Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAuGAAElAISAXANAnAA* aAwAuInAK VAHENAAEVAKiLA kAUSAMAnA aEsA.More »
 
2sA*sKAR wAnAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
3MAU*jVAtAA P~AZnAAEMAnAUMAtAiMore »
 
4MAnAUzYAnAi sAVAAr*GAiNA KElAVANAiPATELA GAAEPAALAbAA{ ‹VAAbAA{ anAU.More »
 
5MAnAUzYAnAi sAVAAr*GAiNA KElAVANAiPATELA GAAEPAALAbAA{ ‹VAAbAA{ anAU.More »
 
6aAdSAr GAMAUInAZ~Ai sAAebAAGYACA*d^‹More »
 
7]dARMAtAVAAdMAHEtAA CA*PAKLAALA LAALAbAA{More »
 
8MAIHLAA sA*sAARKIVA KHAnA‹ MAANAEKBAA{More »
 
9MAIHLAA sA*sAARRkAMAABAA{More »
 
10PARKMMAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
11aWArtA*yAnAi aA*TigAu*TisAUBAEdAR MAnAUMore »
 
12‹VA*tA-ŠVAALAAMAjuMAdAR KU*JBAAlAAMore »
 
13RAJKiYA xAAnAnAA* MAulAtAtVAAEMore »
 
14sAMAAJVAAdMAEgAANAi V~AJLAALA wARMACA*dMore »
 
15aAPANAAE sAAGAR-sAeInAKMAEgAANAi MAHEnd^More »
 
16aAPANAAE sAAGAR-sAeInAKMAEgAANAi MAHEnd^More »
 
17REIDYAAEnAi dUInAYAAP~ASAA*tAMore »
 
18sAFA{ KAMAdARAEnAA ‹VAnA wAAERNA anAE KAYArPAœItA a*GAE sARKAR -More »
 
19SAeXAINAK XAEyAnAU* sVAAtA*yYAMAAVAlA*KR PAURUzAAEttAMA GANAESA anAU.More »
 
20SAeXAINAK XAEyAnAU* sVAAtA*yYAPAARikA GAAEVAwArnAMore »
 
21PAARsAi LAGnAGAAElAVAALAA aERCA vstAMA‹More »
 
22G~AAMA IVACAARNAAIyAVAEdi HRbAA{More »
 
23GAUJRAtAMAA* HIRJnA KLYAANAMore »
 
24IH*dnAU* P~AJAKiYA aWArSAAsyAKAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
25IHndnAA* IVAwAAPAiQAE: P~AACAinA anAE MAwYAKALAinAIyAVAEdi RItALAALA MAAEHnALAALAMore »
 
26aWArSAAsyAMore »
 
27sVAtA*yAtAAnAA IsAœAntAAEQAKAER kAUSAVAdnALAALA CA*dULAALA anAU.More »
 
28syAi sA*sAARnAi sAACAi sAFlAtAAdEBAU JEHA*GAiR aRdESARMore »
 
29P~AKdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
30aJYA bAAEMAnAA** anAUPAMA GAAnAVYAAsA bAAnAUSA*KR aAEwAVA‹More »
 
31MAARU* GAAMADU*MAHEtAA BABALAbAA{More »
 
32PAALAnAi LAGnAIVAIwAtADVAi REVAABAHEnAMore »
 
33aAEkAAMA*DlAnAA VAAgAER anAE aEMAnAi LAAEKsA*sKPATELA P~AHLAAdbAA{More »
 
34CATPATnAi CAAtAURiBAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
35VAtArnA IVAZLAEzANAa*wAAIRYAA RVAind^More »
 
36RAzT^iYA sVAYA*sAEVAK sA*gA GAUJRAtA P~AA*tAiYA ISAIBARMore »
 
37R‡tAR*IJtA PA*JABAPA*DYAA aARtAiMore »
 
38SAAEbAnAstAuItAPAšMAUInA‹More »
 
39Z~AiSA*KRACAAYArnAA* azTAdSARtnAAEZ~AiMAnA# nAWAURAMASAMAAr aACAAYAr‹More »
 
40SAUbAsA*G~AH-bAAGA sAAtAMAAEMore »
 
41sAAwAnA CAtAUzTYAsVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
42RAzT^nAE BACAAVAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
43RAJA MAHARAJAnAi JEdEsAA{ tAAIRNAiBAHEnAMore »
 
44PAA*CA LAAEKKWAAaAESAAH KAIntALAALAMore »
 
45aAtMAIVALAAsA bAJnA sAAGAR YAAnAE YAAEGAVAANAi bAA. 2 JAEsA*. MAKVAANAA sAAEMAA‹ GAAERAbAA{More »
 
46jBAKARPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
47Tu*Ki VAAtAAr sVAvPA anAE sAAIHtYASAUKLA RMAESA MA.More »
 
48HAsYA IMALAnAJAESAi QAKAERLAALAMore »
 
49MAAKsArVAAd anAE MAAnAVAtAAVAAdsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
50MAAKsArVAAd anAE MAAnAVAtAAVAAdsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
51MAAKsArVAAd anAE MAAnAVAtAAVAAdMAAEMAAYAA CA*d^sAEnA anAU.More »
 
52MAAKsArVAAd anAE MAAnAVAtAAVAAdVAAYADA RNAcAEDdAsA anAU.More »
 
53sAMAAJ nAVAInAMAArNASAAH nAVALAbAA{More »
 
54awAAEGAItAnAU* MAulA VANArVYAVAsWAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
55aAtMAInARiXANA anAE sA*KLPAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
56MAINARtnAMAALAAMore »
 
57{IKVAIT aWAVAA SAUœ nYAAYAVAEd dULArbA‹ wARMASAiMore »
 
58sAMAAJVAAd aEK VAexAAInAK aALAAECAnAsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
59sAMAAJVAAd aEK VAexAAInAK aALAAECAnAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
60MAHARAJ LAA{BALA KEsAMore »
 
61LAAEKAE sAAWAE dGAAEaDVAANAi aELA. KE.More »
 
62IVAwAAIVAnAASAnAE MAAGAErJAEzAi sAURESAMore »
 
63RKtAR*IJtA PA*JABAPA*DYAA aARtAiMore »
 
64sA*PAItAnAU* sAJrnAPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
65IH*dnAi IVAwAAKlAA aWAVAA aAYAAErnAA sA*sKARMAHEtAA MAAEtAiLAALA JEQALAALAMore »
 
66d*PAtAiIMAyA anAE PAyA-sAUwAAZ~AiMAd# ]PAEnd^ACAAYAr‹More »
 
67sAFlA ‹VAnAMAHEtAA MAAEHnALAALA aEsA. anAU.More »
 
68sAFlA ‹VAnAJEMsAaELAnAMore »
 
69JAtAE MAJAuRi KRnAARAaAEnAETAELsATAEYA ILAYAAEMore »
 
70sAEVAA dlAJAEzAi aECA. aEsA. anAU.More »
 
71wAulAMAA*nAi PAGALAiaAESAEQ CA*d^KAntAMore »
 
72BAALA IVAKAsA GAURU-2More »
 
73bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEIyAVAEdi aA{. aEMA.More »
 
74bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEMAHEtAA aEMA. JE.More »
 
75bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEJADEJA KE. YAU.More »
 
76bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEVYAAsA aEsA. PAi.More »
 
77bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEsAAVALAA aEMA. VAi.More »
 
78KUCAIBAHARnAA IP~AnsA sAAMAE cUTAcEDAnAAE MAUKdrMAAEMore »
 
79PAA*CA LAAEKKWAAaAESAAH KAIntALAALAMore »
 
80LAAEKsAAIHtYA wARtAinAU* wAAVANAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
81‹VAnAsA*sKKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
82KLAAnAU* sAMAAJSAAsyAsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
83Z~AixAAnAEZVARi bAGAVAd#GAitAAPARMAAR RtnAIsA*H diPAIsA*H anAU.More »
 
84nAARi ‹VAnAQAKAER sAUIMAyAA anAU.More »
 
85nAARi ‹VAnARAMAnAAWA `sAUMAnA`More »
 
86nAARi ‹VAnAQAKAER sAUIMAyAA anAU.More »
 
87nAARi ‹VAnARAMAnAAWA `sAUMAnA`More »
 
88aAPANAU* gARsA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
89aEnA. sAi. sAi. KEDETB~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
90sVAdESAidEsAA{ BATUKMore »
 
91sVAdESAiPAi. ICAdMBARMA#More »
 
92KAYAMAi sARHdsA*. BAEBAianA HE{GAMore »
 
93IVAdESAnAiItA anAE IVAZVAsAMAsYAAaAEMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
94MAU*jVAtAA P~AZnAAEsA*. aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
95MAU*jVAtAA P~AZnAAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
96ISAXANA anAE sA*sKRIVASA*KR MAHARAJMore »
 
97JnAtAAnAU* RAJIVAnAAEBAAMore »
 
98CAu*TNAinAAE CAKRAVAAEMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
99sVAAwAinAtAA PAXAYAJUVAErdi anAU.More »
 
100G~AAMA tAPAAsA PAœItASAAH sARLAABAHEnA IVA. anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »