Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAwYAAIMAK anAUbAVAAEBAXAi P~AVAiNAbAA{More »
 
2aAwYAAIMAK anAUbAVAAEbA’ RIsAKLAALA H.More »
 
3sAUbAAIzAtA-sA*IHtAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
4LAGnAYAAEGA JAEVAAnAi IVAwAAKAPAErnTR P~AANA‹VAnAdAsAMore »
 
5PAAtA*JLA YAAEGAsAuyAPA*DYAA nAMArdASA*KR BAALAASA*KRMore »
 
6d^u*d^uAtMAK anAE aeItAHAIsAK bAAeItAKVAAdnAi vPAREkAaEjRinA ‹. aA{.More »
 
7PAuNArIVARAMAYAItA ISAVAIGAIRMore »
 
8YAAEGA  ARA IdVYAdEHMAUInA RAJIzArMore »
 
9sAAMAAnYA MAnAAEIVAxAAnAsAURALAiVAAlAA HAE. PAi.More »
 
10sAAMAAnYA MAnAAEIVAxAAnAbAAEPATKR ICA. IyA.More »
 
11sAAMAAnYA MAnAAEIVAxAAnAIyAVAEdi aE.KE.More »
 
12Z~Ai MAAtAUVAANAi (SAtAABdi G~A*WA 5)bA’ aMAiwARMore »
 
13Z~Ai MAAtAUVAANAi (SAtAABdi G~A*WA 4)bA’ aMAiwARMore »
 
14Z~Ai MAAtAUVAANAi (SAtAABdi G~A*WA 6)KAPAIDYAA KE. YAU.More »
 
15MAUtYAUnAU* sAtYAVYAAsA nAILAnA nA.More »
 
16MAUtYAUnAU* sAtYAVYAAsA nAMArdASA*KR H.More »
 
17anA*tA vPA P~AEMAnAA*PATELA P~AAGA‹bAA{ aE.More »
 
18Z~AwwAA aEJ VAsA*tAIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
19a*KSAAsyAGAAEsVAAMAi JYAESA aEMA.More »
 
20Z~Ai MAAtAbA’ aMAiwARMore »
 
21‹VAnA JAGARNAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
22Z~AiMAdbAGAVAdGAitAAZ~AAEF V~AJLAALA PARsAAEtAMAdAsAMore »
 
23sAVArwAMAr sAMAbAAVAPATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
24sAVArwAMAr sAMAbAAVAPATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
25sAVArwAMAr sAMAbAAVAPATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
26bAGAVAAnA aAPANAAE IMAyAQKKR aAR. aEMA. anAU.More »
 
27bAGAVAAnA aAPANAAE IMAyACA>VAtAir RAJGAAENAALAACAARiMore »
 
28Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAMore »
 
29sAVArwAMAr sAMAbAAVAPATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
30Z~Ai tAUKARAMA GAAWAAZ~Ai sAEVAAnA*dMore »
 
31Z~Ai jRWAUstAnAAE wAMArPAAREkA MAINALAALA cAETALAALAMore »
 
32Z~Ai jRWAUstAnAAE wAMArPAAREkA MAINALAALA cAETALAALAMore »
 
33Z~AiRAMACAIRtAMAAnAsAGAAEsVAAMAi Z~Ai tAULAsAidAsA‹More »
 
34sAVArwAMAr sAd#bAAVA IVAzAE IVASAEzAPATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
35sAVArwAMAr anAE sAMAbAAVAPATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
36JRWAAEstAi JVAAHiRAEwAnAbAuRA FRAMARAEJ wAnA‹SAAMore »
 
37Z~AiMAdGAVAGditAAMAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
38MAUKtAAMAAlAAMore »
 
39wAMArnAU* aAId MAulA VAEdZ~AiYAUtA# GA*GAAP~AsAAd‹More »
 
40BAHA]LLAAH anAE nAVAYAUGAaEsALAMAAEnT JE. {.More »
 
41Z~AiMAd# bAGAVAd# GAitAA sAMAZLAAEKi anAUVAAdMore »
 
42RAMAAYANAnAAE MAMArdSArKMore »
 
43JRWAAEStAi IVAzAYAAEMAiRjA* dstAUR PAESAAEtAnA‹More »
 
44aAYAAErnAA sA*sKARsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
45sAUdSArnA CA>sVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
46syAi wAMArsVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
47GAitAA sA*dESAsVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
48GAsVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
49]ttARRAMACAIRtASAAsyAi JYAnAARAYANA bA’More »
 
50Z~Ai CA*DiPAAQSAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
51Z~AiGAitAAMAiMAA*sAABAUCA HiRALAALA JAdVARAYAMore »
 
52aACAAYArZ~Ai SA*KRSAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
53aEI‡sADnTbAGAdEVA KnAUMore »
 
54CA>VAAtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
55nAiLAA*BARiBAARAET sAAR*GAMore »
 
56tANAkAAEbAGAdEVA KnAUMore »
 
57sAuYAAErdYABAARAET sAAR*GAMore »
 
58nAARi nAMANAU* FuLABAARAET sAAR*GAMore »
 
59sA*KLPAIsAIœBAARAET sAAR*GAMore »
 
60sAAedAIMAnAiBAARAET sAAR*GAMore »
 
61IJ*dGAinAA FERABAARAET sAAR*GAMore »
 
62KBAuLA MA*JAuR sAHiBAARAET sAAR*GAMore »
 
63dHESAtABAARAET sAAR*GAMore »
 
64IVALAAsAVAHUBAARAET sAAR*GAMore »
 
65anA*tA sAiMAABAARAET sAAR*GAMore »
 
66aGAnAkAELABAARAET sAAR*GAMore »
 
67gATA gAnAgAAERBAARAET sAAR*GAMore »
 
68K*KU kAYAUr* nAE sAuRJ }GYAAEBAARAET sAAR*GAMore »
 
69IVAIVAwA IKSAAERKWAAMAAlAAHzAr aSAAEKMore »
 
70PALAKPARiPARMAAR {ZVARMore »
 
71‹VAnA ISAXANA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
72Z~Ai MAuItArIdXAA anAE sAMAYA sAMAiXAA aWAVAA bAARtA P~ABAAEwAHAWAi GAULAABARAYA KLYAANARAYAMore »
 
73]PAdESAAMAZ~Ai HRnAAWA‹More »
 
74Z~Ai P~APAnnA PAAIRJAtAA*JILAMAHARAJ IVAwAAnA*d‹More »
 
75Z~Ai {SAAEPAInAzAd#PARMAH*sA IVAzNAUPAAdMore »
 
76bAGAVAAnA Z~AiRAMAnAA* sAuIKtA-RtnAAEsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
77P~AAWArnAA-PAUstAKIyAVAEdi JnAKbAA{ RItALAALAMore »
 
78anAAWAi InAG~A*rWAsVAAMAi LAiLAAVA*tAiBAA{More »
 
79HjRtA MAHMMAd PAYAGA*BARnAA* sAuIKtA-RtnAAEsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
80sVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAinAA sAuIKtA-RtnAAEsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
81Z~Ai {SAAEPAInAzAd#PARMAH*sA IVAzNAUPAAdMore »
 
82Z~Ai sAUBAAEwA RtnAAKRQKKR GAAEPAAlA‹ aAEwAVA‹More »
 
83Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAMore »
 
84tAE KAENA ? aWAVAA bAIKtA - P~AbAAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
85KAQMA*DUMAA* HAHAKARjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
86KAQMA*DUMAA* HAHAKARRAYA sAtYAIJtAMore »
 
87LAAEKRAMAAYANAwAuMAKEtAUMore »
 
88PAAtAAlAP~AVAESAsA*. bA“ MAulASA*KR MAAE.More »
 
89PAuŠYA MAAETAbA’ RMAESA MA.More »
 
90BAyAisA PAutAlAinAi VAEdnAAMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
91P~AERK P~AsA*GA VAAtAAr MAAlAABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
92VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
93LAAEKsA*sKAR diPAAVAILA-3wAuMAKEtAUMore »
 
94MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
95BAAlAKAEnAA DAE*GARE‹sA*. PARAEPAKARi SAAIntAMore »
 
96‹VAnACAIRyAMAAlAA : PAUstAK-1wAuMAKEtAUMore »
 
97IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAKINArK MAAwAVARAYA bAA.More »
 
98MAAnAVAtAAnAA sA*sKARAEMAHEtAA BABALAbAA{More »
 
99MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
100MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »