Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA-8 JOzAi sAURESA H.More »
 
2GALABAA ISAYAAlAnAA* PARA>MAOsAOnAi RMANALAALAMore »
 
3[sAPA KWAAMAAlAA-KAGADO anAE H*sAPATNAi RAJnAMore »
 
4IHtAOPAdESAnAi BAAlAVAAtAO-4sAOnAi RMANALAALAMore »
 
5[sAPA KWAAMAAlAA-HAWAi anAE ISAYAAlAPATNAi RAJnAMore »
 
6[sAPA KWAAMAAlAA-VAAgA aAVYAO!VAAgA aAVYAO!PATNAi RAJnAMore »
 
7MAAnAVAtAAnAE PAELAE PAAR CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
8PAATidAROMAA* PAIRVAtArnADO.PATELA MAFtALAALAMore »
 
9CAARNAi bAAzAAnAU* IPA*GAlASAAsyADO.MAARU RMANALAALA c.More »
 
10HAsYAAMAÞtA DO.KA*IJYAA aMAÞtAMore »
 
11IBARBALAnAi BAOwAKWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
12DA[nAEIMAK MAEMARi KOMPYAuTR KOsArIMAnHAsA dEIVAndR ËsAHMore »
 
13sA*gAzArMAA* GAUJRAtAMAOdi nAREn˜More »
 
14LAOKIP~AYA KWAAaO aRBAnAi RAtAOnAi RAMAi GAOPAABAEnA anAU.More »
 
15BAAVAAnAi LA*GAOTiRNAELAAKR MAFtAMore »
 
16BAALAIVAnAOdRAMAAnAUJ VAi.More »
 
17VAAtAAr MAHEK RAMAAnAUJ VAi.More »
 
18wAOlAi KOYALAPATELA RMAESAMore »
 
19a*ItAMA sAtYA tARFnAO PAWAVADOdIRYAA HIRnA anAU.More »
 
20LAOKOnAA MAnA ‹tAVAAnAi KlAADO.aqiYAA IJtAEn˜More »
 
21aE HEIBAT aOF GAO[*GA aEKsT^A MAA[LADO.aqiYAA IJtAEn˜More »
 
22PAuNArYAOGAnAA PAyAO bAAGA-3 IyAIVAwA vPAA*tARCAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
23IVAzAAdYAOGA-sAA*kYAYAOGA-2bA’ JYAEn˜ anAU.More »
 
24Z~AEzQ RA.IVA.PAAQKbAGAtA InAR*JnA, sA*PAA.More »
 
25101 LAAJVAABA VAAtAAraOnAAYAK HRiSAMore »
 
26VAiRU PAUROIHtA : sAJrKP~AItAbAAaASAR IBAIPAnAMore »
 
27LAOKGAUJrRiDAè. JAnAi BAlAVA*tA-sA*PAA.More »
 
28IVAjYAUaLA BAEIjKPARMAAR MAUKESAMore »
 
29aAtMAiYAtAAaOSAOMore »
 
30YAOGA-sAMAnVAYA (bAAGA-2)CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
31GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KR-sA*PAA.More »
 
32PAWAdSArKaOSAOMore »
 
33PAUyAnAA* LAXANA PAARNAAMAA*ISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
34IVARAT VAAMAnAVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
35sAVArsVA JYAOItAzA GAINAtA bAAGA 1-2JAnAi IVAJYAbAA[More »
 
36TARjnA KWAAMAAlAA CAMAtKAIRK ˜AVANAGAOHELA nATVARMore »
 
37YAUwwA aE J KLYAANAnAAYAK HRiSAMore »
 
38sARHdnAA SAuRVAiROnAAYAK HRiSAMore »
 
39DOLAi anAE DMADMAGAOHELA nATVARMore »
 
40MAEDKRANAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
41JAtAKKWAAaO bAAGA-5MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
42JAtAKKWAAaO bAAGA-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
43tAÞzNAAdEsAA[ IJtAEnd^More »
 
44sAMAU˜ GAUPtASAAH aEMA.PAi.More »
 
45LA*KAPAItASAAH aEMA.PAi.More »
 
46IVAxAAnA-IVACAARdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
47JVAAHRLAALA nAEHRUSAAH aEMA.PAi.More »
 
48JVAAHRLAALA nAEHRUSAAH aEMA.PAi.More »
 
49VAALMAiIKSAAH aEMA.PAi.More »
 
50bAizMASAAH aEMA.PAi.More »
 
51dSARWASAAH aEMA.PAi.More »
 
52˜oPAdiSAAH aEMA.PAi.More »
 
53JAtAK KWAAaO PAXAiaOnAi KWAAaOSAAH aEMA.PAi.More »
 
54JAtAK KWAAaO PAXAiaOnAi KWAAaOSAAH aEMA.PAi.More »
 
55IVAZVAAIMAyASAAH aEMA.PAi.More »
 
56JAtAKKWAAaO HRNAnAi VAAtAOSAAH aEMA.PAi.More »
 
57IHtAOPAdESAnAi KWAAaO-IBALLAi anAE sAAwAURAVALA KnAUbAA{More »
 
58VAexAAInAK RHsYAKWAAaO-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
59MAOTA jADnAA* MAiQA* FlA-1MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
60wAnAVAAnA BAnAO anAE kAUSA RHOIKYAOsAAKi ROBATr Ti.More »
 
61aAnA*dYAAyAAdEsAA[ IKSAAER - sA*PAAdKMore »
 
62VAA*CAE VYAIKtA,BAnAE IVAbAuItA anAE IVAKsAE IVAZVAsAOMAeYAA bAANA‹ aECA.More »
 
63nA*dSA*KRWAi ]MAASA*KRDO.MAHEtAA wAiREn˜More »
 
64}GAE cE P~AbAAtAVAALAERA PAi. KE.More »
 
65MAA[nD PAAVAR sAOMAeYAA bAANA‹ aECA.More »
 
66VAexAAInAK RHsYAKWAAaO-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
67MAnAMAO‹aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
68¸AœA IyAVAEdinAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
69sAAHIsAKOnAi sAÞIzTVAnAr JULAEMore »
 
70BAyAisA PAutAlAinAi VAAtAArRAVALA KnAUbAA{More »
 
71BAOLAE aEnAA* BAOR VAECAAYAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
72sAAGARnAA sAAHIsAKOBAALAAnTA[nA aAR.aEMA.More »
 
73dESAdESAnAi CAAtAURi KWAAaO MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
74VA>i G~AHOPATELA MAOHnAbAA[ Di.More »
 
75JAtAKALA*KARPATELA MAOHnAbAA[ Di.More »
 
76RVAin˜nAAWA TAGAORSAAH aEMA.PAi.More »
 
77w~AUVA anAE azTAVA>SAAH aEMA.PAi.More »
 
78KiDi KAKiDO.P~AdiPA H*sAAMore »
 
79IVAxAAnA-sAIRtAAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
80IVAxAAnAnAi KU*JOMAA*dOSAi P~AbAULAALAMore »
 
81IVAxAAnA-IVAsMAYAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
82sAULAbA IVAxAAnA P~AOJEKTsAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
83IVAxAAnA VAebAVAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
84SAOwA-P~AItASAOwA bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
85SAOwA-P~AItASAOwA bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
86aEKYAUP~AESAR anAE sVAsWA ‹VAnAsAKÃsAEnAA aE.KE.DAr.More »
 
87MAwAR TEREsAAPATNAi RAJnAMore »
 
88sAUbAAzACA*˜ BAOsA-‹VAnACAIRyAsARnA REnAu-sA*PAA.More »
 
89aE.PAi.JE. aBdULA KLAAMA-‹VAnACAIRyAsARnA REnAu-sA*PAA.More »
 
90CAANAKYA-‹VAnACAIRyAsARnA REnAu-sA*PAA.More »
 
91GAotAMA BAUœ-‹VAnACAIRyAsARnA REnAu-sA*PAA.More »
 
92PAOtAPAOtAAnAi PAAnAkAR-2aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
93sVAAMAi IVAVAEKAnA*dP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
94aAtMAKWAA bAAGA-6YAAxAiK [ndULAALAMore »
 
95MAHAKAVYA MAHAbAARtA(BAAlAKO MAATE)SAAsyAi KUMAARJeIMAInAMore »
 
96101 BAAlAkAJAnAODO.QAKR MAinAAXAiMore »
 
97MAEgAAVAi aBdULAKLAAMAnAAYAR PAi.aEMA.More »
 
98bA*VARidEVAiPATELA dEVAEn˜More »
 
99aKBAR IBARBALAnAA JOKsAPARikA IHREnAMore »
 
100KA...KA...KRtAA KAGADAbAA[DO.IyAVAEdi ¸AœAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »