Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAsMASAMAAr GAAetAMAMore »
 
2B~AAÁNAKnYAACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
3anAUSAAH nATVARMore »
 
4IVAZVAAsAgAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
5j*jAVAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
6ItAItAXAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
7JAYA JLAnAMAA* ËJdGAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
8RAMA aYAAEwYAAPAItASAMAAr GAAetAMAMore »
 
9‹VAVAU* - ]bADK]bADKSAAH nATVARMore »
 
10anAUSAAH nATVARMore »
 
11HeYAA]KLAtASAAH nATVARMore »
 
12aAsAVA cLAKYAAESAAH nATVARMore »
 
13KULAinAtAAnAU* KU*DAlAU*SAAH nATVARMore »
 
14tAARA KEFMAA* CAKCAuR cU*SAAH nATVARMore »
 
15‹VAVAU* - ]bADK]bADKSAAH nATVARMore »
 
16wASAAH nATVARMore »
 
17MAnA MAAnAE nAASAAH nATVARMore »
 
18anAUSAAH nATVARMore »
 
19sAUkAnAAE aJ*PAAESAAH nATVARMore »
 
20aALA*BAnASAAH nATVARMore »
 
21SAEVAAlAnAA* SAtAdLAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
22sAMAR sAUzAMAAMAHEtAA RsAiKMore »
 
23vPA-avPAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
24PAHELAU* IsMAtAMAHEtAA RsAiKMore »
 
25KAlAJA* KAERANAA*MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
26{*wANA aAEcA* PADYAA*MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
27KUMAKUMA anAE aASAKAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
28Z~AAVANAiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
29VAElAA VAElAAnAi cA*YADiMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
30gAugAVAtAA* PAuRMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
31VAElAAVAElAAnAi cA*YADiMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
32VYAAJnAAE VAARsAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
33GAAMADU* BAAELAE cEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
34IMAYAA* LABBAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
35aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAArVALAidv avINAKA MAnAAEJMore »
 
36BAAlA sA*tAKWAAaAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
37IVA>MA anAE ]VArSAisAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
38dAnAVA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
39cyAPAItA ISAVAA‹aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
40aKBAR BAiRBALA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
41TARjnAnAA* sAAHsAAEsAtYAMA#More »
 
42LAAEKKWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
43VAAtA KHiSAU* PHAERsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
44IMAYAA* LABBAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
45IVAxAAnAnAA* RMAKDA*sAAKRCA*d sAAHEBAMore »
 
46CAHERA-MAHAERA*GAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
47sAtYAnAAE P~AbAAVAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
48ad#bAUtA IVAxAAnAKWAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
49aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAArVALAidv avINAKA MAnAAEJMore »
 
50RAJA bAAEJ anAE KIVA KAILAdAsAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
51BAlAdKAKA BAGAAIsAYAAPATELA MAINALAALA nA. `JGAtAIMAyA`More »
 
52PAtA*GAnAi PAA*kAEsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
53sAUBAAHUnAA* sAAHsAAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
54SAKUntALAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
55MAUJIRMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
56P~ANAYABA*wAnA*dA GAULASAnAMore »
 
57RAXAsA KE GAADiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
58IVAnAAEdi BAiRBALAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
59KUtAuHLA G~A*WAAVAILASAAH HzArMore »
 
60VAARtAAVAILAsA*. SAAsyAi sAiMAA RAJESAMore »
 
61VAARtAAVAILAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
62nAARdMAUInAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
63dIRYAAPAARnAA BAHARVAITYAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
64dIRYAAPAARnAA BAHARVAITYAAVAULF aESTnAMore »
 
65Z~AEzQ ISAKARKWAAaAEdEsAA{ P~AwAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
66sARsA BAAEwAKWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
67SAABAASA BAiRBALAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
68jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
69MAHAPAUvzAAEnAAE HAsYAIVAnAAEdaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
70P~AERNAAnAA* MAAEtAiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
71BAAPAUnAi VAAtAAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
72RAEIBAnAsAnA >UjAEsAtYAMA#More »
 
73tAUKrstAAnAnAAE BAiRBALAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
74Z~AEzQ KAENA ?CAAewARi KCARAbAA{ LA.More »
 
75jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
76aMAR {ItAHAsAKWAAaAEaMAinA HEMAA*GAMore »
 
77KAlAU* FuLAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
78aEREIBAYAnA nAA{T#sA KWAAMAAlAAaMAinA HEMAA*GAMore »
 
79aJnABAi PARiKWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
80bAARtAnAA RNABA*KAIyAPAAQi sAUMAnARAYAMore »
 
81PAilAA vMAALAnAi GAA*QMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
82CA*BALA tAARAE aJ*PAAEMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
83ISAVAA‹GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
84BAALA-bAARtAiRACc P~AbAAKRMore »
 
85JGAA PA*IDtAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
86PA*CARtnA VAAtAArMAAlAASAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
87RMAjT BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
88aMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
89MAKnAAE HAWAiSAEQ RtAUbAA{More »
 
90IMAYAA* FUsAKi anAE tAbAA bATsA*. SAAsyAi sAiMAA RAJESAMore »
 
91IMAYAA* FUsAKi anAE tAbAA bATJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
92bAARtAnAA RNABA*KAIyAPAAQi sAUMAnARAYAMore »
 
93nAARdnAi YAAEJnAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
94BAUIwwAnAi LAAEKKWAAaAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
95SAEKsAIPAYAR nAAT#YAKWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
96BAAlA nAGARiMAA*KD IdnAESA LA.More »
 
97IBARBALAnAi BAAHAESAiKA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
98SAEKsAIPAYAR nAAT#YAKWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
99SAEKsAIPAYAR nAAT#YAKWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
100aAPANAA aMAR sAJrKAEnAi ‹VAnAKWAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »