Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1†IzA sMARNAMore »
 
2IVAIJGAizAU ‹VAnAVAAdMore »
 
3Z~AiVALLAbAAVAtAARSAAH bAAEGAibAA{ sAi.More »
 
4KLAAnAU* sAMAAJSAAsyAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
5KLAAnAU* sAMAAJSAAsyAMAHEtAA diPAK anAU.More »
 
6KLAAnAU* sAMAAJSAAsyAT^AET#sKi LAiaAEnAMore »
 
7KLAAnAU* sAMAAJSAAsyAIVALsAnA aEDMA*DMore »
 
8KLAAnAU* sAMAAJSAAsyAIPATMAEnA DEVAiD JEMore »
 
9KLAAnAU* sAMAAJSAAsyABAAnAErT JEMsA aECA.More »
 
10RAŠYASAAsyAnAA IsAwwAA*tAAEsVAAIdYAA aEsA. VAi.More »
 
11{nKMATEXAnAi sARlA sAMAJUtAiSAAH bAAEGAibAA{ sAi.More »
 
12sA*IdGwA sA*sAAR anAE MAINAMAYA MAUIKtAMAHEtAA REVAASA*KR JEQAbAA{More »
 
13PA*JABAnAi LAAEKKWAAsA*. HIRbAJnA IsA*HMore »
 
14aAYAAErnAA sA*sKAR aWAVAA IH*dnAi IVAwAAKlAAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
15sARlA nAAGAIRKSAAsyA anAE RAŠYABA*wAARNAbA’ dEVAEnd^ VAi.More »
 
16gARnAi RANAisA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
17adALAtAnAE aA*GANAESAAH KESAVALAALA MAGAnALAALAMore »
 
18LAAEKsAAIHtYAnA*U RsAdSArnAsA*. VYAAsA YASAVA*tAMore »
 
19syAiaAEnAU* aAIWArK sVAAtA*yYAPARikA sAUMAItABAHEnA IVA”LAdAsAMore »
 
20bAARtAMAA* KRVAERAbA’ MAHESA PAi.More »
 
21sARsVAtAinAA MA*IdRMAA*YAAIxAK aMAMore »
 
22wARtAinAA* aMAijRNAA*YAAIxAK aMAMore »
 
23sAMAuH P~AtYAAYAnARAVAlA JYAAEItAR#More »
 
24aAPANAE anAE sAMAAJsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
25RAzT^iYA aAVAKPATELA BABAAbAA[More »
 
26sAAMAAnYA MAAVAJtAdFtARi IBA*dUMore »
 
27RKtAR*IJtA PA*JABAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
28sA*PAItAnAU* sAJrnALAALAA aAR. aEMA.More »
 
29sARdAR VALLAbAbAA{ PATELAnAA LAEkAAEsA*. PATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
30JAtAE MAJAuRi KRnAARAaAEnAEPARikA nARHIR  ARKAdAsA anAU.More »
 
31IVAbAuItA VAANAianAUbAVAAnA*d‹More »
 
32VAA. MAAE. SAAHnAU* RAJKARNAsA*. HEMAANAi IyAbAUVAnA VAiR‹bAA{More »
 
33bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEMAKAtAi ‹. aECA.More »
 
34bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEMAA*DIVAYAA JE. aEMA.More »
 
35bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEdVAE Di. aEnA.More »
 
36‹VAnAnAA* aMAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
37KLPAnAAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
38RsAnA*dAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
39sAHICA*tAnAdVAE IGAJUbAA{ anAU.More »
 
40GAUJRAtAi bAAzAAnAU* aeItAHAIsAK VYAAKRNAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
41CAAeLA sA*sKARYAAIxAK aACAAYArZ~Ai nATVARLAALAMore »
 
42P~AACAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAMAA* sAMAAJ ‹VAnASAAH BAABAUbAA{ MA.More »
 
43MAAKsArVAAd anAE MAAnAVAtAAVAAdnAAEVAEK ŠYAAEJrMore »
 
44GAbA’ nAAnAAbAA{More »
 
45BAALAVAADidVAE JAUGAtARAMAMore »
 
46HE*DAE VAAtA MAAEDiaEaACAAYAr SAA*ItAbAA[More »
 
47sAAERQnAi LAAEK>AIntAnAA* VAHENA anAE VAMAlAadANAi RtAUbAA{More »
 
48KElAVANAinAi PAGAd*DibA’ nAAnAAbAA{More »
 
49aWArKARNAMAA* sAMAulAi >AIntABAAEdANAi IVA”LAdAsAMore »
 
50PAARsAi LAGnA sA*BA*wAi >iYAAaAEBALAsAARA sAAEHRABA JMASAEd‹More »
 
51KAEnG~AEsAnAi tAEJ cAYAAnARAEttAMA anAU.More »
 
52MAU*jVAtAA P~AZnAAEsA*. aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
53MAU*jVAtAA P~AZnAAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
54bAAzAAnAU* ISAXANAIVAwAAVAACAsPAItA aELA. dttA.More »
 
55bAARtAiYA aWArSAAsyADAE. ICAMAnALAALAMore »
 
56aIwAKARAEnAAE aMAR kARDAEbAAEJANAi HiRABAEnA anAU.More »
 
57aIwAKARAEnAAE aMAR kARDAEDGLAsA IVAILAYAMA aAE.More »
 
58KAYAdAnAi aA*wAidEsAA{ {nd^IVAJYA anAU.More »
 
59YAAeVAnA VAi*jE PAA*kAdAMAKAKR SAA*ItAbAA{More »
 
60LAGnAMA*GALAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
61MAJuR KLYAANAdEsAA{ SAAIntALAALA MA.More »
 
62bAARtAnAA* KPARA VAzAAErdEsAA{ aEnA. sAi. anAU.More »
 
63bAARtAnAA* KPARA VAzAAErnAAYAR KULAdiPAMore »
 
64SAA*ItA-IVACAARwAMAArIwAKARi dAdAMore »
 
65P~AItAKARnAi KHANAidEsAA{ nAARAYANAMore »
 
66aIH*sAK P~AItAKARnAi PAœItAaAEdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
67GAAMADiaA nARdEVAAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
68P~AtAiXAAaRALAVAAlAA RMAINAKMore »
 
69bAI‡tAsAAGARbAGAtA abARAMAMore »
 
70sA*sKJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
71‹VAnA sA*GAMAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
72MAu*jVAtAA P~AZnAAEsA*. aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
73MAu*jVAtAA P~AZnAAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
74MAu*jVAtAA P~AZnAAEsA*. aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
75MAu*jVAtAA P~AZnAAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
76aMAEIRKAMAA* ISAXANAPATELA {ZVARbAA{ anAU.More »
 
77aAjAdinAi PAHELAi yAisAiPAETLAiKR {ZVARMore »
 
78IH*dU RAJVYAVAsWAAMAHEtAA CA*PAKLAALA LAALAbAA{ anAU.More »
 
79IH*dU RAJVYAVAsWAAJYAsVAALA KE. PAi.More »
 
80sA*RXANAnAi sAlAGAtAi sAMAsYAAsA*. MAHEtAA MAAEHnALAALAMore »
 
81sA*RXANAnAi sAlAGAtAi sAMAsYAAsA*. MAHEtAA MAAEHnALAALAMore »
 
82BAHERA*-MAu*GAA*nAA ISAXANAnAAE {ItAHAsAGAA*wAi BA*sAiwARMore »
 
83BAHERA-MAu*GAA*nAA ISAXANAnAAE {ItAHAsAGAA*wAi BA*sAiwARMore »
 
84sA*VAnAnAVAYAMAA* WAtAA aKsMAAtAAEPAETLAiKR {ZVARMore »
 
85GAUJRAtAMAA* >A*ItAPAWAQAKR JSAVA*tAMore »
 
86aMAEIRKnA RAJVYAVAsWAAKAE{LA DEVAiD KUSMAnAMore »
 
87aIwAKARAEnAAE aMAR kARDAEbAAEJANAi HiRABAEnA anAU.More »
 
88aIwAKARAEnAAE aMAR kARDAEDGLAsA IVAILAYAMA aAE.More »
 
89nAutAnAISAXANAnAU* PAWAdSArnAaACAAYAr IyAVAEdi JTASA*KR H.More »
 
90nAutAnAISAXANAnAU* PAWAdSArnAaACAAYAr dEsAA{ CA*dULAALA ].More »
 
91GAdVAE MAHASA*KR {*d^JiMore »
 
92P~AACAinA bAARtAiYA RAŠYASAAsyAwAAREYAA RMANALAALA K.More »
 
93P~AACAinA bAARtAiYA RAŠYASAAsyAwAAREYAA RMANALAALA K.More »
 
94IBAHAR aA*dAELAnAnAU* sAMAWArnA SAA MAATE KRU* cU*wAMAArIwAKARi dAdAMore »
 
95wA JJMAEnTnAAYAR KULAdiPAMore »
 
96wA JJMAEnTnAAYAR KULAdiPAMore »
 
97MAAtAdEsAA{ HRRAYA aMAuLAkARAYAMore »
 
98syAi-PAURUzA sAH‹VAnAwAMAArIwAKARi dAdAMore »
 
99sA*PAuNAr >*AItAnAARAYANA JYAP~AKASAMore »
 
100SAA*ItAsAEnAA - PAIRCAYAdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »