Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CAEtAnAAnAi ICAnAGAARibA’ KAIntAMore »
 
2BAKOR PATELA: aAsAMAAnAMAA*!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
3sAVAOrtAMA dESAbAIKtAnAi KWAAaOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
4jGAMAGARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
5jGAMAGARAMAAnAUJ VAi.More »
 
6[ItAHAsAnAi PAGAd*DiDO.MAANAEK KLPAA aE.More »
 
7sA*wAzArMAA* GAUJRAtAMAOdi nAREn˜More »
 
8KETLAiK VAAtAAraO MAOHMMAd MAA*KDDO.MAAKD asMAAMore »
 
9KYAA* cE sAUkA?dEsAA[ RXAAMore »
 
10GAELAiILAYAOnAAYAK HRiSAMore »
 
11MAHAnA bAKtA w~AUVAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
12GAUJRAtAnAU* sA*GAitAYAAIxAK HsAUMore »
 
13[ndULAALA YAAIxAKVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
14GAURU nAAnAKMA˜AsAi nAVAnAitAMore »
 
15nAHi* MAAF nAiCAU* InASAAnAaEnA.aAR.nAARAYANAMAuItArMore »
 
16wA BYAUTi DAYAETsAbARVAALA SAOnAALAiMore »
 
17IdnA-MAIHMAAVAezNAVA IBAPAinACA*d^ sA*.More »
 
18aAtMAxAAnAi bAKtAKIVA nARIsA*H MAHEtAARAMAAnAUJ VAi.More »
 
19aAtMAxAAnAi bAKtAKIVA nARIsA*H MAHEtAARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
20KARMAO gAA aACAAYAr bAGAVAAnAbAA{More »
 
21aALBATr aA[nsTA[nAILAPsAKOMBA T^EVAORMore »
 
22BAAlAnAATYA G~A*WAAVAILA-VA*dEMAAtARMAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
23IVAsAAMAA IVAnAAnAi VAATdVAE RMAESA R.More »
 
24IVAsAAMAA IVAnAAnAi VAATCAowARi RgAUVAiRMore »
 
25bAARtAiYA sA*tAdSArnA,sAAwAnAA anAE VAANAi kA*D-2GAOIHLA nAAWAALAALA DAè.More »
 
26DAYAsPAOIRK VAAtAAraOVYAAsA aInALAMore »
 
27LAOKVAANAiMAAgAD RAgAVA‹More »
 
28FA*sAinAA VARRAJAaOsAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
29HeYAAnAi Hu*FqAKECAA PAi.BAi.More »
 
30kAGAOlA IVAxAAnAVAeZnAVA SAiLAEzA GA.More »
 
31sA*tA tAEnAE KHiaE RE...BAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
32MAAdAMA KYAuRinAAYAK HRiSAMore »
 
33aALBATr aA[nsTA[nAnAAYAK HRiSAMore »
 
34JGAIVAkYAAtA MAIHLAA VAexAAInAKOJAnAi YAOGAEn˜More »
 
35tAAtYAA TOPAEPATNAi RAJnAMore »
 
36a*GAdnAO PAGAwAOlAIKYAA HRESAMore »
 
37aVAKASAYAUGAnAi MAHtVAnAi IsAIœaODO.PAAQK PAR*tAPAMore »
 
38ISAXAKMAA*WAi RAzT^PAItA DO.RAwAAKÞzNAnAdVAE JYAdEVA aELA.More »
 
39FA[IT*GA IsPAIRTSAMAAr RAJESAMore »
 
40nAREn˜ MAOdi aAwAUInAK GAUJRAtAnAA ISALPAi KAMAWA aEMA. VAi.More »
 
41RIVASA*KR RAVAlARAMAAnAUJ VAi.More »
 
42RIVASA*KR RAVAlARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
43ROBATr aOPAnAHEMARRAMAAnAUJ VAi.More »
 
44ROBATr aOPAnAHEMARRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
45HEnARi FODrRAMAAnAUJ VAi.More »
 
46HEnARi FODrRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
47sAEMYAUaLA MAOsArRAMAAnAUJ VAi.More »
 
48sAEMYAUaLA MAOsArRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
49aAMAA* tAMAE PANA KYAA*K cO!MAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
50IJ*dGAi ‹VAO BAiRBALA BAUIwwAWAiVAAsAU aAIdtYAMore »
 
51SEARLAOK HOMsA-sAOnAERi CASMAA* anAE BAi‹ VAAtAOsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
52JUMAO IbAstAiwAuMAKEtAUMore »
 
53IMAYAA*FUsAKi bAGAtAnAi bAVAA{JOzAi JiVARAMAMore »
 
54IMAYAAFUsAKi-nA*dUDO CAORJOzAi JiVARAMAMore »
 
55IMAYAAFUsAKi-bAGAtAnAi bAVAA{JOzAi JiVARAMAMore »
 
56IMAYAAFUsAKi-dDMASAAJOzAi JiVARAMAMore »
 
57IMAYAA*FUsAKi-nA*dUDO CAORJOzAi JiVARAMAMore »
 
58BAE BAlAdRAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
59MAORnAE MAlAi KLAGAinAAYAK HRiSAMore »
 
60TARjnA MAHAMAstAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
61MAHAbAARtAnAi BAAlAKWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
62ueduwAGA*GAAMAAyAAVAAIDYAA MAMore »
 
63sVAsWA MAAtAA sVAsWA sA*tAAnADO.SAAH BAELAA aAR.More »
 
64VAÞXAOnAi sAÞIzT aozAIwA anAE ]PACAARDO.SAAH BAELAA aAR.More »
 
65YASAVA*tA MAHEtAAnAi Z~AEzQ BAAlAVAAtAAraOIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
66YASAVA*tA MAHEtAAnAi Z~AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
67MAHAnA MAUsAAFRO-2MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
68BAAlA-aAROGYA anAE sVAsWA-sA*tAAnADO.SAAH BAELAA aAR.More »
 
69IHtAOPAdESAnAi BAAlAVAAtAO-2 sAOnAi RMANALAALAMore »
 
70IHtAOPAdESAnAi BAAlAVAAtAO-5sAOnAi RMANALAALAMore »
 
71TARjnA anAE sAOnAERi sAAVAJsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
72TARjnA anAE aOPARnAA HiRAsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
73sAPtAR*GAi KWAAMAAlAA REtAinAU* sAOnAU*-4¸AOF REkAAMore »
 
74sAPtAR*GAi KWAAMAAlAA JAdU[ sAFRJnA-2¸AOF REkAAMore »
 
75JAdUGAR FU*KINAYAA‹GAOHELA nATVARMore »
 
76IHtAOPAdESAnAi VAAtAO-MAukAr dEDKOPATNAi RAJnAMore »
 
77CAtAUR IBARBALAPATNAi RAJnAMore »
 
78BACAtAnAO MAIHMAAVYAAsA dEVAEnA KE.More »
 
79KLARVA BAALAKWAAMAAlAA-aKKLAnAO aOWAMAiRRNAELAAKR MAFtAMore »
 
80KLARVA BAALAKWAAMAAlAA-RIlAYAO GAqVAiRNAELAAKR MAFtAMore »
 
81TARjnA KWAAMAAlAA nAAGALAOKGAOHELA nATVARMore »
 
82sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA- IVAdESAinAiPA*CAALA ISARizAMore »
 
83sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA- IVAdESAinAiJOzAi sAURESA H.More »
 
84IVAJYARAYA VAewAnAi DAYARiVAewA BA*IKMA IVAJYARAYA -sA*PAA.More »
 
85IVAJYARAYA VAewAnAi DAYARiVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
86]PAInAzAdOnAU* tA—VAxAAnAVYAAsA RAMAKMore »
 
87HOYA nAA VYAIKtA nAE aEnAU* nAAMA BAOLAAYA KRESAMAAr bAGAVAtAi KUMAAR-sA*PAA.More »
 
88GAUJRAtAnAA CAARNAi sAAIHtYAnAO [ItAHAsAROHIDYAA RtAUdAnAMore »
 
89PA*CAtA*yA-1RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
90aA*kA aA wAnYA cE!MAOdi nAREn˜More »
 
91HAWAi anAE ISAYAAlA PATNAi RAJnAMore »
 
92[VARG~AinAMAHEtAA tAARKMore »
 
93sAAwAnAAPAWAaOSAOMore »
 
94sAOHAMANAO sAuYAArstAJOzAi IdnAKRMore »
 
95aATLAO sA*dESAO VAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
96RMAtAA*-bAMAtAA*-1SAEtALA IHMAA*SAiMore »
 
97[sAPA KWAAMAAlAA-ISAYAAlA anAE ˜AXAPATNAi RAJnAMore »
 
98PA*CAtA*yA KWAAMAAlAA-IsA*HnAO bAA[PATNAi RAJnAMore »
 
99PA*CAtA*yA KWAAMAAlAA-KBAutARinAA* LAGnAPATNAi RAJnAMore »
 
100PA*CAtA*yA KWAAMAAlAA-KOYALAnAO nYAAYAPATNAi RAJnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »