Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai PAURUzAAEttAMA MAAHAtMYAMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
2MAHAsAAGARnAA* MAAEtAi aWAVAA RtnAAKRnAA* RtnAAEPA*CAAELAi dLAPAtARAMAMore »
 
3nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
4sAMAIPArtA ‹VAnAnAA aACAAYArMore »
 
5nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
6nAVAwAA bAIKtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
7MAUGASAizAr aWAVAA VAEdAEnAi P~AACAinAtAAnAAE IVACAARQ‰R nAARAYANA IVAsAnA‹ anAU.More »
 
8tAE KAENA ? aWAVAA bAIKtA-P~AbAAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
9IVAbAUnAi VAATEMAEHEtAA VALLAbA‹ bAANA‹More »
 
10dESA-IVAdESAnAi IVAbAuItAaAEbA’ MAnAUbAA{More »
 
11RAEBAinAHUDSAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
12sAAwAURAMA-VAAwAURAMAMAYAuR anAU.More »
 
13sAAwAURAMA-VAAwAURAMAJYAIsA*gAANAi CA*dULAALAMore »
 
14wAMArRAJ YAUIwAIzQRIdnAESAKUMAARMore »
 
15JAdUnAU* IVAxAAnAaACAAYAr aBdULAbAA{ VAKAnAiMore »
 
16CAALAAE RMAiaE nAATK nAATKLAALAA P~AKASAMore »
 
17DR nAIH, RD nAIHnAAYAK HRiSAMore »
 
18sAVArwAMAr KWAAaAESAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
19awArsAtYAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
20a*tARnAA* aMAiMAHEtAA VAJUbAA[More »
 
21aEK FuLAGAULAABAi sAA*JEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
22HsAAHsA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
23RAJMAAtAAlA KUntAiVAewA bAAVAnAAMore »
 
24bAGAVAAnA Z~AiKPA*DYAA bAAsKR VAA.More »
 
25VAACAnAVAAlAA Z~AENAi PAUstAKPATELA SAARdABAEnAMore »
 
26JAELAi JAEKsAVAewA bAAVAnAAMore »
 
27HsAtAA JVAAHRnAAYAK HRiSAMore »
 
28RANAi LAXMAiBAA{dEsAA{ MA*JULAABAEnAMore »
 
29aREIBAYAnA nAA{TsAnAi VAAtAAraAEJEsALAPAURA ISAVALAALAMore »
 
30MAAE*gAA MAnAAERWAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
31IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
32BAALAIKSAAER G~A*WAAVALAi-9HEDA] nATVARMore »
 
33wARtAinAAE cEDAE gARVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
34a*GAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
35aYAnAVABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
36LAAEKKWAAMAAlAAVAewA bAAVAnAAMore »
 
37HRiSA nAAYAK >A*ItAVAiR G~A*WAMAAlAA-7nAAYAK HRiSAMore »
 
38HRiSA nAAYAK >A*ItAVAiR G~A*WAMAAlAA-5nAAYAK HRiSAMore »
 
39aASAKA MAA*DLAbA’ aIZVAnAiMore »
 
40HWAElAi PAR BAAdBAAKiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
41kAAEJPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
42yAiJAE HAWAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
43FA*sALAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
44kAELA*dAEYAAIxAK MAHESAMore »
 
45kAELA*dAEYAAIxAK MAHESAMore »
 
46PARAEqSAUKLA {nd^VAdnAMore »
 
47aAYAnAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
48gAMMAR VALAAENAU*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
49SAI‡tA anAE sAMAPATELA MAFtALAALAMore »
 
50kAELA*dAEYAAIxAK MAHESAMore »
 
51gAMMAR VALAAENAU*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
52gAMMAR VALAAENAU*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
53GAAERA*dE GAUJrRiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
54vPA‹IVAnAinAi VYAWAAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
55nAiLAK*QMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
56aASAAPA*kAiSAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
57JlAMAA* LAAGAi aAGASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
58RUICARASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
59nAiLAK*QnAU BAANASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
60KsABAbA’ aIZVAnAiMore »
 
61YAAEGAiIVAYAAEGAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
62aAYAnAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
63LAJ#JA sAnYAALAbA’ aIZVAnAiMore »
 
64sAAEnAAnAA dA*tASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
65sAAEnAAnAA dA*tASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
66MAnAMAjwAARESAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
67aEK aA*GAlA }*CAERAE MAAnAVAiSAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
68KRAMAtAbA’ aIZVAnAiMore »
 
69sAunAA PADELAA sAAJMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
70IJGAR anAE aMAiSAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
71awArsAtYAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
72xAAnAYAAEGA, KMArYAAEGA, bAIKtAYAAEGAPA*. aACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
73JAU›inA sAVAALAPAUnAEGAR kAAEdABAXA aEdLA‹More »
 
74‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*tA PAUInAtAMore »
 
75V~AJ-IVAHARSAAsyAi nAVAnAitAIP~AYA JEQALAALAMore »
 
76sVAGArnAAE kAJAnAAEPAqiYAAR aMAMore »
 
77Z~Ai sAUBAAEIwAnAi VACAnAAMAPATVAARi PARMAAnA*d RNAcAEDdAsAMore »
 
78bAIKtAwAAMA VAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
79bAIKtAwAAMA VAMAHEtAA {ZVARLAALA MAINALAALAMore »
 
80RAMAAYANAPATNAi RAJnAMore »
 
81aIbAnAVA RAMAAYANASAMAAr GAAetAMAMore »
 
82aIbAnAGA RAMAAYANASAMAAr GAAetAMAMore »
 
83GAURUdIXANAA aWAArWAr MHARA SAARdtAiWArnAi tAiWArYAAyAAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
84aAtMAAnAUbAVA P~AKASAsAd#GAUv MAAwAVA‹ PARMAANA*dMore »
 
85awYAAtMA-MAAGArdSArnAsVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
86B~AHMAEZVAR PAAdPAuJnA IVAIwAMore »
 
87P~AAWArnAAPAdsA*. sVAAMAi nAAnACA*d^‹More »
 
88awYAAtMA-MAAGArdSArnAsVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
89aAwYAAtMA-MAAGArdSArnAsVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
90kAUdAPAA]*VAALAA dinASAAH sAAE.More »
 
91PARiIXAtA-tAXAK nAVALAAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
92nAVAnAAWA nAVALAAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
93R*GA cE BAAPAU !sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
94Z~AEzQ BAALA KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
95tAAEFAnAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
96MAAERLAinAAE MAINAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
97Z~Ai ` sAAEHMA PAWAdISArKAnAAGAR JGAnnAAWA nAAWA‹bAA{More »
 
98MAU*DKAEPAInAzAdsA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
99bAGAVAAnABAUœ nAE tAEMAnAAE wAMArsA*dESAdSArKMore »
 
100Z~Ai †GVAEdsA*IHtAAZ~Ai sAAYANAACAAYArbAAzYAAnAUsAARMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »