Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAARtAiYA G~AAMAsAMAAJSAAsyAdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
2syAi‹VAnAnAi IVAKAsA-IdSAAZ~Ai nYAAYAIVAJYAMore »
 
3LAAEKSAAHi anAE >AIntARAQAED P~AAGMALA anAU.More »
 
4LAAEKSAAHi anAE >AIntAdEsAA{ aXAYAKUMAAR aAR. anAU.More »
 
5LAAEKSAAHi anAE >AIntAnAAEVAEK ŠYAAEJrMore »
 
6aMAEIRKnA RAJVYAVAsWAAKAE{LA DEVAiD KUSMAnAMore »
 
7YAAEGAnAA* aAsAnA KRAE anAE sAAJA* RHAEdVAE bAuPAtARAYA MAAE.More »
 
8MAAEnTEsARi anAE IKnDRGAATrnAdELAVAADAKR GAAE.K.More »
 
9sAMAAJVAAdDGALAi VAADiLAALA anAU.More »
 
10sAMAAJVAAdGAALAB~AEWA JAEnA KEnAEWAMore »
 
11sAAWAr KCci KHEVAtAAEsA*. KARANAi dULAERAYAMore »
 
12KCci-IPARAELAisA*. KARANAi dULAERAYAMore »
 
13aInAVAAYAraASAR IVAJYAMore »
 
14]RVAEdnAAsVAAMAi aXAYAIVAVAEKMore »
 
15]MAESA YAAEGAdSArnAZ~Ai ]MAESACA*d^‹More »
 
16VAeIdK sA*GAitA anAE anYA LAEkAAEdEsAA{ IVAbAUKUMAAR ISAVARAYAMore »
 
17P~AERNAAnAAE P~AKASAGAJJR P~AKASAMore »
 
18MAAnAVAtAAnAAE MAwAPAuDAEJAnAi KE. KA.More »
 
19a*JILAMAHEtAA KEtAnA `akA*D`More »
 
20MAsAALAEdAR FRsAANAsA*. dAESAi P~AiItAMore »
 
21aAwAUInAK IsALAA{KAMAGAŠJR HIzArdAMore »
 
22MAAnAsARVAiRANAi BARKtA `BAEFAMA`More »
 
23a*tARnAAdVAezNAVA MAnAHRMore »
 
24a*tARnAAdVAezNAVA MAnAHRMore »
 
25PAAnA kAAYA PAAEPATLAALA HMAARMAHEtAA tAARKMore »
 
26BAEtAAJ BAATLAiBAAJ PAAEPATLAALA tAARAJMAHEtAA tAARKMore »
 
27aAtMAAnAi nAdinAA KA*QEa*tAANAi VAinAESAMore »
 
28P~AERNAAnAAE P~AKASAGAJJR P~AKASAMore »
 
29P~AERNAAnAAE P~AKASAGAJJR P~AKASAMore »
 
30P~AERNAAnAAE P~AKASAGAJJR P~AKASAMore »
 
31P~AERNAAnAAE P~AKASAGAJJR P~AKASAMore »
 
32sA*YAMAinAA KAnAMAA*MAUInA YASAAEIVAJYAMore »
 
33sA*YAMAinAA KAnAMAA*MAUInA YASAAEIVAJYAMore »
 
34sA*VAEdnAnAi MAstAiMAUInA YASAAEIVAJYAMore »
 
35sA*VAEdnAnAi MAstAiMAUInA YASAAEIVAJYAMore »
 
36dAdA bAGAVAAnAnAU* tAtVAdSArnAPATELA RNAcAEDbAA{More »
 
37dAdA bAGAVAAnAnAU* tAtVAdSArnAPATELA RNAcAEDbAA{More »
 
38aP~AMAAdGAALAA nAEMACA*d aEMA.More »
 
39nAARiKU*JnAiLAK*Q IVAwAABAHEnA R.More »
 
40aWArSAAsyA PAIRCAYAwAAElAIKYAA IJtAEnd^ LAA.More »
 
41aAPANAA dESAMAA* aAPANAU* RAŠYAdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
42nAARinAE CARNAEMAUInAZ~Ai sA*tABAALA‹More »
 
43nAEMAsATE aHUR MAJdaERVAd HAEMA‹bAA{ FRAMARAEJMore »
 
44IHndUaAE anAE KUTU*BA InAYAAEJnAHEnd^E sAUwAiR LAXMANAMore »
 
45GAMAHEtAA MAAEHnALAALA aEsA.More »
 
46P~AACAinA IH*dMAA* sA*gA‹VAnAMore »
 
47VAEPAAR anAE VAAINAJYAsA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
48aEIRsTAETLAnAU* RAŠYASAAsyASAUKLA IdnAESA MAu.More »
 
49SAvaAtAnAA CAAR diVAsAAE anAE tYAAR PAci KRVAAMAA* aAVAtAi I>YAAaAESARAF BAHERAMASAAH nAVARAE‹More »
 
50bAARtAnAi P~AACAinA sAAMAAIJK sA*sWAAaAEBAETA{ RMAESA sAU*dR‹More »
 
51P~AAR*IbAK aWArSAAsyAawVAYAUr J. Hi.More »
 
52P~AAR*IbAK aWArSAAsyASAAsyAi R. IVA.More »
 
53VYAIKtAtVAnAA IsAœA*tAAEbA’ KUsAUMABAEnA KE.More »
 
54aAPANAU* gARsA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
55Z~AiMAd# dEVAibAAGAVAtAMore »
 
56aWAVArVAEdnAAE sAUBAAEwA anAUVAAdsAAtAVAlAEKR dAMAAEdRMore »
 
57aEK dSAAEPAInAzAdMore »
 
58Z~Ai LAALAYAsAEndU CA*d^iKAPAURANAi sAUkARAMAdAsA‹More »
 
59aWAVArVAEdnAAE sAUBAAEwA anAUVAAdsAAtAVAlAEKR dAMAAEdRMore »
 
60aWAVArVAEdnAAE sAUBAAEwA anAUVAAdsAAtAVAlAEKR dAMAAEdRMore »
 
61aWAVArVAEdnAAE sAUBAAEwA anAUVAAdsAAtAVAlAEKR dAMAAEdRMore »
 
62VAALMAiKiYA RAMAKWAAPATELA CAi. nAA.More »
 
63Z~AiMAd# bAGAVAd# GAitAAZ~AAEF V~AJLAALA PARsAAEtAMAdAsAMore »
 
64RAMAAYANAdSArnAYAAEGAEZVARMore »
 
65wAMArsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
66MAHAbAARtAKWAA : 1MAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
67Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAMAVAELAA*BAA{  ARKAdAsAMore »
 
68PA*CAG~AnWAiMore »
 
69Z~Ai GAGArsA*IHtAAZ~AiMAd# GAGAArCAAYArMore »
 
70252 VAezNAVAnAi VAAtAAraEMA. aE. JEQALAALA GAAEVAwArnAdAsA anAU.More »
 
71Z~AiMAd#bAAGAVAtA dSAMAsK*wAP~AEMAAnA*dMore »
 
7284 VAezNAVAnAi VAAtAArdEsAA{ LALLAUbAA{ cGAnALAALAMore »
 
73Z~Ai bAIKtAInAKU*JMore »
 
74bA‡tAMAAlAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
75YAAEGAEZVAR Z~AiKMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
76P~AERNAAnAi PARBAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
77MAAnAVAwAMArSAAsyA aWAVAA MAnAUsMAMore »
 
78tAARikAE {sLAAMA bAA.4aLA-kAYYAAtA aLLAAMAH MAUHiYAU›inAMore »
 
79BAHA{ PA*WA anAE {RAnAi JRWAAEStAiaAE ]PAR tAEnAi asAR]nAVAALAA JMASAEd‹ MAANAEK‹More »
 
80IsAPAAHi YAAnAA-IjndGAiMAAstAR aBdULLAAH aLAARkYAA anAU.More »
 
81IsAPAAHi YAAnAA-IjndGAiaKBARSAAHkAAnA sAAHEBAMore »
 
82HIRnAA LAADiLAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
83‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
84P~AERNAAnAi PARBAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
85awYAAtMA bAAGAVAtAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
86wAMArsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
87aAtMA-IVALAAsAZ~AiaAtMAdAsA‹More »
 
88wAMArtAttVAIVACAARsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
89RAMAAYANAMAA* sA*sKIVAJYARAMACAnd^sAuRiZVAR‹ MAHARAJMore »
 
90Z~Ai dSAVAeKAILAK sAuyAsVAAMAi Z~Ai nAAnACA*d^‹ anAU.More »
 
91sAACAU* sVAGArMore »
 
92Z~Ai PAUIzTMAAGAirYA VAezNAVAAEnAA InAtYAInAYAMAnAA PAAQbAT IVAPAULAMore »
 
93MA*WAnAnAA* MAAEtAiBAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
94wAuPAsAlAinAi wAuM~AsAERsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
95wAuPAsAlAinAi wAuM~AsAERGAUNAVA*tA aVA*ItAKAMore »
 
96IWAYAAEsAAEIFsTAEnAU* ‹VAnAdSArnABAARAET bAuPAtAIsA*H ISA. anAU.More »
 
97HIRnAA LAADiLAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
98Z~AiMAd# bAAGAVAtAMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
99B~AÁCAYArIdGA#dSArnAZ~AiIVAJYAwAMArsAuIRMore »
 
100GAitAAsA*dESARAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »