Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAsMAK*KNAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
2bAsMAK*KNAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
3]PAR GAGAnA IVASAAlAKAELAKMore »
 
4PARAEqSAUKLA {nd^VAdnAMore »
 
5sAPtAIsA*wAUnAE tAiREMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
6sAPtAIsA*wAUnAE tAiREMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
7MAe* tAAE CAuPACAuPA CAAH RHidVAE MAHESAMore »
 
8tAMAsAdEsAA{ nAARAYANA anAU.More »
 
9tAMAsAsAAHnAi bAizMAMore »
 
10kAALAiPAAEdVAE RMAESA R.More »
 
11ICAtKARRAMAi KAIntAMore »
 
12dIRYAAnAE kAAElAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
13sAMAInVAtAAMAHEtAA VAJUbAA[More »
 
14sAMAInVAtAAMAHEtAA VAJUbAA[More »
 
15GAUJrRPAItA MAuLARAJdEVAwAuMAKEtAUMore »
 
16GAUJrRPAItA MAuLARAJdEVAwAuMAKEtAUMore »
 
17GAAERASAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
18aAGAnAi aARPAARMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
19GAAeRiKAELAKMore »
 
20sAPtAIsA*wAUnAE tAiREMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
21sAPtAIsA*wAUnAE tAiREMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
22GAAERASAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
23sARi JtAi REtAiMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
24sARi JtAi REtAiMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
25GAERsAMAJCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
26WAiJELAAE aAKARMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
27RAwAAMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
28KAlAnAi PAA*kAESAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
29sAUVANAr-P~AItAMAASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
30a*tARVAAsACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
31PAA*CA PAGALAA* PAMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
32dIRYAAnAAE MAANAsAMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
33aEKLAVYACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
34sAAEMAtAiWArCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
35a*tARCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
36a*tARVAAsACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
37SYAAMAsAUHAGAiCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
38Z~AAVANA-RAtAECAAewARi RgAUVAiRMore »
 
39B~AAÁNAKnYAAKEtAKR Z~AiwAR VYA*KTESAMore »
 
40GAERsAMAJCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
41IyAKAENAnAi yANA REkAAaAEMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
42RUd^MAHALAYACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
43aAPANAi MAUjVANAnAA ]KELA Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAMAA*dEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
44GAitAAnAU* aMAdEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
45` nAMA: ISAVAAYAsAAVALAiYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
46aAnA*d GAitAAawVAYAUr ISAVAAnA*d anAU.More »
 
47aAnA*d GAitAAsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
48ÀdYA-tAR*GA anAE B~AAÁlAnAi ``GAAe``Z~Ai sAEVAAnA*d anAU.More »
 
49sVAAIMAnAARAYANA sA*tAsAAIHtYAsA*. CAeAwARi RgAUVAiRMore »
 
50MAwAURAzTKMA#SAAsyAi PAA*DUR*GAMore »
 
51Z~AixAAnAEZVARi bAGAVAditAAPARMAAR RtnAIsA*H diPAIsA*H anAU.More »
 
52Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
53aAkYAAnA MAAILAKAZ~Ai SA*KR MAHARAJMore »
 
54RAMAAYANAnAi a*tARYAAyAAsA*gAVAi nAGAinAdAsA PAUvzAAEtAMAdAsAMore »
 
55wYAAnA sA*P~AdAYAnAi RHsYAMAYA KWAAaAEKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
56SAAMA‹ bAGAtAnAi VAAtAAEHiR‹ RtAnA‹More »
 
57SAAMA‹ bAGAtAnAi VAAtAAEVAiR‹ RtAnA‹More »
 
58Z~AiGAURUGAitAAsAAR sATiKZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
59aAkYAAnAMAAlAAZ~AiVAezNAVA anA*tAP~AsAAd yAiKMALAALAMore »
 
60sAVArwAMAr sAMAbAAVAPATELA SAARdABAEnAMore »
 
61sAVArwAMAr sAMAbAAVAPATELA SAARdABAEnAMore »
 
62wAMAr-IVACAARw~AUVA RtAnAIsA*H MAAwAVA‹More »
 
63sVAGArnAAE P~AKASAPAqiYAAR aMAMore »
 
64GAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
65HU* KAENA ? aWAVAA VAEdAntA RsAAMAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
66Z~Ai HIR awYAAtMA bAAGAVAtAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
67LAAEKIP~AYA V~AtA KWAAaAEsA*. SAAsyAi aRIVAnd nA.More »
 
68]PAInAzAd# RHsYAMore »
 
69RAMAAYANACA>VAtAir RAJGAAEPAALAACAAYArMore »
 
70Z~AiRAMACAIRtAMAAnAsAGAAEsVAAMAi Z~Ai tAULAsAidAsA‹More »
 
71sAAwAnACAtAUzTYAQ‰R P~AANA‹VAnA aAEwAVA‹ anAU.More »
 
72P~AbAUMAYA ‹VAnAnAU* RHsYAsA*. sAd#GAtA IbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
73GAitAAsAARKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
74BAlAVAAnA BAnAAECAAEKsAi nAAJAUKLAALA nA*dLAALA anAU.More »
 
75]tAR GAitAAaAEjA KAISARAMA bAA{SA*KRMore »
 
76Z~Ai RAMAKbA’ RtnAEZVAR bAVAAnAiSA*KR anAU.More »
 
77wAMArnAU aAId MAulA VAEdZ~AiYAUtA# GA*GAAP~AsAAd‹More »
 
78Z~Ai JLAARAMA aAkYAAnAsA*. sAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
79KILK aVAtAAR KYAARE ?sVAAMAi JGAdiZVARAnA*d sARsVAtAiMore »
 
80RVAind^ BAALAKAVYAMAAlAA-1-2-3QAKAER RVAind^More »
 
81JPA‹JAEzAi Z~Ai VAAsAUdEVA MAHASA*KRMore »
 
82YAAEGAiZVAR YAAxAVALKYAMore »
 
83‹VAnMAU‡tAAnAUbAVA aWAVAA sA*tA sAd#BAAEwAAMAB~A. B~A. PAuNAArnAndsVAvPAMore »
 
84bAÎKtA sAUwAA bAJnAAVAILAMore »
 
85Z~Ai‹ sVAvPA stAAEyAMore »
 
86sA*tAAEzAsAURtARU]dYARAMA RNAcAEDbAA{More »
 
87P~AbAUMAYA ‹VAnAdAESAi MAINALAALA nAWAUbAA{ anAU.More »
 
88IGAJUbAA{nAi BAALAVAARtAAaAEMore »
 
89bAARtAnAi LAAEKKWAAaAEsAUHAsAiMore »
 
90JYA sAAEMAnAAWAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
91JlAsAMAAIwAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
92{sAPA BAALAKWAAVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
93IVA>MA anAE VAetAALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
94BAILAdAnAPATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
95KWARAETMAA* GA*GAAIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
96aREIBAYAnA nAA{T#sA RAtAAEnAi VAAtAAE`` BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
97a*tA-aAR*bAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
98PAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
99MAwYAMA IPA*GAlAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
100PAilAA vMAALAnAi GAA*QMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »