Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAMBAnwAWAi MAUIKtA tARFdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
2PAtA*IGAYAAnAi aVAKASAYAAyAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
3LAGnAPAPA*CAPATELA nARËsAHbAA[ [Z~VARbAA[More »
 
4IdVYAtAAnAAE anAUbAVAPAAELA FAwAR VAGAirsAMore »
 
5Z~Ai aRIVA*d aWAVAA CAEtAnAAnAU* sAAHIsAK ]t>MANAsAtP~AEMAMore »
 
6P~AEMAnAi sA*sKPAAELA FAwAR VAGAirsAMore »
 
7tAARK MAHEtAAnAA* }*wAA CASMAAMAHEtAA tAARKMore »
 
8JnARLA nAAELAEJ-FEKTR FA[nDRIVAJYA nAGAEnd^More »
 
9KSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
10aEK PAyAKARnAi sAJrnAYAAyAAJAdVA RMAESAMore »
 
11IyAbAETAEWAAnAKi JYA*tAiLAALA aEMA.More »
 
12dEVAdAsACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
13SAUMAdACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
14IVARAJVAHUCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
15KAE{ MAATinAi MAHEKSAMAAr GAAetAMAMore »
 
16sAlAGAE RAtA a*wAARiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
17RAMA VAnAVAAsAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
18IVAzACA>SAMAAr GAAetAMAMore »
 
19dEVAV~AtA bAizMASAMAAr GAAetAMAMore »
 
20CA>VAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
21sAutAPAUyA KNArSAMAAr GAAetAMAMore »
 
22PADcAYAAnAAE R*GA aEK JSAMAAr GAAetAMAMore »
 
23P~AtAAPAi PAuVArJSAMAAr GAAetAMAMore »
 
24RAH JUdA PADYAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
25sAusAVAATsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
26KULAinAtAAnAU* Ku*DAlAU*SAAH nATVARMore »
 
27sVAAMAiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
28CA*d^nAAWAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
29CA*d^nAAWACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
30CA*d^nAAWAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
31CA*d^nAAWACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
32KASAinAAWACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
33KASAinAAWAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
34KCc nAi RsAwAAR bAA.4KARANAi dULAERAYAMore »
 
35PAAPAnAA PADcAYAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
36aIbAMAAnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
37aSAA*ItAnAi aAEWAMAA*SAMAAr GAAetAMAMore »
 
38CA*BALAnAE SARNAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
39sAtYAKWAAPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
40PAAPAnAA PADcAYAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
41MAAEtAnAi sAU*VAAlAPASAMAAr GAAetAMAMore »
 
42aAPANAi Z~AEzQ nAVAILAKAaAEsA*. B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
43aAPANAi Z~AEzQ nAVAILAKAaAEsA*. B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
44KASAinAAWACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
45aSAA*ItAnAi aAEWAMAA*SAMAAr GAAetAMAMore »
 
46VAeKU*QnAU* VAiLAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
47VAeKU*QnAU* VAiLACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
48BADididiIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
49BADididiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
50PAIRNAitAAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
51PAIRNAitAACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
52InAzKsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
53BAAMANAnAi diKRiIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
54BAAMANAnAi diKRiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
55MAAEtAnAi sAU*VAAlAPASAMAAr GAAetAMAMore »
 
56sAAEEnAERi jULFAEnAi sAVAARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
57sVAPnAnAA* ISALPASAMAAr GAAetAMAMore »
 
58JYAAEItAzA JAnAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. JAnAi ŠYAAEItAzAMore »
 
59JYAAEItAzA JAnAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
60MA*dAR MA*JRiMAHEtAA RsAiKMore »
 
61aRMAAnAnAAE aA>AESAMAHEtAA RsAiKMore »
 
62aAKASA CAuMAE ŠYAA* wARtAinAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
63MAwAUc*dAMAHEtAA RsAiKMore »
 
64aA JVAABAdARi KAEnAi ?BAAKiLA BAAlAKMore »
 
65{dGAAHP~AEMACA*dMore »
 
66MAHAnAUbAAVAAEnAA ‹VAnA P~AsA*GAAEsA*. sAUnA*dnAMore »
 
67BAAVALAAnAA PARA>MAAEMAHEtAA H*sAAMore »
 
68PAA*CA TEINAYAA*PARMAAR {ZVARMore »
 
69PAilAA vMAALAnAi GAA*QMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
70PAilAA vMAALAnAi GAA*QMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
71PAilAA vMAALAnAi GAA*QMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
72BAAlA VAiRKWAAaAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
73nAVARsA VAAtAArVALAiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
74VAAtAAr-]JANAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
75VARUNAnAU* sAAEnAERi sVAPnAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
76G~AAMALAXMAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
77CAMBALA tAARAE aJ*PAAEMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
78sAuRsAMAAIwASAYAdAMore »
 
79P~AVAAsA KWAAaAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
80IKSAAER KWAAaAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
81ISASAUsA*sKARMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
82PAHELAU* {nAAMAIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
83IVALAU VAAdlAi anAE REFU*DU* RNALAUHAR KRsAnAdAsAMore »
 
84BAAdSAAH anAE BAiRBALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
85JAYA JLAnAMAA* IJ*dGAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
86IVAZVAdutASAMAAr GAAetAMAMore »
 
87KAERi aA*kAAEnAA* aA*sAUSAMAAr GAAetAMAMore »
 
88abAYAnAGARiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
89abAYAnAGARiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
90gAEnA gAu*TELAA ddAErSAMAAr GAAetAMAMore »
 
91IVAInAPAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
92IVAIzTKAR Z~AiKSAMAAr GAAetAMAMore »
 
93clAPAURUzASAMAAr GAAetAMAMore »
 
94JAYA JLAnAMAA* IJ*dGAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
95VAER anAE VAebAVASAMAAr GAAetAMAMore »
 
96MAHARAJ JnAMAEJYASAMAAr GAAetAMAMore »
 
97IVAnAiPAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
98IBA*dUnAAE KiKAECA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
99IVARAJVAHUCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
100PAIRInAVAArNASAMAAr GAAetAMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »