Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAFlAtAAnAA RHsYAO-8 JE tAMAARA ‹VAnAMAA* CAMAtKARO sAJrSAETELAR KEMAROnA sAi.More »
 
2kAJAnAOdVAE MALAYA-sA*PAA.More »
 
3VAATnAA diVADAMAANAEK KRsAnAdAsAMore »
 
4kAOBAAMAA* tAARAbA’ KAIntAMore »
 
5PA*kAiaOnAA VAnAMAA*RAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
6wAuPAcA*VAJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
7IGAJUbAA[nAi BAALAKWAAMAAlAA KutARO nAE ICAtAOBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
8aAIGAYAO TAPAUVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
9IHtAOPAdESA KWAAMAAlAA wAnAnAU* aIbAMAAnAPATNAi RAJnAMore »
 
10TARjnA anAE LAUPtA sAAM~AAJYAsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
11KLARVA BAALAKWAAMAAlAA-PAdiBAA[nAU* PARA>MARNAELAAKR MAFtAMore »
 
12KLARVA BAALAKWAAMAAlAA PAPPAA!MAA*DO VAAtA!RNAELAAKR MAFtAMore »
 
13sAtYAnAO JYARAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
14101 nAAnAi PANA MAOTi VAAtAOnAAYAK HRiSAMore »
 
15GAO*DLA nARESA bAGAVAtAIsA*H‹nAU* [*GLAènD dSArnAsAAVAILAYAA RAMA‹bAA[More »
 
16GAO*DLA nARESA bAGAVAtAIsA*H‹nAU* [*GLAènD dSArnAMAHEtAA MAKRndMore »
 
17JYAOItAzAnAi ¡IzTaE wAnAP~AAIPtAnAA YAOGAOsAReYAA nATVARLAALAMore »
 
18HstAREkAA PARWAi ROGA anAE wA*wAOPA*IDtA RIVAVAMAArMore »
 
19]PAInAzAdÃKWAAaO (bAAGA-1)wAuMAKEtAUMore »
 
20JUMAO IbAstAi anAE BAi‹ VAAtAOwAuMAKEtAUMore »
 
21JAdU[ TOPAiMAANAEK GAitAA More »
 
22TnATInAYAOPATELA nATVARMore »
 
23sAMAJNAnAU* sAUkAMAOdi MAUKESAMore »
 
24tAARK MAHEtAA sAAWAE a*GAtA sA*GAtAMAHEtAA tAARKMore »
 
25tAARK MAHEtAA sAAWAE tADAFDiMAHEtAA tAARKMore »
 
26ISAXANA RAH BAtAAVAE RAMAAYANACAOLAERA YAOGAESA-sA*More »
 
27LAO,KHU* VAAtAAr-4PATELA MAOHnAbAA[ aEsA.More »
 
28Z~Ai dIXANAAMAuItAr BAALAsAAIHtYA PAAQPAOWAi G~A*WAMAAlAA-VYAAKRNAPAOWAiIGAJUbAA[More »
 
29aREIBAYAnA nAA{T#sA-4bA’ wAnA*JYAMore »
 
30P~AKÞItAKOQARi BAiREnA- PAuRK LAEkAnAMore »
 
31P~AKÞItAPA*DYAA RJnAiKUMAAR-sA*PAA.More »
 
32¸AiMAdà bAGAVAdà GAitAA sA*bAVAAIMA YAUGAE YAUGAEsAOnAi GAULAABARAYA dEVA‹bAA[More »
 
33GAA*wAVAr IDVAOsArSAAH-PA*IDYAA ]zAAMore »
 
34VAsAU*wARAnAA VHALAA dVALAAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
35LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA : 3MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
36GAUJRAtAnAA gADVAeYAASAEQ wAARNAAMore »
 
37HVAE sPASArnAU* sMARNA cU* HU*dVAE dEVAYAAnAiMore »
 
38ICAKnA sAuPA FOR wA ]InDYAnA FAwAsAr sAOLAVAAsAU aAIdtYA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
39RMAtA RMAtAMAA* IVAxAAnA (bAAGA-1)GAOsVAAMAi ]MAESAMore »
 
40aAIdKIVA bAKtA nARIsA*H MAHEtAAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
41sAMAWAr sVAAMAi RAMAdAsAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
42sA*tA PAUInAtAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
43aAVAO BAnAAVAiaE bAAGA-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
44aAVAO BAnAAVAiaERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
45aVAnAVAA RMAKDA*-3RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
46aVAnAVAA* RMAKDA*-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
47dUInAYAA aJAYABA gARaBBAAsA GAULAAMA`nAASAAd`More »
 
48aEK HtAi VAAtAArCAAVADA aInALA-anAU.More »
 
49J*tAR MA*tAR cu MA*tAR bAAGA-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
50J*tAR MA*tAR cu MA*tAR bAAGA-1RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
51KAGAlAnAi KRAMAtA-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
52KAGAlAnAi KRAMAtA-1RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
53¸AiMAdà LAOKbAAGAVAtA-1bA’ nAAnAAbAA{More »
 
54pPAGALAE PAGALAE DOT KOMA?IMAsyAi VAsA*tAMore »
 
55IGAJUbAA[nAi BAAlAnAGARi bAAGA-1BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
56P~AEMAtAiWArMAOdi nAREn˜More »
 
57jAKlAPA*kAinAA THUKAPATELA PARAIJtAMore »
 
58P~AERNAAMAuItAr HnAUMAAnA‹RAVALA VAiREnd^ aEMA.More »
 
59RAMACAIRtA MAAnAsAnAA* MAOtAi-2dVAE ISAVASA*KRMore »
 
60sAAXARnAO sAAXAAtKAR-19SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
61VHA[T HA]sAdEsAA[ KESAUbAA[More »
 
62PA*CAtA*yA KWAAMAAlAA-dGAAkAOR BAGALAOPATNAi RAJnAMore »
 
63IHtAOPAdESA KWAAMAAlAA-wAnAnAU* aIbAMAAnAPATNAi RAJnAMore »
 
64IHtAOPAdESA KWAAMAAlAA-PAAPAnAO d*DPATNAi RAJnAMore »
 
65DO. CA*˜KAntA MAHEtAA aEK P~AGAT sAARsVAtA¸Ai LAHERi PAi. KE.-G~A*WA-sA*PAA.More »
 
66DO. CA*˜KAntA MAHEtAA aEK P~AGAT sAARsVAtA¸Ai LAHERi PAi. KE.-G~A*WA-sA*PAA.More »
 
67LAA[F [j aE GAEMARAJA IdnAESA -bAAVAAnAUVAAdMore »
 
68LAA[F [j aE GAEMACAOLAERA YAOGAESA-sA*More »
 
69LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA : 3MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
70VA*SA-IVACcEd bAAGA-4YAAIxAK MAHESAMore »
 
71VA*SA-IVACcEd bAAGA-3YAAIxAK MAHESAMore »
 
72VA*SA-IVACcEd bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
73VA*SA-IVACcEd bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
74VAER-ISAkAR bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
75bAeYAAdAdA anAE BAi‹ VAAtAOwAuMAKEtAUMore »
 
76tAARNAHAR anAE BAi‹ VAAtAOwAuMAKEtAUMore »
 
77aLAi KOCAMAinA anAE BAi‹ VAAtAOwAuMAKEtAUMore »
 
78BAAlAVAAtAAr(bAAGA-3)IGAJUbAA[-sA*PAA.More »
 
79BAAlAVAAtAAr(bAAGA-2)IGAJUbAA[-sA*PAA.More »
 
80BAAlAVAAtAAr (bAAGA-1)IGAJUbAA[-sA*PAA.More »
 
81GAitAAdSArnA:KMArYAOGAaOSAOMore »
 
82aMAEIRKA aETLAE...bA’ IVAnAAEdMore »
 
83dAdA‹nAi IVAxAAnAVAAtAAraOdiIXAtA BAlAVA*tARAYA ].More »
 
84RAJA VAiR IVAKMAAIdtYAPATNAi RAJnAMore »
 
85aLAK-MALAKRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
86aLAK-MALAKRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
87aLAK-MALAKRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
88BAKOR PATELAnAi VAAtAOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
89BAKOR PATELA: TCAIKYAU*!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
90BAKOR PATELAnAi KHANAiaOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
91BAKOR PATELAnAi GARBADOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
92a*G~AE‹ BAOLAO FTAFTPATELA VAsA*tAMore »
 
93KWAAsAAGAR bAAGA-1sAOnAi RMANALAALAMore »
 
94R*GABAER*GAi KWAAaORAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
95sARHdnAA SAuRVAiROnAAYAK HRiSAMore »
 
96aEK HtAi VAAtAArPAAREkA MAwAUsAudnA More »
 
97PA*CAtA*yA-4RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
98BAKOR PATELA ]JANAiaEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
99sAuXMA‹VA PAIRCAYAaVARANAi BAABAUbAA[More »
 
100kAOBAAMAA* tAARAbA’ KAIntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »