Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1SAeLAJA sAAGARbA’ aIZVAnAiMore »
 
2sAAtA PAGALAA* aAKASAMAA*KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
3P~AEMAPAIRMALASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
4IRKtAASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
5aAnA*dwAARASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
6sAAEnAAnAA IPA*JRE tARsYAA* PA*kAiVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
7nAiRJA bAAGArVAbA’ aIZVAnAiMore »
 
8P~AitA HsAAVAE P~AitA RDAVAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
9aEK aLAGA sA*BA*wAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
10P~AEMA aE J PAuJAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
11aA*sAUMAA* DuBAi aEK nAAeKAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
12sARAEJ PAAQKnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. PAAQK RMANALAALAMore »
 
13sARAEJ PAAQKnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. JADEJA IdLAAVARIsA*HMore »
 
14B~AAEKRnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
15sAtAiLAXMAiwAAMAi MAAEHnALAALA CAUnAiLAALA anAU.More »
 
16P~AEMA-KTARi aAR*PAAR !MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
17kAAEVAAYAELAA a*GAnAA* qA*KNA.....!MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
18IdLAbAR IdLAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
19KAETEZVARnAU* BAANAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
20BAAlAAEItAYAA nAi BAlAELAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
21aBAAET YAAeVAnAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
22aBAAET YAAeVAnAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
23aJR - aMARMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
24P~AEMA - KTARi aAR*PAAR !MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
25wARtAinAU* HiRMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
26CA*d^KA*tA BAXAi nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
27aEKLAtAAnAA IKnAARABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
28GARVAU* vPA VARVAi cAYAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
29sARnAAMAA IVAnAAnAU* gARJAEzAi IdnAKRMore »
 
30tAULAsAi {sA sA*sAARMAE*JAEzAi IdnAKRMore »
 
31aEK TUKDAE aAKASAnAAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
32anARAwAARJAEzAi IdnAKRMore »
 
33SAEzA-aSAEzAJAEzAi IdnAKRMore »
 
34anARAwAARJAEzAi IdnAKRMore »
 
35adiQA* vPAJAEzAi IdnAKRMore »
 
36P~AKASAnAAE PADcAYAAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
37SAEzA-aSAEzAJAEzAi IdnAKRMore »
 
38aACAMAnAJAEzAi IdnAKRMore »
 
39SYAAMA aEK VAAR aAVAAE nAE aA*GANAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
40KALAE sAuRJnAE KHEJAE KE...JAEzAi IdnAKRMore »
 
41CAARULAtAAGAA*wAi bAAEGAiLAALA anAU.More »
 
42aA*wAiK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
43gATMAAwAURiJAnAi KMore »
 
44KiItArVA*tA KWAAaAEbA’ dAELAtAMore »
 
45PAšA ! PAIšnAi !B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
46Z~AiKPATELA PAnnAALAALAMore »
 
47‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVAILAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
48GAULAABAdAsA B~AAEKRnAi sAMAG~A VAAtAAraAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
49IBAnnAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
50PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
51tYAAGAi anAURAGAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
52PAGAERU*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
53VAlAi VAtAnAMAA*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
54P~AEMAMAYA YAAyAAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
55ISAVAPAAVArtAi - 3PATELA PAnnAALAALAMore »
 
56PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
57aJVAAlAi RAtA aMAAsAnAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
58PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
59PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
60ISAVAPAAVArtAi - 2PATELA PAnnAALAALAMore »
 
61Z~AiKPATELA PAnnAALAALAMore »
 
62tANAkAA : MA*DlA CAAEWAU*wAuMAKEtAUMore »
 
63PARAJYAwAuMAKEtAUMore »
 
64MAGAwAPAItAwAuMAKEtAUMore »
 
65cELLAAE jBAKARAEwAuMAKEtAUMore »
 
66LAAXAAGAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
67HBAU‹ GABAU‹sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
68PAAEkARAJnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
69VAEIVASAAlAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
70MAIDYAAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
71{ItAHAsAnAA* aMAR PAAyAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
72IVAwAAdiPA sAd#VAACAnAMAAlAA Z~AENAidEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
73sA*sKARnAi sAUVAAsACAnd^nAAWA KE.More »
 
74GAAEnAujAnAA GAPAGAAElAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
75BAAPAUnAAE IVAnAAEdaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
76P~AERNAAnAi PARBAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
77PA*kAi PADcAYAAnAAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
78wARtAinAAE PAcEDAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
79GAAMAnAi MAAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
80wARtAinAi aARtAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
81KAMANAGAARi KJRiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
82aMARtA VAELAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
83JlA anAE MAinAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
84wARtAinAU* HiRMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
85nAAJUKLAHRMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
86aAPANAE KYAA*K MAlYAA* ciaE !JAEzAi IdnAKRMore »
 
87JnAMATiPAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
88BARFnAi CAAdRJAEzAi IdnAKRMore »
 
89MAAwAVAiVAKiLA anA*tA anAU.More »
 
90aAnA*diMA*GALAMA# anAU.More »
 
91KASAinAAWAGAA*wAi bAAEGAiLAALA anAU.More »
 
92aEKAEIKtA sA*CAYAaAEjA MAFtAMore »
 
93wAuMAKEtAUnAi VAAtAAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
94MAaDALAJA VAzAArMore »
 
95aA*sAUnAi aAtASABAA‹KAETK VAJAUMore »
 
96PALLAi sAMAAJPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
97KASAinAAWAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
98BAAMANAnAi diKRiGAA*wAi bAAEGAiLAALA anAU.More »
 
99PAUNYA PARVAAYAU*r nAWAiB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
100PARbAAEMAnAA* PAUzPAAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »