Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aWArSAAsyAnAA IsAœA*tAAEawVAYAUr J. Hi.More »
 
2bAukAMARAnAAE ]PAAYASAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
3akA*D diPAGAAELDIsMAWA aAEILAVARMore »
 
4ISAXANAnAU* RHsYAIyAVAEdi nAVALARAMA JGAnnAAWA anAU.More »
 
5Z~AiMAAlAi B~AAÁNA xAAItA anAE aG~AGANYA syAi PAUvzAAEaAEjA KAISARAMA bAA{SA*KRMore »
 
6dESAi RAŠYAAE anAE FEDRESAnAIyAVAEdi CAUnAiLAALA SAAMA‹More »
 
7ISAXANA sA*VAAdMAAEdi ISAVALAALA a. anAU.More »
 
8ISAXANA sA*VAAdKMore »
 
9sAAEnAAnAi jALAsA*. CA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
10KElAVANAinAAE KiIMAYAAEJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
11aAIWArK bAuGAAElAbA’ RMAESA aEMA. anAU.More »
 
12aAIWArK bAuGAAElAGANAnAAWAnA VAi. aEsA.More »
 
13KAVYA sA*IHtAAanAAMAiMore »
 
14KAVYAMAA* aAwAUInAKtAAaeYAuBA aBAu sA{dMore »
 
15IVAIVAwA RAEGAAEMAA* YAAEGAAsAnAAEsA*. MAAEdi dUzYA*tAMore »
 
16aAElAkAnAAE CAHERAEPATELA wAnA‹bAA{ ``aAnA*d``More »
 
17JnMAKU*DlAi BAnAAVAtAA* SAikAAEKAPAErnTR P~AANA‹VAnAdAsAMore »
 
18dSArnA... MAARi BAARiaEWAiaAnA*dMore »
 
19nAAEsT^ADEMAsAnAi bAIVAzYAVAANAiaAEnAAYAK JnAKMore »
 
20sAUkA-sA*BA*wAnAU* sARnAAMAU*JAEzAiPAURA SAISAKLAAMore »
 
21CAA[nAij VAAnAGAiaAESAAH KAJLA sA*.More »
 
22InAvPANAJAESAi RMANALAALAMore »
 
23PAuVArG~AHAEPA*CAALA aEMA. BAi.More »
 
24‹VAnAnA*A R*GABAXAi KnArLA sAi. sAi.More »
 
25IyAKAlA IVAwAA MA*yA - tA*yA - YA*yAMAHARAJ PAu. YAAEGAiRAJ IVARAnA*d‹More »
 
26sAUVANAr-RJMAJMAUdAR Z~AiMAtAiBAALAAMore »
 
27sAUVANAr-RJdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
28tAtVAAnAUsA*wAAnASAAsyAi cAETALAALA CA*d^SA*KRMore »
 
29awYAYAnA-awYAAPAnAnAi P~AI>YAAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
30KU*DILAnAi MAHASAIKtAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
31LAGnAsAAGARFAwAR VAALAEsAMore »
 
32JYAAEItAzAnAi dIzTaE G~AHIVACAARsAReYAA nATVARLAALAMore »
 
33HsAtAA*, HsAAVAtAA*RAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
34aNAMAAELA aAItAWYARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
35BA*dGAiIyAVAEdi MAnAUbAA{More »
 
36aVAKASAdutAPATELA JYAAEtAinA#More »
 
37Z~Ai aRIVA*dnAi dIzTaE GAitAAnAAE IdVYA sA*dESASAUKLA bAIKtAnAAWA IGARind^nAAWA anAU.More »
 
38Z~Ai aRIVA*dnAi dIzTaE GAitAAnAAE IdVYA sA*dESAMAAHEZVARi H.More »
 
39Z~AiMAd# bAGAVAd# GAitAAMore »
 
40P~AEMA KUsAUMAMAHEtAA MAAEtAiLAALA JEQALAALA anAU.More »
 
41GAitAAsA*dESAYAAEGAEZVARMore »
 
42]PAInAzAdAEnAi VAAtAAEMore »
 
43sAUVAMore »
 
44]PAInAzAdAEMore »
 
45aqAR PAURANAMore »
 
46HIRnAA LAADiLAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
47wAMAr MAAGArsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
48P~AERNAAnAAE P~AKASAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
49Z~AiRAMAKMore »
 
50P~AERNAAnAAE P~AKASAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
51B~AÁAnAnd bAJnAAVALAisVAAMAi B~AÁAnA*d sARsVAtAiMore »
 
52BAABAU BA*IKMACA*d^nAU* sA*IXAPtA VAMore »
 
53YAAyAAKARiMore »
 
54Z~AiMAd# bAAGAVAtAPATNAi RAJnAMore »
 
55GAAWAA sAiRij: bAAGA PAHELAAECAinAiVAALAA FRAMARAEj sAAERABA‹More »
 
56wAMArsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
57GAAWAA sAiRij: bAAGA BAiJAECAinAiVAALAA FRAMARAEj sAAERABA‹More »
 
58XnAuMA HAR-MAAlAA nA*. 3CAinAiVAALAA FRAMARAEj sAAERABA‹More »
 
59aAdSAr dzTA*tAMAALAAPA*IDtA ISAVAAP~AsAAd dLAPAtARAMAMore »
 
60‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
61‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
62‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
63YAAEGA SAAsyA bAAzAA*tARMore »
 
64bAGAVAd#GAitAA tAttVAdSArnAsA*. PATELA PAi. VAi.More »
 
65KETLAiK PAAeRAINAK KWAAaAEsAAtAVAlAEKR dAMAAEdRMore »
 
66IHndUaAE, sAAVAwAAnA !KIVA JDbARtA ]MAESAMore »
 
67Z~Ai bAAGAVAtA-sAUwAAMore »
 
68nAVA GAitAASAizAAEIdYAA RANAA dAELAtAIsA*H‹More »
 
69Z~AisAAMAVAEIdYA aAIÀKP~AKASAZ~AiMAnA# nAWAURAMASAMAAr aACAAYAr‹More »
 
70Z~Ai]PAdESAG~A*WAAVAILAZ~AiMAnA# nAWAURAMASAMAAr aACAAYAr‹More »
 
71wYAAnA anAE ‹VAnAGAŠJR JYABAAlAA anAU.More »
 
72xAAnAnAA* jRNAA*More »
 
73nAVAwAA bAIKtAMore »
 
74xAAnAGAitAAMore »
 
75P~AAWArnAA sAAwAnAA cEYAAEGAEZVARMore »
 
76JALA*wAR aAkYAAnAMore »
 
77kAUMAARiB~A. SA*KRSAAsyAiMore »
 
78wAMArtAtVAIVACAARsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
79RXAKbAGAdEVA KnAUMore »
 
80MAAnA-aIbAMAAnABAARAET sAAR*GAMore »
 
81RsAnAA RELAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
82BAUwwAUsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
83RsAnAA RELAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
84IdLAkAUSA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
85dIXANAnAAE BAiRBALAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
86GAitAAMAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
87GAitAAMAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
88anAAEkAi aALAMAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
89KWAAVAILAbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALA anAU.More »
 
90KWAAVAILATAELsTAEYAMore »
 
91nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
92Z~Ai sAUBAAEwA sA*GAitAMAAlAAMAUInA Z~Ai nAAnACA*d^‹More »
 
93aIbAnAGA RAMAAYANASAMAAr GAAetAMAMore »
 
94P~AEMALAPAyAsAtsA*GAP~AEMALA MAHARAJMore »
 
95Z~AidttAP~ABAAEwAKLPAd^UMAsAAtAARKR dttAAyAEYABAUVAA tAA*BAEMore »
 
96Z~Ai bAAGAVAtA KWAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
97MAHAbAARtAnAU* GAUPtA RHsYAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
98nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
99nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
100nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »