtA sAAEnAERiRAYA MAwAU anAU.More »
 
38tAlAAVADinAE aAREsKiPAR MARIVAnAMore »
 
39xAAnAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
40LAAEKbAARtAbA’ nAAnAAbAA{More »
 
41Z~Ai sA*PAuNAr RAMAAYANAsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
42wAMAArLAAPAsVAAMAi P~AKASAA*nAd‹More »
 
43Z~AixAAnAEZVARi bAGAVAdGAitAAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
44sAAMAVAEd-sA*IHtAAsA*. PA*. aACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
45sAAMAVAEd-sA*IHtAAsA*. PA*. aACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
46Z~AiMAd# bAAGAVAtA KWAASAAsyAi Z~Ai RAMACA*d^ DAE*GARE MAHARAJMore »
 
47MAAnAsA RAMAAYANAMAAERARi BAAPAUMore »
 
48PAVAAErtsAVAVAALAEsA FAwAR REVA.More »
 
49IdVYA MA*IdR MAARA dEVAnAA* REJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
50Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
51GAitAAMA*WAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
52aAkYAAnAMAAlAAZ~AiVAezNAVA anA*tAP~AsAAd yAiKMALAALAMore »
 
53GAitAAMA*WAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
54MAAnAsARAEVARE H*sAA MHALAEbA’ Di. aEnA.More »
 
55sA*tAVAANAinAU* sAttVA anAE sAAedYArRAŠYAGAURU InAR*JnAMore »
 
56RAMAKWAA - RsAVAAIHnAiZ~Ai sAtYA sAA{ BAABAAMore »
 
57sVAAMAinAARAYANA sAAeRbAsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
58†GVAEdnAi nAiItAKWAAaAEaACAAYAr IVAzNAUdEVA PA*IDtAMore »
 
59YAJUVAErd : sAAMAVAEdKWAAaAE anAE VAEdnAA* sAuKtAAEaACAAYAr IVAzNAUdEVA PA*IDtAMore »
 
60MAuItArPAuJASAAsyAi PAA*DUR*GAMore »
 
61aEzA PAnWAA aEtAtKMArSAAsyAi PAA*DUR*GAMore »
 
62PAUIzT bAIKtA RsAsA*. KARiYAA aInALA VALLAbAdAsAMore »
 
63Z~AiMAHAbAARtA MA*JRiZ~Ai sAEVAAnA*d anAU.More »
 
64IH*dU wAMArnAi aAkYAAIYAKAaAEnAAnAA bAA[More »
 
65GA*GAAVAtARNAsA*. SAAH KAntAABAHEnA ICA.More »
 
66PA*CAAMASAAsyAi PAA*DUR*GAMore »
 
67Z~Ai MAAERARiBAAPAU KIWAtA KLYAANA RAMAAYANAsA*. anAUbAVAAnA*d‹More »
 
68P~AAWArnAA PAIRMALAsA*. anAUbAVAAnA*d‹More »
 
69Z~AixAAnAEZVARi bAGAVAd#GAitAAaMAinA GAAEVAwArnAdAsA KHAnAdAsA anAU.More »
 
70GAA*wAi‹ anAE nAVAi PAEqiVAALAEsA FAwARMore »
 
71aATLAU KRAE nAi aAsAPAAsAsA*. SAAH JE. PAi.More »
 
72sAFlAtAAnAi diVAAdA*DiBAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
73MAAnAVA‹VAnA anAE IVAxAAnAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
74KElAVANAinAAE KiIMAYAAEJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
75bAARtAiYA sAMAAJMAA* syAi‹VAnAdEsAA{ nAiRAMore »
 
76sAABARKA*QAnAA GARAEPA*DYAA MAHESACA*d^More »
 
77PAALAnAi LAGnAIVAIwAtADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
78MAnAAEMA*WAnAILA*DBAGAr aEnA MARAEMore »
 
79IVAxAAnAMA*IdRPA*DYAA KAIntALAALA IVA.cGAnALAALAMore »
 
80ISAXANAPAAQAEnAi vPAREkAAdEsAA{ CA*dULAALAMore »
 
81IH*dUstAAnAMAA* dUKAlA PADE cE tYAARE MAANAsAAE tAWAA JAnAVARAEnAAESAAH aECA. aE.More »
 
82aPAb~A*SA VYAAKRNAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
83Z~Ai Z~AiMAA aAnA*dMAYAinAA sAA*InAwYAMAA*sVAAMAi bAAGAVAtAAnA*d IGAIRMore »
 
84GARiBA LAAEKAE GARiBA KEMA RHE cE ?ILAPTnA MAA{KLAMore »
 
85SAERBAJARMAA* sAMA<œ KEMA BAnASAAE ?SAAH RIsAK c.More »
 
86SAeXINAK MAAGArdSArnAPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
87HE YAUVAAnA ! tAARE IsAIœ PAAMAVAi cE ?dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
88tAMAARA BAAlAKnAi SAeXAINAK sAFlAtAA KEMA anAE K{ K{ RitAE ?vPAwARMore »
 
89aAIdVAAsAi LAGnAP~AWAAsA*. RAVALA JSAVA*tA nA.More »
 
90LAAEKsAAIHtYAIVAMASArPARMAAR JYAMALLAMore »
 
91anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAPATELA IGARiSAMore »
 
92anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAdEsAA{ KiItArdEVAMore »
 
93anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAGAAERE aEnA. ‹.More »
 
94anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAIsARVAA{ aECA. aEMA.More »
 
95anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
96Z~Ai YAAEGAsAARwAEHELAAbAA{ MAANAEKLAALAMore »
 
97LAAEKGAUJrRisA*. JAEwAANAi MAnAUbAA{More »
 
98bAARtAiYA sA*sKARAESAELAtA bAARtAiBAHEnA KiItArKUMAARMore »
 
99bAARtAiYA aAtMAAnAAE aVAAJnAARAYANA JYAP~AKASAMore »
 
100GAAMADA*nAi sVACctAAPATELA ISAVAAbAA{ GAAEKlAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »