Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IGAJUbAA[ BAwAEKAnAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
2]MA*GA BAAlAVAAtAArMAAlAA(bAAGA-5)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
3]MA*GA BAAlAVAAtAArMAAlAA(bAAGA-4)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
4]MA*GA BAAlAVAAtAArMAAlAA(bAAGA-3)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
5BAAlAVAAtAAr-4BAwAEKA IGAJUbAA{-sA*PAAMore »
 
6kAOVAAYAELAi dUInAYAAnAi sAFRE(bAAGA-5)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
7kAOVAAYAELAi dUInAYAAnAi sAFRE(bAAGA-4)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
8‹VAnAnAU* MAnAOIVAxAAnAbAANAdEVAMore »
 
9MAHOROVAAlAi WAELAiSAAH aEMA.PAi.More »
 
10‹VAAdORidEsAA[ IJtAEnd^More »
 
11BAAlAKOnAU* PA*CAtA*yA-5MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
12BAAlAKOnAU* PA*CAtA*yA-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
13IVAxAAnA-JANAVAA JEVAU*dOSAi P~AbAULAALAMore »
 
14VAsA*tAsAEnAASAAH aEMA.PAi.More »
 
15VAAsAVAdtAASAAH aEMA.PAi.More »
 
16RNA‹tAIsA*HSAAH aEMA.PAi.More »
 
17IMAYAA* FUsAKi FsYAAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
18IMAYAA* FUsAKi JAdU{ VAATKOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
19IMAYAA* FUsAKi JAdu[ LAOTOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
20IMAYAA* FUsAKi IVALAAYAtAi sAAHEBAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
21IMAYAA* FUsAKi KANAO VAA*dROJOzAi ‹VARAMAMore »
 
22IHMAALAYA dSArnAbAANAdEVAMore »
 
23bAARtA: P~AVAAsAdSArnAdAsA KIVAtAAMore »
 
24BAAlAKOnAU* PA*CAtA*yA-1MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
25RAzT^ GAoRVA DO.aE.PAi.JE.aBdULA KLAAMAji*jUVAADiYAA MAHEn˜More »
 
26sAOMAi SAAH HKUMore »
 
27PAÞWVAiRAJ CAoHANASAAH aEMA.PAi.More »
 
28JnARLA nAOLAEJ VAwAARO-aAVAU* SAA MAATE?GAOLAiBAAR aEMA.VAAYAMore »
 
29JnARLA nAOLAEJ VAwAARO-tAMAE JANAO cO?GAOLAiBAAR aEMA.VAAYAMore »
 
30BAAlAsAAIHtYAMAA* IVAxAAnAKWAAdEsAA[ KUMAARPAAlAMore »
 
31MAHAnA MAUsAAFRO bAAGA-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
32a*DERi GA*DERi bAAGA-5 RAMAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
33a*DERi GA*DERi bAAGA-2 nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
34IHtAOPAdESAnAi KWAAaO vPAAnAi gA*TDiRAVALA KnAUbAA{More »
 
35SAEkACALLAi G~A*WAAVAILA bAAGA-3PARMAAR JYAMALLAMore »
 
36nAiItAnA dEsAA[ VAECAVAO cEdEsAA[ nAiItAnAMore »
 
37aAwAUInAK sA*tAOnAi aAwYAAItMAK YAAyAASAUKLAA sA*GAitAA-GAU.bAAzAA*tARMore »
 
38Tu*Ki VAAtAAr anAE HU*IyAVAEdi HzArd sA*.More »
 
39[ZVARnAU* aIstAtVAkATA] LAXMAidAsAMore »
 
40wAi*GAAMAstAi BAAlAVAAtAArVAILAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
41VAeIdK GAINAtAPATELA nAREnd^More »
 
42DEIVAD KOPARIFLDIDKnsA CAALsArMore »
 
43VAAtAAr]MA*GA-5MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
44aLABAELAi PARiKWAAMAAlAA-nAsAiBAdARRAVALA KnAUbAA{More »
 
45cELA anAE cBAO gAOR GAUFAMAA*JOzAi ‹VARAMAMore »
 
46JAdU[ ‹nAnAA CAKKRMAA*IyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
47KAlAsAU*dRiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
48RtnAKINAKAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
49HOYA nAA VYAIKtA nAE aEnAU* nAAMA BAOLAAYA KREPAAREkA RIVAn˜-sA*PAAdKMore »
 
50LAOKGAUJrRiJAnAi BAlAVA*tA -sA*PAAdKMore »
 
51MAHiPAtARAMA G~A*WAAVAILA kA*D-2SAUKLA RMAESA MA. , sA*PAA.More »
 
52MAHiPAtARAMA G~A*WAAVAILA kA*D-2nAiLAK*Q MAHiPAtARAMA vPARAMAMore »
 
53MAHiPAtARAMA-G~A*WAAVAILA kA*D-1SAUKLA RMAESA MA. , sA*PAA.More »
 
54MAHiPAtARAMA-G~A*WAAVAILA kA*D-1nAiLAK*Q MAHiPAtARAMA vPARAMAMore »
 
55GAUJRAtAi aAIdVAAsAi LAOKsAAIHtYAYAAIxAK HsAU - sA*PAAdKMore »
 
56bAAVABAOwAIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
57HiRAMAOtAinAO TAPAUIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
58YAOGA MATADE MAnAnAA ROGA¸Ai bAANAdEVAMore »
 
59P~AZnAOPAInAzAd¸Ai bAANAdEVAMore »
 
60MAnAE GAMAtAU* RE aEIP~ALAFuLAJOzAi MAwAUKAntAMore »
 
61CAALAO RMAKDA* BAnAAVAiaEDO.JMAOD SAAMA‹bAA[ KE.More »
 
62aKBAR BAiRBALAnAi CAtAURA[-KWAAaOji*jUVAADiYAA MAHEn˜-sA*KLAnAMore »
 
63DOLAi anAE sAOnAPARiji*jUVAADiYAA MAHEn˜More »
 
64IVAŸAWAir anAE KVAijwAAMAELAiYAA BAKULAbAA[ KE.More »
 
65]MA*GA BAAlAVAAtAArMAAlAA bAAGA-5MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
66]MA*GA BAAlAVAAtAArMAAlAA bAAGA-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
67]MA*GA BAAlAVAAtAArMAAlAA bAAGA-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
68FOFlASAAnAO FKiRCA*dMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
69KAlAiKUBAlAi aEK RAJKUMAARi!MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
70TERO KADr ˜ARA bAIVAzYAVAANAiJOSAi HinAAMore »
 
71GAUJRAtAnAA* sA*GAitAKARRtnAOYAAIxAK HsAUMore »
 
72TARjnA KWAAMAAlAA MAOtAnAi YAAyAAGAOHELA nATVARMore »
 
73TARjnA KWAAMAAlAA PAAzAANA MAAnAVAGAOHELA nATVARMore »
 
74[sAPA KWAAMAAlAA ISAYAAlA anAE ˜AXAPATNAi RAJnAMore »
 
75PAGALAA* bAAGA-3,4sAOnAi RMANALAALAMore »
 
76IKSAOR sAAHsAKWAA [nsPAEKTR aJUrnAIsA*HDO.PA*DYAA IKSAORMore »
 
77aAbAAR, ]*dRbAA[!RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
78KAnAUDORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
79WAEnKYAU PAPPAA!RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
80[sAPAnAi KWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
81aVAKASAi sAFRJAnAi YAOGAEn˜More »
 
82GANAEISAYAO anAE PAOIQYAOsAOnAi RMANALAALAMore »
 
83GAULAABAnAU* FuLA anAE sAPtAR*GAi VAiTi*a*tAANAi PAUzPAAMore »
 
84TARjnAsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
85ERMAESA IyAVAEdinAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVAntA sA*.More »
 
86TARjnA anAE P~AItABA*IwAtA nAGARisAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
87GAAYA PADi Ku*DiMAA*nAAYAK HRiSAMore »
 
88nAVAnAitA P~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
89TAGAORnAi ¸AEzQ VAAtAAraOPATNAi RAJnAMore »
 
90VAHALAnAU* VAAVAEtARbA’ InAtAinA-anAU.More »
 
91¸AœAnAO ZVAAsAbA’ InAtAinA-anAU.More »
 
92sPASArnAi sAUGA*wAbA’ InAtAinA-anAU.More »
 
93MAATinAA diVAAaOSAOMore »
 
94sAOTi anAE PAOQi-HADIPA*JRnAO HAWASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
95sAOTi anAE PAOQi-diPADA sAAWAE d*GALASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
96sAPtAR*GAi KWAAMAAlAA BAHAdUR tARVAeYAA-5 ¸AOF REkAAMore »
 
97sAPtAR*GAi KWAAMAAlAA RAXAsAnAi PAUyAi vPAA-3¸AOF REkAAMore »
 
98]PAInAzAdOnAU* tA—VAxAAnADAèYAsAnA PAAèLAMore »
 
99kAEDutAnAO dOstAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
100BAKOR PATELA: aODnAU* CAODVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »