Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAAEnAAJAtAAE IVAzAE WAAEDAEK kAULAAsAAEbAvCAA BAEHERAMASAAH PAiRAESAAHMore »
 
2RAMAAYANAPATNAi RAJnAMore »
 
3aEnA gAEnA diVAA gAEnAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
4tAPAAEVAnA KWAA MAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
5MAYAuRAsAnAMAYAuRMore »
 
6sAAeRAzT^nAi VAiRGAAWAAaAE]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
7P~AERK P~AsA*GA KWAAMAAlAASAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
8SAAeYArPAuNAr sAACAi ISAKARKWAAaAEsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
9dESAdESAnAi d*tAKWAAaAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
10SARdBAABAUnAi sA*IXAPtA KWAAaAECA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
11IVA>MA anAE ]VArSAisAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
12Z~AiMAd#bAGAVAd#GAitAAaACAAYArZ~Ai CARNAtAiWAr MAHARAJMore »
 
13Z~Ai GAGArsA*IHtAAZ~AiMAd# GAGAArCAAYArMore »
 
14MAHAbAARtAnAA* MAAEtAiYAAEGAEZVARMore »
 
15GARUD MAHAPAURANAVAEdVYAAsAMore »
 
16DAE*GARE MAHARAJnAU* sAICAyA RAMAAYANAMore »
 
17Z~Ai RAMAAYANA tAttVA-RHsYAVAEd †NAMAUKtAsAUtAMore »
 
18nAARi, tAARA* nAVALAkA vPAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
19PAuJYA Z~AiMAAETAnAi dAMPAtYAbAAVAnAAsA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
20sAuYAr nAMAsKAR, P~AANAAYAAMA MAAILASA anAE SARiR IVAKAsAnAi KsARtAAEdVAE bAuPAtARAYA MAAE.More »
 
21sAICCAdAnA*dnAi SAAEwAMAA* !QKKUR CAnd^SAEkAR GAAEPAALA‹More »
 
22P~AsAnnA dAMPAtYAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
23sAMAAJVAAd aEK VAexAAInAK aALAAECAnARAQAED P~AAGMALA anAU.More »
 
24sAMAAJVAAd aEK VAexAAInAK aALAAECAnAHUBARMAEnA LAiaAEMore »
 
25syAi sAMAAnAtAAnAi sAMAsYAAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
26MAAnAE SAikAAMANA aETLAE BACCAU* ]cERVAA BAABAtA sAuCAnAASAAH IyAbAAEVAnAdAsA MAAEtAiCA*dMore »
 
27tAMAE tAMAARA BAAlAKnAE aAElAkAAEPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
28LAGnAsAAGARFAwAR VAALAEsAMore »
 
29bAARtAnAi aAIWArK sAMAsYAAaAEdEsAA{ sAURESA a*.More »
 
30bAARtAnAi aAIWArK sAMAsYAAaAESAAsyAi RMAAnAAWA IVA.More »
 
31sAHKAR-P~AVAbAGAVAtAi nATVARLAALA HIRLAALA anAU.More »
 
32sAHKAR-P~AVAMAHEtAA VAeKU*Q aELA.More »
 
33SARAFi VYAVAHARSAEQ RJnAiMore »
 
34RCAnAAtMAK RAJKARNASAUKLA CA*d^SA*KR anAU.More »
 
35KUTU*BA‹VAnAnAA P~AZnAAEYAAIxAK aMAMore »
 
36nAARi‹VAnAnAU* dSArnAYAAIxAK aMAMore »
 
37IH*dnAi aAIWArK dUdrSAAsA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
38PAWA-P~AdSArnAMore »
 
39KElAVANAinAAE anAUbAVAYAAIxAK aMAMore »
 
40KUTU*BA‹VAnAnAA* REkAAICAyAAEYAAIxAK aMAMore »
 
41IVAdESAAEnAAE aAIWArK {ItAHAsAJAESAi RMANALAALAMore »
 
42IVAdESAAEnAAE aAIWArK {ItAHAsAPATELA ICAMAnAbAA{ JE.More »
 
43aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEPATELA BABAAbAA[More »
 
44aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEPATELA ICAMAnAbAA{ JE.More »
 
45sAAMAAIJK tA*GAIdLAiPA*IDtA HIzAdAMore »
 
46sAAMAAIJK tA*GAIdLAiPA*IDtA HIzAdAMore »
 
47sAMAAJnAA* MAulAPAAQK‹ VYAAEMAESACAnd^ JnAAdrnAMore »
 
48syAiaAEnAAE KAYArP~AdESAPAAREkA MANAiLAALA sAi. anAU.More »
 
49aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEPATELA BABAAbAA[More »
 
50aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEPATELA ICAMAnAbAA{ JE.More »
 
51aAVAKVAERAnAA* MAulAtAttVAAEPATELA CA*dULAALAMore »
 
52GAUJRAtAMAA* PA*CAAYAtAi RAJPATELA PAitAA*BARMore »
 
53sAUkAnAi KEDiPATELA PAitAA*BARMore »
 
54GAA*wAinAU* IHnd IVAIVAwAtAAMAA* aEKtAAMore »
 
55VAsAItAbA’ RMAESA aEMA. anAU.More »
 
56VAsAItAbA’ RMAESA aEMA. anAU.More »
 
57PAWWARnAA dEVARA*dEIRYAA MAwAUKR anAU.More »
 
58PAWWARnAA dEVARA{T IRCAADrMore »
 
59PAWWARnAA dEVAjid aAnd^EMore »
 
60aAIdVAAsAiaAEnAAE KLAAVAARsAAEtADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
61aAIdVAAsAiaAEnAAE KLAAVAARsAAEtADVAi REVAABAHEnAMore »
 
62aWArSAAsyAnAi PAIRbAAzAAsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
63syAiKElAVANAinAAE kARAE ]PAYAAEGAQ‰R PAURUzAAEttAMA nAARAYANA‹More »
 
64nAARiISAXAAdiVAETiaA KMore »
 
65aAELA wA JnAtAA MAEnAPATELA a*KUR anAU.More »
 
66aAELA wA JnAtAA MAEnAQAKUR JnAAdrnAMore »
 
67KAPAD InAYAMAnAdLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
68CAARNAi sAAIHtYARAEHIDYAA RtAUdAnAMore »
 
69CAARNAi sAAIHtYAdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
70HstAMAElAAPAdEsAA{ MA*JAULAALA sAAKRLAALAMore »
 
71IMADLA sKuLA: ````adKERU* a*GA````dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
72KnArLA DEnAisTunA KEsAdEsAA{ P~AANA‹VAnA KE.More »
 
73sAHKAR-P~AVAsAUBAYYAA VAi. VAE*KTMore »
 
74RAJnAiItA-IVAxAAnASAAsyAbAT anAE dEsAA{More »
 
75PA*JABAnAi LAAEKKWAAPARikA GAitAA*JILA anAU.More »
 
76sARlA nAAGAIRKSAAsyA anAE RAŠYABA*wAARNAwAAREYAA RMANALAALA K.More »
 
77sARlA nAAGAIRKSAAsyA anAE RAŠYABA*wAARNASAAsyAi RMAAnAAWA IVA.More »
 
78bAA{nAA PAyAAEMAHEtAA dinAAnAAWA JE. anAU.More »
 
79bAA{nAA PAyAAERAMAnAAWA `sAUMAnA`More »
 
80syAi sVAAtA*yYAVAAdMAHEtAA sARAEIJnAi aEnA. anAU.More »
 
81syAi sVAAtA*yYAVAAdVAADiaA aE. aAR.More »
 
82RAŠYA anAE RAJKARNASAUKLA HRKAntA BAi.More »
 
83IH*dnAU* FEDRLA RAŠYABA*wAARNA anAE dESAi RAŠYAAESAUKLA HRKAntA BAi.More »
 
84wAAIMArK ISAXANAnAU* sWAAnAMAHEtAA IVAJYASA*KR P~AANASA*KRMore »
 
85IH*dnAU* FEDRLA RAŠYABA*wAARNA anAE dESAi RAŠYAAESAUKLA HRKAntA BAi.More »
 
86PAAYAAnAi KElAVANAiMAA* anAUBA*wAnAi KlAAdEsAA{ SAA*ItALAALA MAGAnALAALA anAU.More »
 
87PAAYAAnAi KElAVANAiMAA* anAUBA*wAnAi KlAAsAAELA*Ki aMARIsA*H BAAPAUIsA*HMore »
 
88IH*dnAU* nAANAAtA*yAMAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
89aYAAEwYAAKA*D : aIGnA anAE aALAAEKSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
90MAAwAVAiPATELA KESAVALAALAMore »
 
91sARKARnAA* sVAvPAAEVYAAsA RXAABAHEnAMore »
 
92RAŠYA anAE tAEnAU* sVAvPAPA*DYAA HsAMAUkARAYA J.More »
 
93sAAE VAzAr PAHELAA*nAAE sAMAAJPAETLAiKR {ZVARMore »
 
94Z~AisVAAMAinAARAYANA anAE awAtAnA IH*dUwAMArP~AVAAHPAETLAiKR {ZVARMore »
 
95YAUVAK sAAWAE LAGnA‹VAnAsAAEPAAnAMore »
 
96KnYAA sAAWAE ‹VAnA-CACAArsAAEPAAnAMore »
 
97BAHEnAAEnAEVAAERA KRiMAbAA{ anAU.More »
 
98MAAETi ]MMARnAi IH*dU syAiaAEnAi KElAVANAi,MAAEdi JGA‹VAnA dYAAlA‹More »
 
99bAARtAiYAKRNAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
100MAAEtAinAi MAAYAAsA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »