Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1wAMArXAEyAE KURUXAEyAEsA*. VAAERA RMAINAKLAALA PAAE.More »
 
2MAAnAVA dIzTsAEJPAALA dMAYA*tAi VAALA‹More »
 
3Z~Ai sAA{-sAAeRbAZ~Ai sAtYA sAA{ BAABAAMore »
 
4wYAAnA anAE ‹VAnAsVAAMAi ICAnMAYAAnA*dMore »
 
5‹VAnA RHsYAsA*tABAALAMore »
 
6Z~Ai jRWAUstAnAAE wAMArPAAREkA MAINArLAALA cAETALAALAMore »
 
7aWAVArVAEd PAIRCAYAaACAAYAr IVAzNAUdEVA sAA*KlAEZVARMore »
 
8Z~AibAGAVAd#GAitAAnAA MAUkYAAEPAdESAsA*BA*wAi IVACAARZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
9Z~AiRAMAKsVAAMAi sAARdAnA*d P~ANAitAMore »
 
10MAHAbAARtAJAEzAi IdnAUbAA{More »
 
11Z~Ai zAAEDSAG~A*WAbA’ ICAMAnALAALA HIRSA*KR anAU.More »
 
12wAMArtAtVAIVACAARMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
1335 aPA 36 DA]nAJAEzAi IdnAKRMore »
 
14aVAsARKUtAUBA `aAjAd`More »
 
15aMAEIRKnA RAJVYAVAsWAAsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
16GAAMAnAAE IVAd^AEHaACAAYAr RAMAMAuItArMore »
 
17MAAEtAnAAE bAEdMore »
 
18bAARtAnAi gAVAAYAELAi LAAEKSAAHiaMAinA aAR. KE.More »
 
19sAAenAi >AIntA : sA*PAuNAr >AIntAaACAAYAr RAMAMAuItArMore »
 
20IHndnAA* IVAwAAPAiQAE: P~AACAinA anAE MAwYAKALAinAIyAVAEdi RItALAALA MAAEHnALAALAMore »
 
21KAE{aE nAHAEtAU* KiwAU*IyAVAEdi HRbAA{More »
 
22aAEkAAMA*DlAnAi LAAEKKWAAaAEsA*. CA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
23wARtAi FAERE FAERECA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
24syAi SA<*GAARMore »
 
25MAABAAPA WAVAU* aAKRU* cEIGAJUbAA[More »
 
26aAGAEKuCAnAAE aVAsARJAEnAsAnA ILAnDnA BAi.More »
 
27LAAEKSAAHidESAPAA*DE PAA*DUR*GA GANAESA anAU.More »
 
28P~AACAinA bAARtAiYA LAAEKwAMArIyAVAEdi YASAVA*tA anAU.More »
 
29P~AACAinA bAARtAiYA LAAEKwAMAraG~AVAALA VAAsAUdEVASARNAMore »
 
30dAEq sAdinAAE aAIWArK {ItAHAsAsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
31KCc-KWAAMAKARANAi dULAERAYAMore »
 
32sA*sAAR sAUwAARAEKA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
33cALAKaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
34sAARsAanAAMAiMore »
 
35SAAYAR nAjiRKARANAi dULAERAYA anAU.More »
 
36YAAEGAAsAnAAE anAE aARAEGYAKAYAsWA P~AA. IGARwARLAALAMore »
 
37BAAlAKAEnAAE VAewAVAewA SAAsyAi dUGAArSA*KR KEVALARAMAMore »
 
38P~AEMALAVAANAiP~AEMALA MAHARAJMore »
 
39P~AERNAAnAAE P~AKASAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
40P~AERNAAnAAE P~AKASAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
41P~AERNAAnAAE P~AKASAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
42MAAnAVAtAAnAAE MAwAPAuDAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
43MAsAALAEdAR FRsAANAsA*. dEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
44MAsAALAEdAR FRsAANAsA*. SAAH KAJLAMore »
 
45MAgAMAgAtAi MAiQA{aAEsA*. SAAH KAJLAMore »
 
46MAgAMAgAtAi MAiQA{aAEsA*. dEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
47P~AERNAAnAAE P~AKASAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
48P~AERNAAnAAE P~AKASAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
49xAAnAP~AdESA anAE sAdACAARPAAREkA tAUlASAidAsA HIRKMore »
 
50JnARLA nAAELAEJSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
51ISAXAKnAi dIzT anAE nAutAnA ISAXANAdVAE JYA*tAiLAALAMore »
 
52anAAEkAi BAAlAVAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
53aREIBAYAnA nAA{T#sA RAtAAEnAi VAAtAAE BAALAVAAtAArVAILA sAAHsAKWAAaAE-sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
54IVAMAlA G~A*WAAVAILA : 1-2JYAIbAkkAUMore »
 
55nAAWAUnAU* nAsAiBAMore »
 
56xAAnAdAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
57ad#bAUtA PARiKWAAaAERAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
58aMAUtA sAMAiPAEPAURAEIHtA bAA{SA*KR BAHECARbAA{More »
 
59bAGAVAAnA Z~Ai dttAAyAEYA, GAvDEZVARbA’ KAeISAKbAA{More »
 
60Z~AiMAd# bAAGAVAtAVAEdVYAAsAMore »
 
61Z~Ai MAAERARiBAAPAUnAU* nAVAU* aMAR RAMAAYANAMore »
 
62ISAVA MAHAPAURANAVAEdVYAAsAMore »
 
63sA*IXAPtA MAHAbAARtAPA*DYAA RItAPAItARAMA ]wAMARAMAMore »
 
64Z~Ai P~AVACAnAsAAR P~AVACAnAAEsA*. aJMAERA VAJUbAA{More »
 
65Z~Ai xAAnAEZVARi bAGAVAdGAitAAMore »
 
66sA*sAAR-RAMAAYANAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
67MAtsYAMAHAPAURANAJAnAi IHMMAtARAMA MAHASA*KR anAU.More »
 
68212 V~AtAKWAAaAESAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
69wAMArIsA*wAUsA*. SAAsyAi IyAPAAQi KAnA‹ IVA. VAALA‹ anAU.More »
 
70GARUDMAHAPAURANASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
71Z~Ai sAtYA bAAGAVAtAbAGAdEVA bAGAVAAnALAALA aEnA.More »
 
72Z~AiMAHAbAARtAVAEdVYAAsAMore »
 
73Z~AiMAd bAAGAVAtAMore »
 
74KURaAnA MA‹dkAtAiBA {MAdAdULLAAH ajijULLAAHMore »
 
75†GVAEdAIdbAAzYAbAuIMAKAPA*IDtA SAMAAr {CcASA*KR P~AbAASA*KRMore »
 
76†GVAEdAIdbAAzYAbAuIMAKAPA*IDtA SAMAAr BAALAKMore »
 
77Z~Ai dUGAAr sAPtASAtAi - CA*DiPAAQaACAAYAr Z~Ai CARNAtAiWAr MAHARAJMore »
 
78sMAMore »
 
79Z~Ai RAwAAVAtAARSAAH bAAEGAibAA{ sAi.More »
 
80sAdUPAdESAsA*G~AHCAAEKsAi nAAJAUKLAALA nA*dLAALA anAU.More »
 
81tAR*GA anAE tARNAiMAqiVAAlAA HsAMAUkA anAU.More »
 
82anAUbAVAP~AKASAaAEjA CAUnAiLAALA JYASA*KRMore »
 
83Z~AiMAd# bAAGAVAtASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
84sAtYAAWArP~AKASAPA*. Z~Ai SAMAAr MAYAASA*KR anAU.More »
 
85annAPAuNAArnAi a*tARYAAyAAVAAERA MAinAlAMore »
 
86RAMAAYANA KWAAMA*GALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
87‹VAnAnAA* R*GABAXAi KnArLA sAi. sAi.More »
 
88Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAjVAERi MAnAsAUkALAALA anAU.More »
 
89wAMArICA*tAnAsA*. IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
90Z~AiKMore »
 
91IVAdURVAANAiIyAVAEdi JYAEnd^More »
 
92tAULAsAidLAMore »
 
93BAsA*. SAUKLA HREnd^ H.More »
 
94sA*tA ‹VAnA dSArnADAEsAA P~AAGA‹More »
 
95RAMAKWAAMAAERARi BAAPAUMore »
 
96sAMAR-GAitAAKIVA ]MAESAMore »
 
97MAAnAVA‹VAnA anAE wAMArPATELA KESAVALAALAMore »
 
98Z~AiKaAQVALAE PAA*DUR*GA‹More »
 
99Z~Ai PAUIzTMAAGAr sAAeRbAsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
100wAnnAA-SAAILAbAd^ CAAEPAA{sA*. SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »