Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAwAUInAK bAARtAiYA SAAsAnAGAUPtAA ]zAARAnAiMore »
 
2aAwAUInAK bAARtAiYA SAAsAnACAAeBAE GAAERkAnAAWAMore »
 
3MAAnAVAaIwAKARAE anAE RAŠYAtA*yASAAH P~AtAAPARAYA KA*. anAU.More »
 
4ISAXANASAAsyAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
5MAAnAVAaIwAKARAE anAE RAŠYAtA*yASAAH P~AtAAPARAYA KA*.More »
 
6aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEwAAElAIKYAA aAR. VAi.More »
 
7aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEPAAEPAT aAR. sAi.More »
 
8aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEGAA*wAi P~AA. aAR. KE.More »
 
9MAJAuR KLYAANA P~AVAJRiVAAlAA HiRALAALA bAGAVAAnAdAsAMore »
 
10aAIWArK nAiItA anAE aAYAAEJnAGAA*wAi P~AA. aAR. KE.More »
 
11YAAMAAJAESAi MAANAEKLAALA anAU.More »
 
12HU*aMAinA MAHEnd^More »
 
13akAAnAi VAANAixAAnAiKIVA akAAEMore »
 
14GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
15T^ED CAUInAYAnA aEK Q*Di >A*ItAMAHEtAA VAAsAUdEVA anAU.More »
 
16T^ED CAUInAYAnA aEK Q*Di >A*ItABAAEMA fA*K TAnAEnAMore »
 
17G~AAMAICAyAAEPAETLAiKR {ZVARMore »
 
18aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEPA*DYAA MAINASA*KR PAi.More »
 
19GAA*wAi‹nAU* anAUSAAsAnAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
20sA*sKARnAU* sAAe*dYArPAETLAiKR {ZVARMore »
 
21syAiaAEnAi PARAwAinAtAAPATELA ‹VAAbAA[ REVAAbAA[More »
 
22VAACAnAnAi sAARiMAAQi TEVAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
23BAE PAEqi VACCAEnAU* a*tARPAETLAiKR {ZVARMore »
 
24BAAlAK-MAARA GAURUP~AET KERAEILAnAMore »
 
25G~AAMAAEwAAEGA P~AVAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
26VAsAItAaGARVAALA aEsA. aEnA.More »
 
27PAWWARnAA dEVAIFSAR LAu{More »
 
28PAWWARnAA dEVAsAA{LAAEnA {GnAAIjYAAEMore »
 
29PAWWARnAA dEVAsPAEnDR IsTFnAMore »
 
30PAWWARnAA dEVAKAE{sALAR aAWArRMore »
 
31sAAMAAIJK nYAAYA, LAAEKSAAHi anAE >A*ItAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
32bAVYA P~AYAAEGADAEREnA KALAr VAAnAMore »
 
33nAVAAEIdtA RAzT^AEMAA* sVASAAsAnAw~AUVA {ndUbAA{ JE. anAU.More »
 
34{ItAHAsA anAE KElAVANAiPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
35LAAEKSAAHinAAE MAAnAd*DPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
36IH*d-IB~ATnAnAAE nAANAAVYAVAHARdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
37LAAEKSAAHi anAE aAPANAU* RAŠYABA*wAARNAdRU CA*d^KAntAMore »
 
38IVAKsAtAA* SAHERAE anAE ju*PADPA’iaAEPAiLLAA{ dEVAidAsAMore »
 
39IVAKsAtAA* SAHERAE anAE ju*PADPA’iaAEdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
40bAARtAiYA sAMAAJ anAE sA*sKdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
41sAAERQnAi LAAEK>AIntAnAA* VAHENA anAE VAMAlAadANAi RtAUbAA{More »
 
42MAAnAVAaIwAKARAE anAE RAŠYAtA*yASAAH P~AtAAPARAYA KA*. anAU.More »
 
43MAAnAVAaIwAKARAE anAE RAŠYAtA*yAaEDKinsA nAELsAnA aEFMore »
 
44PAWWARnAA dEVAIFSAR LAu{More »
 
45PAWWARnAA dEVAsAA{LAAEnA {GnAAIjYAAEMore »
 
46PAWWARnAA dEVAsPAEnDR IsTFnAMore »
 
47PAWWARnAA dEVAKAE{sALAR aAWArRMore »
 
48aWArSAAsyAnAA IsAœA*tAAEbA’ BA. MAA.More »
 
49YAAEGAAsAnA anAE P~AANAAYAAMA KRAE anAE nAiRAEGAi RHAESAMAAr PAi. Di.More »
 
50SAARiIRK ISAXANASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
51bAukAMARAnAAE ]PAAYA>AEPAAETIKnA PAiTRMore »
 
52MAAKsArVAAdGAA*wAi bAAEGAiLAALA anAU.More »
 
53MAAKsArVAAdaACAAYAr KMore »
 
54sAMAAJICA*tAnA anAE BAiJA LAEkAAEsVAAMAi aAnA*dMore »
 
55akA*D diPAbA’ IGARiSA KE. anAU.More »
 
56{IndRA‹ KYAE MAAGAEr ?GAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
57TAELsTAEYA anAE ISAXANAVAlAAMAE PAA*DUR*GA IVA”LA anAU.More »
 
58JAtAE MAJAuRi KRnAARAaAEnAEPARikA nARHIR  ARKAdAsA anAU.More »
 
59{IndRA‹ KYAE MAAGAEr ?GAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
60sAUkAi ‹VAnAnAi PAGAd*DiaAEjA SAISAnA# anAU.More »
 
61sAUkAi ‹VAnAnAi PAGAd*DiKAlAE VAA.More »
 
62P~AEMA anAE PAURUzAAWArsAAEPAAnAMore »
 
63tARLA jA*YAaMAinA K*CAnAMore »
 
64KAVYAMAA* aAwAUInAKtAAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
65YAAEGAAsAnA anAE P~AANAAYAAMA KRAE anAE nAiRAEGAi RHAESAMAAr PAi. Di.More »
 
66nAVAKAR MAHAMA*yA RHsYAdVAE KMALAESA KAIntALAALAMore »
 
67KYAA* GA{ MAARi nAYAnAA ?VAAERA wAeYArBAAlAAMore »
 
68aMAi sPA*dnAdVAE P~AVAiNACAnd^ CAU.More »
 
69JnMAKU*DlAi PAIRCAYA anAE FlAŠYAAEItAzAsAReYAA nATVARLAALAMore »
 
70aAPAnAA GAHAE anAE aAPAnAU* bAAGYARIVAVAMAAr PA*IDtAMore »
 
71GAuJrR KMPYAuTR sA*dbAr Z~AENAiJAnAi nAitAABAEnAMore »
 
72wAUMAADAnAi JEMAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
73xAAnAVAwArK P~AZnAAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
74SAAD#GAwAR sA*IHtAAawVAYAUr RAJESA PAi.More »
 
75dU:kAi WAVAAnAi KlAARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
76‹VAnAnAi MAAVAJtAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
77CAA[nAij VAAnAGAiaAEdAESAi HEMAinAA sA*.More »
 
78CAA[nAij VAAnAGAiaAEdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
79BAAEIwAVAJAEzAi IdnAKRMore »
 
80PARMAnAE PAAMAVAA KAJE MAnAMAA* BAA*sAURi BAAJE bAAGA-1dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
81aAPANAA dESAnAU* RAŠYA BA*wAARNAdEsAA{ nHAnAUbAA{ KU*VAR‹More »
 
82ISAXANAnAU* sAMAAJSAAsyAsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
83ISAXANAnAU* sAMAAJSAAsyAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
84ISAXANAnAU* sAMAAJSAAsyAKAMAT aE. aAR.More »
 
85ISAXANAnAU* sAMAAJSAAsyAdEsAA{ aA{. PAi.More »
 
86ISAXANAnAU* sAMAAJSAAsyAGAAERE aEMA. aEsA.More »
 
87bAARtAnAU* BA*wAARNAsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
88sAAMYAVAAdsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
89aAYAAErnAA sA*sKAR aWAVAA IH*dnAi IVAwAAKlAAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
90aAYAAErnAA sA*sKAR aWAVAA IH*dnAi IVAwAAKlAAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
91VAECAANA VAERA nAA KAYAdAnAi sAAdi sAMAJSAAH bAAEGAibAA{ sAi.More »
 
92PAilAi bAAEMAKASAEQ sAURESAMore »
 
93sAMAAJLAXAi MAnAAEIVAxAAnAQAKR wAiRUbAA{ anAU.More »
 
94bAARtAiYA aAYAAEJnA anAE aAIWArK IVAKAsAbA’ RMAESA aEMA. anAU.More »
 
95MAHAVAAKYA RtnAAVAILASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
96‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*tA PAUInAtAMore »
 
97‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*tA PAUInAtAMore »
 
98‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*tA PAUInAtAMore »
 
99wAMArXAEyA KURUXAEyAEsA*. VAAERA RMAINAKLAALA PAAE.More »
 
100wAMArXAEyAE KURUXAEyAEsA*. VAAERA RMAINAKLAALA PAAE.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »