Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAAMADAnAU* aARAEGYA KEMA sAUwARE ?PATELA KESAVALAALAMore »
 
2sAAMAAIJK sAEVAAnAA sAnMAAGArPATELA DAÂAbAA{ LAXMANAbAA{More »
 
3aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEPA*DYAA MAINASA*KR PAi.More »
 
4MHE*KtAi MAAnAVAtAAPA*IDtA sAUSAiLAA aAtMAARAMA‹More »
 
5IGAJAUbAA{nAU* KElAVANAiMAA* P~AdAnAPAAQK bAARtALAALA P~AEMASA*KRMore »
 
6{IndRA GAA*wAiPAETLAiKR {ZVARMore »
 
7aACAAYAAErnAU* anAUSAAsAnAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
8G~AAMAICAyAAEPAETLAiKR {ZVARMore »
 
9IHndU MAUIsLAMA KAEMAi MAAnAsAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
10VAsAItAaGARVAALA aEsA. aEnA.More »
 
11VAsAItAaGARVAALA aEsA. aEnA.More »
 
12PAWWARnAA dEVAIFSAR LAu{More »
 
13PAWWARnAA dEVAsAA{LAAEnA {GnAAIjYAAEMore »
 
14PAWWARnAA dEVAsPAEnDR IsTFnAMore »
 
15bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEQAKR aEMA. Di.More »
 
16bAARtAnAA aAIWArK IVAKAsAnAi sAMAsYAAaAEPARMAAR BAi. Di.More »
 
17sAAMYAVAAdHuVAR JE. aEDGARMore »
 
18bAARtAnAi aEKtAAP~AsAAd RAJEnd^More »
 
19sAMAAJISAXANASAAH SAA*ItALAALAMore »
 
20LAGnAVYAVAsWAA anAE KUTU*BAsA*sWAAMHEtAA sARAEIJnAiMore »
 
21sVAYA*IsAIœPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
22PAilAi bAAEMAKAMAHEtAA ]zAAKA*ntAMore »
 
23sAMAAJLAXAi MAnAAEIVAxAAnAaKAELAKR VA. IVA.More »
 
24IH*dnAU* FEDRLA RAŠYABA*wAARNA anAE dESAi RAŠYAAESAUKLA HRKAntA BAi.More »
 
25bAARtAiYA aAYAAEJnA anAE aAIWArK IVAKAsAISAnAAEYA BAi. aAR.More »
 
26KElAVANAi IVAKAsAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
27GAUJRAtAnAi G~AAMAiNA aWArVYAVAsWAASAAH RMAESA BAi. anAU.More »
 
28GAUJRAtAnAi G~AAMAiNA aWArVYAVAsWAAVYAAsA VAi. aEsA.More »
 
29IH*dnAU* nAANAAVATU*MAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
30IH*dnAU* nAANAAtA*yAMAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
31KUTU*BAwAMArVAALAEsA FAwAR REVA.More »
 
32MA*d BAUIœ : sAMAsYAA anAE ]KELAIyAVAEdi R*JnABAEnA R.More »
 
33LAGnAE HJAE MA*GALAMA#sA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
34sAMAulAi >AIntAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
35aA*tARRAzT^iYA VYAAPAARJAEzAi bAA. H.More »
 
36aVAArCAinA GAUJRAtAnAU* sAA*sKVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
37aAPANAA RAJKiYA PAXAAEsA*. MAHEtAA MAAEHnALAALAMore »
 
38sA*RXANAVAAdMAHEtAA CA*PAKLAALA LAALAbAA{ anAU.More »
 
39MHE*KtAi MAAnAVAtAAPA*IDtA sAUSAiLAA aAtMAARAMA‹More »
 
40YAAMAAJAESAi MAANAEKLAALA anAU.More »
 
41YAAMAAKUPARinA aELAEKjAnDRMore »
 
42asPAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
43aAPANAAE vIPAYAAEBAXAi IKRiTMore »
 
44G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
45G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
46G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
47G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAbA’ nAAnAAbAA{More »
 
48RAzT^iYA sA*sKARPAETLAiKR {ZVARMore »
 
49GAKUMAUd SAEQMore »
 
50GAAMADAnAU* aARAEGYA KEMA sAUwARE ?PATELA KESAVALAALAMore »
 
51IsAnAEMAAnAU* sAARU*MAAQU* MAnAAER*JnAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
52sA*sAARMAA* syAinAi PAdVAiPATELA DAÂAbAA{ LAXMANAbAA{More »
 
53bAARtAnAAE aAIWArK {ItAHAsAdEsAA{ JYAESAMore »
 
54sAAHEBA, MAnAE sAA*bAlAAE tAAE kARA !PA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
55IVAxAAnAMA*IdRPA*DYAA KAIntALAALA IVA.cGAnALAALAMore »
 
56MAAnAVA JAGAE cE ŠYAAREPATELA R. nAA. anAU.More »
 
57nAVAd*PAtAiPAETLAiKR {ZVARMore »
 
58PAWWARnAA dEVAKAE{sALAR aAWArRMore »
 
59P~AItAInAIwARAŠYA IVAzAE IVAVAECAnAKAPAIDYAA JGA‹VAnAdAsA bAVAAnAiSA*KR anAU.More »
 
60bAARtAiYA aWArSAAsyADAE. ICAMAnALAALAMore »
 
61KAPAD InAYAMAnASAAH SAA*ItALAALAMore »
 
62ISAXANAnAU* sAMAAJSAAsyAdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
63bAARtAnAU* BA*wAARNAjVAERi SARdMore »
 
64bAARtAnAi xAAItAVYAVAsWAAwAUYAEr ‹. aEsA.More »
 
65bAARtAnAi xAAItAVYAVAsWAAdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
66PAUyA anAE PAUyAVAwAunAA wAMArIyAVAEdi BAHECARLAALA nATVAR‹More »
 
67sAMAAJ sAUwAARAnAU* REkAAdSArnAIyAVAEdi nAVALARAMA JGAnnAAWAMore »
 
68HIRJnAAEnAi sAMAsYAAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
69LAAEKsAAIHtYAnAi aZVAKWAAaAEJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
70PAWWARnAA dEVAIFSAR LAu{More »
 
71PAWWARnAA dEVAsAA{LAAEnA {GnAAIjYAAEMore »
 
72PAWWARnAA dEVAsPAEnDR IsTFnAMore »
 
73PAWWARnAA dEVAKAE{sALAR aAWArRMore »
 
74aWArSAAsyAnAA IsAœA*tAAEbA’ BA. MAA.More »
 
75GAitAAnAU* RAJKiYA tAttVAxAAnAsAAtAVAlAEKR dAMAAEdRMore »
 
76nAAWASAtAABdiVAzAr IVASAEzAA*KMore »
 
77aWAVArVAEdnAAE sAUBAAEwA anAUVAAd B~AÁIVAwAA P~AKRNAsAAtAVAlAEKR dAMAAEdRMore »
 
78VAEPAARnAA wAARA wAAERNAAEMore »
 
79LADtA aAVAE tAAE-SAAH VAJAUbAA{More »
 
80syAi ]VAACAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
81G~AAMAdAnAMore »
 
82G~AAMA-IVAwAAPAiQKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
83I>YAASAiLA KElAVANAinAi KEDiaEVYAAsA bAnAUbAA{ (sVAPnAsWA)More »
 
84aMAEIRKnA Z~AMA‹VAnASAAH HRinA anAU.More »
 
85aMAEIRKnA Z~AMA‹VAnALAEDLAR HERiMore »
 
86aMAEIRKnA Z~AMA‹VAnAMAAYAsAr JE{MsAMore »
 
87CAARNAAE anAE CAARNAi sAAIHtYAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
88syAi anAE PAURUzAbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALA anAU.More »
 
89syAi anAE PAURUzATAELsTAEYAMore »
 
90sVARAŠYASAAsyAdESAPAA*DE PAA*DUR*GA GANAESA anAU.More »
 
91sAVAAErdYAnAi BAAlAPAAEWAiMore »
 
92MAIHLAA sA*sAARKIVA KHAnA‹ MAANAEKBAA{More »
 
93MAIHLAA sA*sAARRkAMAABAA{More »
 
94MAIHLAA sA*sAARKIVA KHAnA‹ MAANAEKBAA{More »
 
95MAIHLAA sA*sAARRkAMAABAA{More »
 
96bAuPAtABAUCA PAURAtAnAMore »
 
97aMAEIRKnA Z~AMA‹VAnASAAH HRinA anAU.More »
 
98aMAEIRKnA Z~AMA‹VAnALAEDLAR HERiMore »
 
99aMAEIRKnA Z~AMA‹VAnAMAAYAsAr JE{MsAMore »
 
100VAGArRIHtA MAuDiVAAdsTnAr fEDIRK MAATirnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »