Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1G~AAMA tAPAAsA PAœItAYAA*GA SAinA PAAaAEMore »
 
2ISAXANA-IVACAARIVAnAAEBAAMore »
 
3sAVAAErdYA - PAAyAIVAnAAEBAAMore »
 
4PAVArMAIHMAARIVASA*KR MAHARAJMore »
 
5KAE*G~AEsAMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
6MAHAEBAtAnAAE PAYAGAAMABAAdSAAHkAAnAMore »
 
7bAVAsAAGARnAAE bAAEIMAYAAEMAKAtAi PAiLAA* bAikAA‹More »
 
8MA*dBAUIœVAAlAA* BAAlAKAEnAU* ISAXANAIMAsyAi QAKAERbAA{ c.More »
 
9KElAVANAinAA PAAYAAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
10IVAwAAWAiraAEnAAE sALAAHKARPAEsAtAnA‹ KAVAsA‹More »
 
11MAnAUzYAnAi sAVAAr*GAiNA KElAVANAiPATELA GAAEPAALAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
12GAUJRAtAnAA MAUsALAMAAnAAEMAAstAR KRiMA MAHMAdMore »
 
13JAPAAnAnAi ISAXANA VYAVAsWAAPATELA {ZVARbAA{More »
 
14G~AAMA RXAK dlAnAi MAAGArdISArKAPATELA {ZVARbAA{More »
 
15MARdA{ MAAWAA* sAATJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
16MAEVAAsAnAi LAAEKKWAAaAEsA*. tADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
17MAEVAAsAnAi LAAEKKWAAaAEsA*. tADVAi REVAABAHEnAMore »
 
18IsAPAAHiaAEnAA BAlAVAAnAAE {ItAHAsAdVAE MAHASA*KR {*d^JiMore »
 
19aAIdVAAsAiaAEnAA P~AZnAAEsA*. SAAH IVAMALAMore »
 
20‹VAnAsAUVAAsAdEsAA{ LAALAAbAA{More »
 
21sAAMAA‹K >AIntAVADERA BAAVACA*d MAAVA‹More »
 
22KElAVANAinAi PAGAd*DibA’ nAAnAAbAA{More »
 
23sAAMAAIJK MAnAAEIVAxAAnAMAHEtAA wAiREnd^More »
 
24P~AAR*IbAK aWArSAAsyAbA’ BA. MAA.More »
 
25nAARi ‹VAnAQAKAER sAUIMAyAA anAU.More »
 
26nAARi ‹VAnARAMAnAAWA `sAUMAnA`More »
 
27ISAVAsAdnAnAU* snAEHKARNAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
28bAARtAMAA* PA*CAAYAtAi RAJVYAVAsWAA : P~AACAinAWAi aVAArCAinA sAUwAiPARMAAR LAXMANA aE.More »
 
29bAARtAMAA* PA*CAAYAtAi RAJVYAVAsWAA : P~AACAinAWAi aVAArCAinA sAUwAiPARMAAR PAi. aE.More »
 
30G~AAMA-IVAwAAPAiQPATELA GAAEPAALAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
31GAUJRAtAnAAE RAJR*GAJAESAi MANAiSA*KR dLAPAtARAMAMore »
 
32GAUJRAtAnAAE RAJR*GAbA’ BAALAUbAA{ P~AANASA*KRMore »
 
33]wAAEGAXAEyAE ]tPAAdKtAAPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
34LAGnA-aEK sAMAsYAAsAAEPAAnAMore »
 
35KAE*G~AEsAMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
36SAANAAE sAMAAJfAEMA aEIRKMore »
 
37kAAdi-dSArnAIVAnAAEBAAMore »
 
38bAudAnA-GA*GAAIVAnAAEBAAMore »
 
39sVARAŠYASAAsyAIVAnAAEBAAMore »
 
40sAAwAnAA sAAEPAAnAsAAEnAE‹ MAUKUndMore »
 
41GAitAAdSArnAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
42CA*dnABAALAA CAIRyAZ~Ai JVAAIHRLAALA‹ MAHARAJMore »
 
43GAitAA P~AVACAnAAEbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
44PAURANA IVAVAECAnASAAsyAi dUGAArSA*KR KEVAlARAMAMore »
 
45sARLA {ItAHAsA KWAAVAILASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
46BAALA sA*sKAR VAAtAArMAAlAASAAH SAA*ItA nAA.More »
 
47VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
48‹VAnA PA*WA ]JAlASAAH RAEIHtAMore »
 
49IBALVAPAyAaAQVALAE PAA*DUR*GA‹More »
 
50Z~AiMAHAbAARtAMAHIzAr KMore »
 
51Z~Ai ISAVA MAHAPAURANAJAEzAi nAREnd^KUMAARMore »
 
52Z~AiMAd# bAGAVAtAibAAGAVAtA aWAVAA dEVAibAAGAVAtAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
53VAAYAUPAURANASAAsyAi BAdRinAAWA yYA*BAKnAAWA anAU.More »
 
54RAMAAYANAnAi a*tARYAAyAAsA*gAVAi nAGAinAdAsA PAUvzAAEtAMAdAsAMore »
 
55CAAERAsAi VAezNAVAnAi VAAtAArsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
56Z~AiMAd# bAAGAVAtA RsAAsVAAdSAAsyAi nAVAnAitAIP~AYA JEQALAALAMore »
 
57sMAsA*. PATELA RVA‹ PA.More »
 
58Z~AiPA*CAdSAiZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
59Z~Ai MAHAbAARtA nAU* SAA*ItA PAVArJAEzAi nAREnd^KUMAARMore »
 
60MAA sARsVAtAinAU* PAuJnAaMAinA MAINAbAA{ bAA.More »
 
61Z~Ai sAnAAtAnA wAMAr IyAVAGAr KAeSALYA InABA*wAPAURANAi VAnAMAAlAi VAJERAMA GAGAArCAAYArMore »
 
62aA*wAiMAA* ]PAdESAPAAnAsAE VAsA*tARAVA GA. anAU.More »
 
63aA*kA anAE a*JnAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
64VAAtAAr-]JANAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
65aEK KAEDinAU* sAPAnAU*MAHEtAA diPAK anAU.More »
 
66aEK KAEDinAU* sAPAnAU*MAHAZVAEtAAdEVAiMore »
 
67Z~Ai GAitAA BAAEwAMore »
 
68Z~AiMAd# bAAGAVAtASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
69Z~AiMAHAbAARtAVAEdVYAAsAMore »
 
70sAAEnAERi PA*kAiIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
71IVAxAAnA PAuRK PAUIstAKAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
72kAA*bAiaE CADYAA* IsA*duRGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
73PAARsAMAINA BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
74JAE KsAU*BALA bAAtA sAAEnAERiHAEWAAEnAr nAEWAEInAYALAMore »
 
75aAZ~AMAVAIGAJUbAA[More »
 
76BAHUBAinAPARMAAR {ZVARMore »
 
77KURBAAnAinAi KWAAaAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
78TNAKTAElAiPARMAAR {ZVARMore »
 
79tAlAAVADinAE aAREMAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
80tAlAAVADinAE aAREMAEgAANAi nAAnAK anAU.More »
 
81GARUDMAHAPAURANASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
82sA*sKARi sA*tA-KWAAaAESAEQ RtAUbAA{More »
 
83Z~Ai ISAVAMAHAPAURANAVAEdVYAAsAMore »
 
84MAnAUsMASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
85V~AtAAEtsAVAAVAILAPATELA RVA‹ PA.More »
 
86Z~Ai VAALMAiIK RAMAAYANAMore »
 
87]tsAVAAEnAA aALAAEKMAA*IyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
88sA*tAVAANAinAU* sAttVA anAE sAAedYArRAVALA MAnAAEJMore »
 
89sA*tAVAANAinAU* sAttVA anAE sAAedYArGAAEIHLA nAAWAALAALAMore »
 
90BAMAHEtAA SAA*ItALAALA MAINALAALAMore »
 
91aAGAMA sAAIHtYAMAA* KPAuRnAU* GAAeRVAVAEIdYAA dSARWALAALAMore »
 
92GARBAAE : PAuJA anAE P~AdIXANAAVAewA SARdMore »
 
93V~AtAAEtsAVAAVAILAPATELA RVA‹ PA.More »
 
94PAUIzT bAIKtA RsAsA*. MAARDiYAA ‹tAEnd^ aMAMore »
 
95Z~AiMAHAbAARtA MA*JRiCAAEKsAi nAAJAUKLAALA nA*dLAALA anAU.More »
 
96Z~Ai RAMACAIRtA MAAnAsAGAAEsVAAMAi Z~Ai tAULAsAidAsA‹More »
 
97sVAAwYAAYAMore »
 
98PA*CAAMAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
99wAMArnAi aAVASYAKtAAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
100IVAzNAU PAURANAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »