Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1]PAInAzAd# KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
2Z~Ai †GVAEdsA*IHtAAgAAEDA MAAEtAiLAALA RIVASA*KR anAU.More »
 
3bAIKtA tAttVAsVAAMAi JPAAnAndMore »
 
4bAIKtA tAtVAsVAAMAi JPAAnAndMore »
 
5P~AAWArnAAPAAEWAisA*. sVAAMAi aAnA*dMore »
 
6BA*dGAi cE IJ*dGAinAAYAK HRiSAMore »
 
7aAkAETbA’ aIZVAnAiMore »
 
8FA*sALAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
9PAAnAkARnAU* PA*kAiPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
10TAEMA sAAEYARaMAinA CAnd^KAntA anAU.More »
 
11‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVALAiB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
12aAkAETbA’ aIZVAnAiMore »
 
13PA*CAtA*yARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
14KURBAAnAinAA* KFnARNAELAAKR MAFtAMore »
 
15sAAtA PAGALAA* aAKASAMAA*KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
16bAizMAnAi BAANASAYYAAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
17bAizMAnAi BAANASAeYYAAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
18sAVArwAMAr KWAAaAESAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
19CAAed IKSAAER VAAtAAraAEJAnAi P~AVAiNACA*d^More »
 
20IsA*HASAnA BAyAiSAiVAewA bAAVAnAAMore »
 
21Z~AEzQ LAAEKKWAAMAAlAAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
22YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
23sAVArwAMAr KWAAaAESAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
24HsAikAUSAi VAAtAArMAAlAAB~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
25MAEgAdutAnAAYAK HRiSAMore »
 
26VAAsAVAdttAASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
27bADVAiR bAizMAVAewA bAAVAnAAMore »
 
28aPAHRNASAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
29B~AÁBAAEwAPAAREkA MAINArLAALA cAETALAALAMore »
 
30B~AÁBAAEwATAGAAER MAHIzAr dEVAEnd^nAAWAMore »
 
31IsAIœnAA* sAAEPAAnAZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
32GAitAAnAU* P~AsWAAnAsA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{More »
 
33KILK aVAtAAR KYAARE ?PAATDiKR DAHAbAA{ anAU.More »
 
34Z~Ai MAAERARiBAAPAU KIWAtA d^zTA*tA RtnAAEsA*. SAAsyAi aRIVA*d nAMArdASA*KRMore »
 
35HAWAiSA*KR wAMAwAMAiaAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
36RVAind^nAAWA anAE IVAZVAMAAnAVAVAAdPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
37RVAind^nAAWA anAE IVAZVAMAAnAVAVAAdQAKUR sAAeMYAEnd^nAAWAMore »
 
38KIVA dinAdYAALAIGAIRsA*. aAGAEVAAnA anAVARMore »
 
39‹VAnAgADtARnAi VAAtAAEwAuMAKEtAUMore »
 
40LAAEK sA*sKAR diPAAVAILA 3wAuMAKEtAUMore »
 
41bA‡tAAMAMAHEtAA MAAEtAiLAALA HR‹VAnAdAsAMore »
 
42RAJsA*nYAAsAiwAuMAKEtAUMore »
 
43Z~Ai DAE*GARE MAHARAJnAi BAAEwAKWAAaAEsA*. PARAEPAKARi SAAIntAMore »
 
44Z~Ai MAAERARiBAAPAU KIWAtA d^zTA*tA GA*GAAsA*. SAAsyAi aRIVA*d nAMArdASA*KRMore »
 
45VAbA’ nAAnAAbAA{More »
 
46GAULAAEnAAE GAULAdstAAEbA’ MAnAUbAA{More »
 
47BAdLAVAAnAAE HKdAsA VAzAAr anAU.More »
 
48MAEnAAMAAsAinAi VAAtAdiIXAtA MAinAlA anAU.More »
 
49MAEnAAMAAsAinAi VAAtAIyAbAUVAnA JYA*tAKUMAARMore »
 
50nAE LAALAi sAMAJNAi WA{IyAVAEdi MAnAUbAA{ anAU.More »
 
51nAE LAALAi sAMAJNAi WA{PAURAEIHtA IdnAESAMore »
 
52dIRYAAnAE kAAElAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
53dIRYAAnAE kAAElAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
54dIRYAAnAE kAAElAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
55VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
56Z~Ai jRWAUstAnAAE wAMArPAAREkA MAINALAALA cAETALAALAMore »
 
57KnYAAVAACAnAMAAlAAKA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
58aAIWArK bAuGAAElAbA’ RMAESA aEMA. anAU.More »
 
59aAIWArK bAuGAAElAGANAnAAWAnA VAi. aEsA.More »
 
60ISAXANASAAsyAwAAEyAE IVAnAAYAK KESAVAMore »
 
61‹VAnAsA*sKKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
62sAUkAvPA-syAi-sA*sAARKHAnAJi wAMArIsArHMore »
 
63IVA>MAA*KdEVACAIRtAaACAAYAr VALLAbA‹ HIRdtAMore »
 
64RIsAKnAA* KAVYAAEaAVAsAtWAi IVA. YA.More »
 
65MAAnAVA JAGAE cE ŠYAAREPARUlAEKR GAAEdAVARiMore »
 
66sWAAInAK sVA-RAŠYAVAKiLA KESAVALAALA MAAEtAiLAALAMore »
 
67RMAu‹ LAAEKVAAtAAEsA*. PA*CAALA CAiMAnALAALA R.More »
 
68aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEPATELA BABAAbAA[More »
 
69aWArSAAsyAnAA IsAœAntAAEPATELA ICAMAnAbAA{ JE.More »
 
70GAAMADU* BAAELAE cEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
71VAsAItAbA’ RMAESA aEMA. anAU.More »
 
72PAWWARnAA dEVARA*dEIRYAA MAwAUKR anAU.More »
 
73PAWWARnAA dEVARA{T IRCAADrMore »
 
74PAWWARnAA dEVAjid aAnd^EMore »
 
75aWArSAAsyAnAi PAIRbAAzAAsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
76IdSAAdSArnAGAAElAVALAKR MAA. sA.More »
 
77InAtYAnAAE aACAARPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
78aAVAKVAERA aIwAInAYAMAcAYAA P~AtAAPA Ti.More »
 
79InAtYAnAAE aACAARPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
80GAUJRAtANAnAE PAGALAE PAGALAEGAA*wAi SAA*tAAMore »
 
81LAAEKSAAHi anAE aAPANAU* RAŠYABA*wAARNAVAewA CAUnAibAA{ anAU.More »
 
82bAARtAnAi syAinAAE PALATAtAAE dRŠJAEsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
83bAARtAnAi syAinAAE PALATAtAAE dRŠJAEsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
84bAARtAnAi syAinAAE PALATAtAAE dRŠJAEdEsAA{ nAiRAMore »
 
85IVAKsAtAA* SAHERAE anAE ju*PADPA’iaAEsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
86IVAKsAtAA* SAHERAE anAE ju*PADPA’iaAEsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
87nAVAi YAUInAVAIsArTiaAEdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
88GAUJRAtAMAA* HIRJnA KLYAANA P~AVAnAAYAK DAÂAbAA{More »
 
89syAiaAEnAA IVAIVAwA P~AZnAAEsA*. PATVAARi P~AbAUdAsA BAALAUbAA{More »
 
90syAiaAEnAA IVAIVAwA P~AZnAAEsA*. nAiLAK*Q IVAwAABAHEnA RMANAbAA{More »
 
91bAARtAiYA sAMAAJ anAE sA*sKsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
92bAARtAiYA sAMAAJ anAE sA*sKsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
93G~AAMAAEnnAItAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
94ISAXANA anAE sA*sKARdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
95PAWWARnAA dEVARA*dEIRYAA MAwAUKR anAU.More »
 
96PAWWARnAA dEVARA{T IRCAADrMore »
 
97PAWWARnAA dEVAjid aAnd^EMore »
 
98P~AAeqISAXANAsA*. sAAEMANA RAMACA*d^ JGAnnAAWAMore »
 
99P~AAeqISAXANAsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
100aWArSAAsyAnAA IsAœA*tAAESAAsyAi R. IVA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »