Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAsMAK*KNA (bAAGA-2)MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
2bAsMAK*KNA (bAAGA-1)MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
3wARtAinAi sAAEDMAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
4diPAALAiGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
5sAAtAMAAE KAEQAEtAiRKR IVARESAMore »
 
6sAAYAUJYAsA*. JAEzAi sAURESAMore »
 
7sAtYAIJtA RAYAnAi IVAxAAnAKWAAaAEjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
8KsABAbA’ aIZVAnAiMore »
 
9WAiJELAAE aAKARMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
10BAlAVAAE-BAlAVAi-BAlAVAU*MAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
11BAyAisALAXANAAEMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
12KLYAANAMAuItArsAAEPAAnAMore »
 
13sA*wYAARAGAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
14IVAdAYAsAAEPAAnAMore »
 
15tAARE HeYAE MAARi P~AitAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
16aAjAdinAA aMAR PAUyAAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
17aAjAdinAA aMAR PAUyAAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
18HAnsA aEnDRsAnA PARiKWAAVAILA-3sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
19ISASAUMA*GALA G~A*WAAVAILA-1sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
20ISASAUMA*GALA G~A*WAAVAILA-2sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
21CAAR CAtAUR nAATYAMAAlAAIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
22CAAR CAtAUR nAATYAMAAlAAIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
23SYAAMA sAuRJnAA* aJVAAlAA*BAARAET sAAR*GAMore »
 
24RAEMAA*CAREkAAPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
25IRKtAASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
26PA*kAi PADcAYAAnAAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
27KsABAbA’ aIZVAnAiMore »
 
28asAuYArLAAEKSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
29RJnAiGA*wAAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
30JPA-tAPA JuQA*, sAACAi P~AitAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
31RAtARANAiSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
32nA IKnAARAE, nA MAjwAARSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
33aIJtA bAiMAdEVAwAuMAKEtAUMore »
 
34KAMANAGAARi KJRiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
35IdLAER DFERANAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
36GAAMAnAi MAAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
37GAAMAnAi MAAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
38MAtAVAALAi VAAdNAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
39MAtAVAALAi VAAdNAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
40KAMANAGAARi KJRiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
41bAAEMAKAnAi bAAGYAIVAwAAtAAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
42MAHARANAi PARMAEZVARiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
43wARtAinAi aARtAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
441998 nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEIyAVAEdi HzArdMore »
 
45a*GAiKARBAARAET sAAR*GAMore »
 
46VAsAVAsAAEsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
47tAnVAi SYAAMAABAARAET sAAR*GAMore »
 
48ISASAUIVAHARPARikA KAIntALAALA anAU.More »
 
49ISASAUIVAHARTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
50aA PANA aEK dUInAYAA cE !MAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
51sAHsyA FENAsAtYAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
52xAAnAdAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
53xAAnAdACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
54PAttAA*nAA MAHELAVAewA bAARtAi anAU.More »
 
55nA*dnAVAnABAARAET sAAR*GAMore »
 
56}wA{MAUkAAEPAAwYAAYA SAizAErndUMore »
 
57PLAEGAKAMAu aALBAERMore »
 
58wAiRE VAHE cE dAEnAPAAQK RMANALAALA anAU.More »
 
59wAiRE VAHE cE dAEnASAAELAAEkAAE MAA{KELAMore »
 
60PAATNAnAi P~AbAUtAAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
61IF*GAR IP~AnTbAGAdEVA KnAUMore »
 
62J*GAbAGAdEVA KnAUMore »
 
63ItARsKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
64VA*TAElAbAGAdEVA KnAUMore »
 
65KAlAA TAPAUnAAE sAM~AATbAGAdEVA KnAUMore »
 
66HKiKtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
67wABAKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
68KAlACA>bAGAdEVA KnAUMore »
 
69tALAASAbAGAdEVA KnAUMore »
 
70aAFtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
71VAERbAGAdEVA KnAUMore »
 
72PADcAYAAEbAGAdEVA KnAUMore »
 
73ISAKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
74P~AtYAAgAAtAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
75nAGAd nAARAYANAbAGAdEVA KnAUMore »
 
76sAAElA MAHAsAtAiaAEwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
77RNAnAE tARsA jRNAnAiPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
78BATMAAEGARAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
79a*tARnAU* aAKASASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
80MAAwAVAnAAE MAAlAAESAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
81aMARVAELASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
82HnAiMAunABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
83MAHEK MAlAi GA{SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
84]wVArMAuLASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
85aA wARA, aA MAAnAVAiSAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
86a*tARwAARASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
87R*GA, REkAA anAE vPASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
88ÀdYAIPAYAAsAiSAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
89R*GA REkAA anAE vPASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
90sAuRJ }GYAAE sAA*JEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
91IHMAISAkAAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
92BAiJU* YAAeVAnAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
93VYAKtA MAwYASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
94sARAEJ PAAQKnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. PAAQK RMANALAALAMore »
 
95sARAEJ PAAQKnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. JADEJA IdLAAVARIsA*HMore »
 
96IjndAnAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
97aEK anAE aEKBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
98sAunAA sAMAdRnAi PAAlAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
99VAENAU*-KVAENAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
100KAETEZVARnAU* BAANAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »