Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JDCAEtAnAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
2JDCAEtAnAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
3ad#bAUtA BAAEwAKWAAaAERAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
4IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAdEsAA{ BAALAAbAA{ VAi.More »
 
5aEK HtAAE BAUIwAYAAE-4-5PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
6IGAIRK*dRAnAi sAAHsAKWAAaAEbA’ KMore »
 
7aREIBAYAnA nAA{T#sA RAtAAEnAi VAAtAAE`` BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
8IVAxAAnA PAuRK PAUIstAKAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
9nAEtAAaAE nAAnAA HtAA*RAVALA KnAUbAA{More »
 
10LA‰DPAGAi MAAsAiIyAVAEdi Z~AœA aIZVAnA anAU.More »
 
11BAdLAVAAnAAE HKWAAnAVAi RMAESAMore »
 
12RAGA dRBAARidVAE HRind^ anAU.More »
 
13RAGA dRBAARiSAUKLA Z~AiLAALAMore »
 
14MAULLAA* nAsARU›inAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
15sAURMYA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
16IHtAAEPAdESAsA*. SAMAAr sAitAARAMA JE.More »
 
17PASAUPA*kAiKWAAaAEIyAVAEdi MAHEnd^ a.More »
 
18IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
19ISAXANAgADtAR KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
20sAVArwAMAr sAMAbAAVAPATELA SAARdABAEnAMore »
 
21MAAnAVAwAMAr {sLAAMAdEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
22bAGAVAAnA Z~AiKsAAVALAiYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
23PAuŠYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAsA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
24BAAlAKAEnAi GAitAAawVAYAUr HzArd anAU.More »
 
25BAAlAKAEnAi GAitAAsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
26aAPANAAE wAMArsVAAMAi P~AKASAA*nAd‹More »
 
27‹VAnA VAEdB~AÁIzAr KESAVACA*d^ sAEnAMore »
 
28 n AtAitA aVAwAutA aWAVAA ItAItAXAAnAi PAIRsAiMAAVAEd MAuLA‹ RNAcAEDMore »
 
29aMAsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
30BAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
31Z~AiMAd# bAAGAVAtAnAi bAuIMAKAsVAAMAi ISAVAIGAIR‹More »
 
32xAAnAEZVAR anAE CAA*GAdEVAPATELA VAAMAnARAVA P~AA. anAU.More »
 
33aAnA*d GAitAAawVAYAUr ISAVAAnA*d anAU.More »
 
34aAnA*d GAitAAsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
35IH*dUwAMArsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
36aAYAr wAMArSAAH VAADiLAALA MAAEtAiLAALAMore »
 
37wAMArnAi ]tPAIttA tAWAA VAMAAEBAEd‹nAA nAVARAE‹ MA*CAER‹ anAU.More »
 
38K*KUnAA sAuRJ aAWAMYAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
39SYAAMA aEK VAAR aAVAAEnAE aA*GANAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
40PAaDALAJA VAzAArMore »
 
41tARsYAA* PAGALAA* yANAJAEzAi IdnAKRMore »
 
42‹VAtAA* sAMAAIwAJAESAi dinAUbAA{More »
 
43LAAGANAiCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
44{CcAVARCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
45aAVARNACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
46VAENAU VAtsALAACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
47}JlAA PADcAYAA KAlAi bAAE*YAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
48GAAEKUlACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
49PAAeLAAdi gADtARsAVAANAi atAULA anAU.More »
 
50MAnA nAIH MAAnAESAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
51MAANAsAA{nAi VAAtAAEsA*. PATELA PAitAA*BARMore »
 
52FuTELAA* sAUVANArPAAyAAEsAAEPAAnAMore »
 
53KURUXAEyAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
54wAuPAsAUGA*wAsAAEPAAnAMore »
 
55VYAWAr K‰AE : clA BAARAkADiSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
56]wVArMAuLASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
57GAitAA LAAECAnAsVAAMAi IdGA*BAR‹More »
 
58Z~Ai IVAdURnAiItAVYAAsA KLYAANA‹ RNAcAED‹More »
 
59tAULAsAidLAJAEzAi IdnAKRMore »
 
60MAARA IVAwAAGAURUaAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
61aMAJAEzAi IdnAKRMore »
 
62BAA*wAi MAU”inAAE kAALAiEPAAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
63BAA*wAi MAU”inAAE kAALAiPAAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
64aEK TUKDAE aAKASAnAAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
65KURUsAbAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
66sAuRJ, wAiMAA tAPAAE !JAEzAi IdnAKRMore »
 
67aIGAYAARMAi IdSAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
68MAnAAERWACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
69MAAnAVAnAi MAHAYAAyAAdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
70nAVAi wARtAiPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
71KA* VARsAAE KA* IVAkARAaAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
72BATMAAEGARAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
73 AR anAE diVAALAKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
74R*GA dE CAUnAIRYAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
75]PAR GAGAnA IVASAAlAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
76KA* VARsAAE KA* IVAkARAaAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
77VAHEtAA sAMAYAnAi VAAtAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
78sVAPnAP~AYAANAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
79sA*GAMAtAiWArPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
80sAPAnAA* LAiLAA*cMAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
81bAd^LAAEK !PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
82sAuRJnAA KAlAJE DAgAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
83bAinAA aEKA*tAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
84bAinAA* aEKA*tAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
85P~AEMACA>PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
86aA>*d anAE aA>AESAsA*. gAAsAVAALAA BAKULAAMore »
 
87aA>*d anAE aA>AESAsA*. KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
88VAwAUnAE VAwAU sAU*dRKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
89dIRYAA DuBYAA sAAtAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
90P~AEMA-PA*WA SAuRAnAAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
91diPAMA*GALAsAAEPAAnAMore »
 
92BAARMAAsAiPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
93InAIMAttAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
94RAJEnAsAAEPAAnAMore »
 
95IMAnnAiPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
96aEK nAAMA HeYAE aEK nAAMA HAEQEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
97]PAR GAGAnA IVASAAlAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
98aGAnAIPAPAAsAAKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
99K*KUVARNAi KAYAASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
100asAuYArLAAEKSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »