Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAHAbAARtAnAi dzTA*tAKWAAaAEsAA*DEsARA ]PAEnd^RAYA J.More »
 
2Z~Ai {SAAEPAInAzAd#VYAAsA MAnAUKUMAARMore »
 
3aAwYAAItMAK RISMAsVAAMAi ISAVAIGAIR‹More »
 
4VAALMAiKiYA RAMAKWAAPATELA CAiMAnAbAA{More »
 
5HU* KAENA ? aWAVAA VAEdAntA RsAAMAkAAEkAANAi bAGAVAAnA‹ LAXMAiCA*dMore »
 
6SAunYAtAA anAE SAA*ItAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
7KeLAAsAPAItA H*sA MAHARAJMAHEtAA RMANAiK a. anAU.More »
 
8P~AACAinA IVAbAuItAaAEB~AÁbA“ RsAKIVA RgAUnAAWAMore »
 
9RAMAAYANA]PAAwYAAYA bAuPAEnd^ anAU.More »
 
10sAACAU* nAAMA Z~AiRAMAnAU*anAUbAVAAnA*d‹More »
 
11IsAIwwAnAA* sAAEPAAnAsA*tABAALAMore »
 
12P~AbAUnAAE aAdESAaACAAYAr JIMAYAtARAMA VAJESA*KRMore »
 
13B~AÁBAAEwATAGAAER MAHIzAr dEVAEnd^nAAWAMore »
 
14BAALAIVALAAsAI VAEdi MAINALAALA nAbAUbAA{More »
 
15BAAlAKAEnAi KUTEVAAEKAEQARi aJYAMore »
 
16P~AEMADAE. nAiRUBAHEnA aMAinAMore »
 
17VAANAi, VYAVAHARMAA*...DAE. nAiRUBAHEnA aMAinAMore »
 
18IVAPASYAnAAGAAEYAnKA sAtYAnAARAYANAMore »
 
19KJAEzAi HRIsAwwA MA.More »
 
20VAlAGAADnAU* IVAzACA>VAezNAVA MAMore »
 
21Z~AiMAd# RAJCA*d^ anAE GAA*wAi‹GAALAA nAEMACA*d aEMA.More »
 
22MAARi anAUbAVAKWAAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
23IVACAARYAAyAASAAH HzArd P~A.More »
 
24PYAAsAVAiRANAi BARKtA `BAEFAMA`More »
 
25tAARAPANAAnAA SAHERMAA*BAXAi JVAAHRMore »
 
26PAAVAnA PA*WAEGAJJR P~AKASAMore »
 
27sAAEnAAIPA*JRPATELA JYAAEtAinA#More »
 
28‹VAnA wAMArbA’ RMAESA MA.More »
 
29awYAAtMAnAE PA*WAEsAAEnAE‹ MAUKUndMore »
 
30awYAAtMAnAE PA*WAEZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
31IHMAALAYAnAA IsA YAAEGAiKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
32}wVArYAAyAAKAnAABAAR JYAVA*tAMore »
 
33sA*VAEdnAnAi jLAKMAUInA YASAAEIVAJYAMore »
 
34GAUJrYAEF: aEK RHsYAMAYA GAUvsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
35MAMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
36MAAnAVAi-PASAUnAi dIzTaE anAE aAtMAInARiXANAdEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
37MAnAAEIVAxAAnA anAE asARKARK VAtArnAdVAE MAHESAMore »
 
38MAnAAEIVAxAAnA anAE asARKARK VAtArnAIyAVAEdi aEsA. VAi.More »
 
39MAnAAEIVAxAAnA anAE asARKARK VAtArnAKAPAIDYAA ]JMASAi aE.More »
 
40MAnAAEIVAxAAnA anAE asARKARK VAtArnAbAAEPATKR sAi. Ti.More »
 
41sAMAYAICA*tAnAdEIqYAA GAULAABAMore »
 
42P~AKASAnAAE PADcAYAAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
43aEK TUKDAE aAKASAnAAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
44KAlA-PAURUzAJAEzAi IdnAKRMore »
 
45aLPAIVARAMAJAEzAi IdnAKRMore »
 
46aMAJAEzAi IdnAKRMore »
 
47RAwAAnAi VAEdnAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
48nAAMA BAdLAVAAnAi RMAtAJAEzAi IdnAKRMore »
 
49JANAE aJANAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
50SYAAMA aEK VAAR aAVAAE nAE aA*GANAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
51yAi‹ aA*kAJAEzAi IdnAKRMore »
 
52kAELAAERE kAELA kAURSAinAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
53BAAEGAnAVAELAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
54BAANAAVAlAi aJUrnAVAewA bAAVAnAAMore »
 
55YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
56IdVYA dSArnAAE anAE aLAAeIKK anAUbAuItAaAEsA*. B~AÁbA‡tAMore »
 
57GAitAAMAPA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
58GAitAAMAPA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
59anAAEkAi aALAMAGAJJR P~AKASAMore »
 
60Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAsA*. JAnAi KMore »
 
61dSA aVAtAARJAEzAi IdnAUbAA{More »
 
62nAVAwAA bAIKtAsA*tA PAUInAtAMore »
 
63BA*dGAinAU* BAlA anAE tAEnAA MAlAELAA JANAVAA LAAYAK JVAABAAE.BAnAA‹ BAEHMAnA SAAE. JAMore »
 
64bAKtAICA*tAAMAINAsVAAMAi InAzKUlAAnA*dMore »
 
65sVAAMAi RAMAtAiWArsA*. IbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
66sVAAMAi RAMAtAiWArPA*IDtA KMore »
 
67nAVAwAA bAIKtAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
68nAVAwAA bAIKtAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
69nAVAwAA bAIKtAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
70nAVAwAA bAIKtAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
71nAVAwAA bAIKtAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
72nAVAwAA bAIKtAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
73sVAAwYAAYA aWAVAA aAYArIVAwAA>MA, IVACAAR anAE PARiXAAI VAEdi IGAIRJASA*KR IVA. KASAiRAMAMore »
 
74sVAAwYAAYA aWAVAA aAYArIVAwAA>MA, IVACAAR anAE PARiXAAdESAMAUkA RAVABAHAdUR GAAEPAAlARAVAMore »
 
75JGAtAnAA wAMAAErnAi vPAREkAAQKKR HiRAbAA{More »
 
76aMAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
77sAAdi ISAkAAMANAPATELA MAGAnALAALA SA*KRbAA{More »
 
78dEVAi GAitAAMAHEtAA DAHYAAbAA{ RAMACA*d^More »
 
79RsA-dSArnAMAHEtAA VALLAbA‹ bAANA‹More »
 
80GAitAA-P~AVACAnAAEIVAnAAEBAAMore »
 
81Z~AiMAd#bAGAVAd#GAitAAGAA*wAi nAAnAULAALA nAARAYANAdAsA anAU.More »
 
82RAMAAYANAnAA* PAAyAAE-3nAAnAA bAA[More »
 
83Z~Ai Z~Ai MAA SAARdAdEVAiP~ANAitA sVAAMAi GA*bAiRAnA*dMore »
 
84GAitAA GAU*JnAsVAAMAi KMore »
 
85Z~Ai Z~Ai MAA SAARdAdEVAiP~ANAitA sVAAMAi GA*bAiRAnA*dMore »
 
86Z~Ai‹nAi P~AsAAdinAA PAyAAEsA*. KAEQARi MAAwAVALAALA dLAsAUkARAMAMore »
 
87wAMArtAttVAICA*tAnAQKKR aECA. aAR.More »
 
88ISAXAAPAyAiKIVA nHAnAALAALAMore »
 
89aEK awYAAtMA-YAAyAinAA anAUbAVAAEJnAKH@sA‹More »
 
90sAVArwAMAr KWAAMAAlAASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
91sAd#GAUNA KWAAaAEdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
92ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
93MAAEnTEI>sTAEnAAE nAVAABAaMAinA CAnd^KAntA anAU.More »
 
94sAMAPArNAnAA diVADAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
95sAnAAtAnAwAMArsVAAMAi KMore »
 
96Z~Ai ` sAAEHMA PAWAdISArKAIdVYAAnA*d CAEtAnAMore »
 
97MAuItArPAuJAsVAAMAi KMore »
 
98Z~Ai GAURU GAAEIVA*d PAuJnAsVAAMAi KMore »
 
99cELLAA* sAAE VARsAnAA* aAPANAA* wAAIMArK ‹VAnAMAA* sAMAYA anAE sA*JAEGwAALAA dstAUR DAE. MAANAEK‹ nAsARVAAnA‹More »
 
100aAwYAAItMAK RISMAsVAAMAi ISAVAIGAIR‹More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »