Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KuNAi Ku*PAlAnAA dujE gAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
2PARAEq WAtAA* PAHELAA*KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
3 AR anAE diVAALAKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
4CA*d^ tAARA VAKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
5aAeR*GAjEBAnAAE astASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
6LAXYAIBA*dUPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
7akA*D JYAAEtAsAAEPAAnAMore »
 
8sAHARAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
9PYAAsAi wARtAi PYAAsAU* GAGAnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
10kAUSABAUPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
11kAUSABAuPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
12KAGAlAnAi HAEDiKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
13a*tARnAA* vPAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
14diPAInAVAArNAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
15diPAInAVAArNAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
16KuNAi Ku*PAlAnAA dujE gAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
17KA* VARsAAE KA* IVAkARAaAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
18P~AEMA anAE PAIRMALAIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
19nARAEVAA KU*JRAEVAAbAT< IVAnAAEdMore »
 
20aAtMAGA*GAAEyAinAA* PAuInAtA JlAYAAIxAK aMAMore »
 
21jBAKARPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
22aAFTR-LAAFTRdVAE aSAAEKMore »
 
23PAGALAA*....P~AbAUnAA* !!!MAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
24jBAKARPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
25ISAVA sA*KLPAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
26[Z~VARnAi nAJRE sAAe sAMAAnA cEMore »
 
27MAlAVAA JEVAAE MAANAsAdVAE aSAAEKMore »
 
28CA*BALAnAAE RAJAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
29c”inAA LAEkAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
30cELLAU* sA*wAAnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
31sAuRJnAi sAAkAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
32a*GAARAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
33JYA CA*BALAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
34anAURAGAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
35sPA*dnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
36dIRYAAsAAR*GAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
37cELLAU* sA*wAAnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
38aAtArnAAdsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
39P~AWAMA PAIRCAYAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
40KAlAJE kATKAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
41aA*tAKsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
42dIRYAAsAAR*GAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
43VATsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
44aAtArnAAdsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
45PAHELAAE gAA RAJAnAAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
46KAlAJE kATKAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
47cELLAi BAuLAETsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
48sA*IdGwAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
49PAAEILAsA PAHERAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
50SAMANAAnAsA PAA*kAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
51MAwAUCc*dAMAHEtAA RsAiKMore »
 
52MAE* tAnAE j*kAi``tAiMAHEtAA RsAiKMore »
 
53KAlAJAnAAE PAATAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
54gAAER-agAAERMAHEtAA RsAiKMore »
 
55ÀdYALAXMAiMAHEtAA RsAiKMore »
 
56MAwAUc*dAMAHEtAA RsAiKMore »
 
57aEK IJ*dGAi-LAAkA aA*sAUMAHEtAA RsAiKMore »
 
58†tAUBAHARMAHEtAA RsAiKMore »
 
59MAAERE MA*IdR aAaAE IPAYAAMAHEtAA RsAiKMore »
 
60sAUVANAr IPA*JRMAHEtAA RsAiKMore »
 
61sAuR MAAEIHnAiMAHEtAA RsAiKMore »
 
62MAnA MA*IdRE tAARi cIVAMAHEtAA RsAiKMore »
 
63KWAALAAEKMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
64MAwYAAH#nAnAA* MAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
65sAUnAAILAnAiMAHEtAA RsAiKMore »
 
66aAbA RUaE aEnAi nAVALAkA wAAREJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
67JGGAA DAKUnAA* VAERnAA* VAlAAMANAA*MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
68ICAR*tAnA ŠYAAEtAPATELA IPAtAA*BARMore »
 
69ICAR*tAnA ŠYAAEtAPATELA IPAtAA*BARMore »
 
70aA bAVAnAi aAElAkA-1RANAPAURA IdLAiPAMore »
 
71aAWAMANAAE RKABA : 2aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
72aAWAMANAAE RKABA : 1aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
73G~AAMALAXMAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
74G~AAMALAXMAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
75sAAe*dYArŠYAAEtAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
76FAEKTLAALAnAAE VARgAAEDAEsAURtAi aAIBAdMore »
 
77IdVYACAXAUdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
78JAEGA-sA*JAEGAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
79P~AVAAH PALATAYAAEMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
80}GYAU* P~AbAAtAPATELA IPAtAA*BARMore »
 
81PAitAA*BAR PATELAnAAE VAAtAArVAebAVAPATELA IPAtAA*BARMore »
 
82snAEHYAxAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
83sAUVANAr-RJdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
84wARtAinAA* aMAiPATELA IPAtAA*BARMore »
 
85PAitAA*BAR PATELAnAAE VAAtAArVAebAVAPATELA IPAtAA*BARMore »
 
86MAGAwAPAItAwAuMAKEtAUMore »
 
87w~AUVAdEVAiwAuMAKEtAUMore »
 
88RAYA KRNA ``gAELAAEwAuMAKEtAUMore »
 
89PAwAuMAKEtAUMore »
 
90aVA*tAinAAWA JYAIsA*H IsAœRAJwAuMAKEtAUMore »
 
91RAJMAUGATwAuMAKEtAUMore »
 
92KNAArVAtAiwAuMAKEtAUMore »
 
93IsAœRAJ JYAIsA*HwAuMAKEtAUMore »
 
94aIJtA bAiMAdEVAwAuMAKEtAUMore »
 
95tAUzAARIBA*dUwAuMAKEtAUMore »
 
96RAJMAUGATwAuMAKEtAUMore »
 
97GAUJrREZVARwAuMAKEtAUMore »
 
98PARAwAinA GAUJRAtAwAuMAKEtAUMore »
 
99nAGARi VAeSAALAiwAuMAKEtAUMore »
 
100wAuMAKEtAUnAi VAAtAAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »