Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1dSAAVAtAARaAQVALAE PAA*DUR*GA‹More »
 
2anA*tA aAkYAAnAMAAlAAZ~AiVAezNAVA anA*tAP~AsAAd yAiKMALAALAMore »
 
3sAVArwAMAr sAMAbAAVAPATELA SAARdABAEnAMore »
 
4Z~AisAA*kYAP~AVACAnAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
5wAMAr ŠYAAEItAsVAAMAi P~AKASAA*nAd‹More »
 
6sAVArwAMAr sAd#bAAVA IVAzAE IVASAEzAPATELA SAARdABAEnAMore »
 
7MAAMAedEVA PAURANAKAECARA KAnA‹ kAE*GAARMore »
 
8sAVArwAMAr anAE sAMAbAAVAPATELA SAARdABAEnAMore »
 
9PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAsA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
10‹VAnA-sA*dESAsA*. nAiLAK*Q HEMA*tAKUMAAR GAUNAAbAA{More »
 
11‹VAnA-sA*dESAsA*. SAAH nA*dLAALA bAAEGAiLAALAMore »
 
12GAitAA anAE KURAnAbA’ GAAEKUlAbAA{ dAeLAtARAMA anAU.More »
 
13GAitAA anAE KURAnAPA*IDtA sAU*dRLAALAMore »
 
14BAHA]LLAAH anAE nAVAYAUGACAETR‹ sAUSAiLAA anAU.More »
 
15aMARAVAlA nATUbAA{ anAU.More »
 
16aMAsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
17syAiaAEnAU* aAIWArK sVAAtA*yYAPARikA sAUMAItABAHEnA IVA”LAdAsAMore »
 
18nAVAA sAMAAJnAA P~AZnAAEsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
19aDsAQ tAiRWA aA*GANAMAA*SAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
20JnMA, LAGnA anAE MARNAbAvCAA SAEHIRYAAR dAdAbAA{More »
 
21RAŠYASAAsyAnAA IsAœA*tAAEsVAAIdYAA aEsA. VAi.More »
 
22aAPANAU* P~AACAinA RAŠYAtAnyA aWAVAA RAJAP~AJAnAA wAMAAErsA*. SAAsyAi LAXMAinAAWA BAdRinAAWAMore »
 
23aAPANAU* P~AACAinA RAŠYAtAnyA aWAVAA RAJAP~AJAnAA wAMAAErsA*. YAAIxAK MAuLASA*KR MAAINAKYALAALAMore »
 
24diPAdiXAA : 2dVAE RMAESA cBAiLAALAMore »
 
251917nAi RISAYAAnAi BAAELSAEIVAK >A*ItACAAeHANA bAuPAEnd^ KE.More »
 
26IVAwAAWAirJGAtAnAAE PAIRCAYAYAAIxAK aMAMore »
 
27ISAXANAsAYAAIxAK aMAMore »
 
28syAiaAEnAA IVAKAsAMAA* nADtAA* KAYAdAnAA* BA*wAnAPATVAARi P~AbAUdAsA BAALAUbAA{More »
 
29InAtYAnAAE aACAARPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
30sARLA nAAGAIRKSAAsyAbA’ GAAEPAEZVAR KAETEZVARMore »
 
31GAbA’ PAuNAArnA*d MAHAnA*dMore »
 
32I MAUkAi VAECAANAVAERAnAAE KAYAdAEsA*. RAVAlA dYAASA*KR PAi.More »
 
33GAVYAAsA P~AbAUSA*KR nARbAERAMAMore »
 
34GAVYAAsA P~AbAUSA*KR nARbAERAMAMore »
 
35aWArtA*yAnAi aA*TigAu*TisAUBAEdAR MAnAUMore »
 
36CAinAnAA HAKEMAAESAAH HIRnAMore »
 
37G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAPARikA nARHIR  ARKAdAsAMore »
 
38aWArSAAsyA P~AVAEISAKAsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
39aWArSAAsyA P~AVAEISAKAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
40aWArSAAsyA P~AVAEISAKARAQAED PA^AGAMALA HiR‹bAA{More »
 
41aWArSAAsyA P~AVAEISAKAMAEnDLA anAErsTMore »
 
42sAVAAErdYAnAi ‹VAnAKlAAPATELA GAAEPAALAbAA{ ‹VAAbAA{ anAU.More »
 
43bAARtAnAAE aAIWArK {ItAHAsAPA*DYAA aEMA. PAi.More »
 
44bAARtAnAAE aAIWArK {ItAHAsAPATELA ICAMAnAbAA{ JE.More »
 
45bAARtAnAU* BA*wAARNAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
46bAARtAiYA sAMAAJMAA* syAi‹VAnAdEsAA{ nAiRAMore »
 
47bAARtAnAi xAAItAVYAVAsWAAsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
48bAARtAnAi xAAItAVYAVAsWAAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
49bAARtAnAi xAAItAVYAVAsWAAdAMALAE VAAYA. BAi.More »
 
50bAARtAnAi xAAItAVYAVAsWAAMAUK‹r RAwAAKMALAMore »
 
51ISAXANA anAE sA*sKARdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
52G~AAMAAEnnAItAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
53bAARtAiYA sA*sKdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
54sAMAAJ anAE GAINAKAsA*. MAUnASAi MAUKUndLAALA nA.More »
 
55sAMAAJ anAE GAINAKAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
56sAMAAJ anAE GAINAKAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
57annAPAuNAArGAqVAi H. nAA.More »
 
58annAPAuNAArGAQVAi HRsAUR nAA.More »
 
59Z~AiMAAlAi B~AAÁNA xAAItA anAE aG~AGANYA syAi PAUvzAAEaAEjA KAISARAMA bAA{SA*KRMore »
 
60†NAMAUI‡tAJAnAi DAÁALAALA H.More »
 
61PAWWARnAA dEVARA*dEIRYAA MAwAUKR anAU.More »
 
62PAWWARnAA dEVARA{T IRCAADrMore »
 
63PAWWARnAA dEVAjid aAnd^EMore »
 
64aWArSAAsyAnAA IsAœA*tAAESAAsyAi R. IVA.More »
 
65aWArSAAsyAnAA IsAœA*tAAEawVAYAUr J. Hi.More »
 
66GAyAVAADi KMore »
 
67kAEtAR, VAADi anAE BAGAiCAAnAi ]PAJ VAwAARnAARA* kAAtARa*JAIRYAA dULAERAYA cAETALAALAMore »
 
68PAWWARnAA dEVARA*dEIRYAA MAwAUKR anAU.More »
 
69PAWWARnAA dEVARA{T IRCAADrMore »
 
70PAWWARnAA dEVAjid aAnd^EMore »
 
71bAARtAiYA nAGARsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
72bAARtAiYA nAGARsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
73aWArSAAsyAnAi PAIRbAAzAAsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
74aAIWArK bAuGAAElAbA’ RMAESA aEMA. anAU.More »
 
75aAIWArK bAuGAAElAGANAnAAWAnA VAi. aEsA.More »
 
76LAAEKAMACA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
77Z~AiMAd# bAAGAVAtAsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
78Z~AiRAMAKsVAAMAi sAARdAnA*d P~ANAitAMore »
 
79Z~Ai RAMAKsVAAMAi sAARdAnA*d P~ANAitAMore »
 
80syAi wAMArsVAAMAi MAnAUVAYAr‹ anAU.More »
 
81IVAdURnAiItASAAsyAi MAYAASA*KR IGAIRJASA*KR anAU.More »
 
82Z~AiRAMAGAitAASAAsyAi BAALAKMore »
 
83P~AKASAnAAE PADcAYAAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
84tARsYAA* PAGALAA* yANAJAEzAi IdnAKRMore »
 
85nAAdB~AÁJAEzAi IdnAKRMore »
 
86aEK HtAAE MAANAsAJAEzAi IdnAKRMore »
 
87MAdVAE PA^ItAbAA MA. anAU.More »
 
88kAJAnAAnAAE TAPAUsTiVAnsAnA RAEBATr LAu{sAMore »
 
89‹VAnA - VAAITKAsVAAMAi ISAVAIGAIR‹More »
 
90†GVAEdAId bAAzYA bAuIMAKAsVAAMAi SA*KRAnA*d‹ sARsVAItA anAU.More »
 
91†GVAEdAId bAAzYA bAuIMAKAsVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAi‹More »
 
92]PAdESAAMAMAjMAUndAR LAiLAU CAUnAiLAALA anAU.More »
 
93Z~Ai RAMAKIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
94GAitAAMAPA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
95BA*dGAinAU* BAlA anAE tAEnAA MAlAELAA JANAVAA LAAYAK JVAABAAEBAnAA‹ BAEHMAnA SAAE. JAMore »
 
96sVAAMAi RAMAtAiWArnAA* VACAnAAMAUtAsVAAMAi RAMAtAiWArMore »
 
97K*IDKAaAEsAUndRMA# anAU.More »
 
98K*IDKAaAEZ~Ai aRIVA*dMore »
 
99K*IDKAaAEZ~Ai MAAtAA‹More »
 
100KBAiR VACAnAAMAUtAawVAYAUr RAJESA PAi.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »