Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAUSAinAA* PARA>MARAMAAnAUJ VAi.More »
 
2MAwAMAiQi VAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
3MAAnAVAtAAnAA* PAUzPAOdR‹ GAAEËVAdMore »
 
4nAVAnAitA sAAMAAnYA xAAnA-7IVAKAsAMore »
 
5xAAnAGA*GAA ¸AENAi-SAAKUU*tALABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
6bAARtAnAA tAHEVAAR-I>sAMAsAIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
7bAARtAnAA tAHEVAAR-HOlAiIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
8bAARtAnAA tAHEVAAR-dUGAArPAuJAIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
9bAARtAnAA tAHEVAAR-dSAERAIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
10KAGADA a*KLA MAMARAVAAlAAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
11qUMA qUMA sAsALAU*QAKR LAAbASA*KRMore »
 
12vMAjuMA PAtA*IGAYAU*MAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
13JAdU[ PAi*cU*MAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
14[sAPAnAiItA-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
15[sAPAnAiItA-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
16[sAPAnAiItA-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
17[sAPAnAiItA-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
18PA*CAtA*yA-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
19PA*CAtA*yA-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
20IHtAOPAdESA-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
21IHtAOPAdESA-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
22IHtAOPAdESA-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
23IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraO-4BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
24BAAlARAMAAYANA-1(bAAGA-1WAi4)P~AJAPAItA dEVAAbAA{More »
 
25MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAO-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
26MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAO-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
27CAOKLAETi VAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
28nAVAU* PA*CAtA*yA-1nAAYAK JOLAiMore »
 
29MAEnAEJMAEnT MAHAtMAAPARMAAR PARESAMore »
 
30sARlA IVAxAAnAKOSA-2nAAYAK JnAK-sA*PAAdKMore »
 
31bAiMALAAnAU* bAutA-3JAnAi JYAAEItAzAMore »
 
32aVAnAVAA* PA*kAiaORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
33GAINAtA RHsYAPA*IDtA¸Ai SAtAAVAwAAnAiMore »
 
34GAUJRAtAi BAAlAVAAtAArCAYAnA-2007PATELA nATVAR-sA*PAA.More »
 
35IGAJUbAA[nAi BAAlAnAGARi-2,3,4,5,6BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
36101 BAAlAkAJAnAODO.QAKR MAinAAXAiMore »
 
37BAAlAKOaE LAkAELAU* BAALA sAAIHtYA7 WAi 12 VARsAnAA* BAAlAKOMore »
 
38LAEMAnA TiSAUKLA tAUzAARMore »
 
39HELAO ‹*dGAi HEPAi BAWAr DE!SAUKLA tAUzAARMore »
 
40HELAO ‹*dGAi LAVA YAU!SAUKLA tAUzAARMore »
 
41IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraO-5BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
42IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraOBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
43JAdU[ CANAiBAOR-5JAnAi JYAOItAzAMore »
 
44aACAMAnAVYAAsA aInALAMore »
 
45ISAXANAnAU* VAAVAEtARPAAdIRYAA wAVALAKUMAAR `KLPAtAv`More »
 
46MAOJ KRO kAOJ KROsVAAMAi Z~Ai B~AHMAVAEdA*tA‹More »
 
47GAUJRAtAi sAAIHtYAMAA* REkAAICAyAnAi GAItAIVAIwADO.IyAVAEdi PAnnAAMore »
 
48MAnnAU SAEkACALLAinAi VAAtAVAAtAMAA* nATkAT JOKsASAEkACALLAi MAnnAUMore »
 
49dOq DAÂYAA tAARK MAHEtAAnAi DAYARiMAHEtAA tAARKMore »
 
50dIXANAnAO BAiRBALA tAEnAALAiRAMAnA-2PATELA IH*MAtALAALA `ISAVAMA# sAU*dRMA#`More »
 
51aVAKASAi ]LKAPAAtAnAAYAK HRiSAMore »
 
52yANA QGADO. IyAVAEdi ISAVAP~AsAAd KU.More »
 
53nATkAT KAnAUDORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
54aMAR BAAlAsAAIHtYA [sAPAnAiItA-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
55aMAR BAAlAsAAIHtYA [sAPAnAiItA-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
56MAANAsAWAi MAOTU* tADBAuCAnAAYAK HRiSAMore »
 
57nAKSAidAR PAETinAAYAK HRiSAMore »
 
58bAeRO cE BAHEROnAAYAK HRiSAMore »
 
59P~AANAiLAOKMAOdi ICAnAUMore »
 
60aLAkAnAA* asAVAARMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
61kAAtAAKiYA tAPAAsA MAAGArdISArKAVAADiaA LAVA‹bAA[ More »
 
62aKKLAnAA kAA-DAKUaOnAO bAETOSAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
63kAREkARi HO*ISAYAAR cOKRinAAYAK HRiSAMore »
 
64YAOGAVAAIsAzQnAi P~AERK KWAAaODO.PARikA VAsA*tAMore »
 
65KAJLA aOjA-VAewAnAi VAAtAAraOaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
66MAHAbAARtAPATNAi RAJnAMore »
 
67MAEgAANAinAi nAVAILAKAaOPATNAi RAJnA -sA*PAAdKMore »
 
68Z~Ai dIXANAAMAuItAr BAALAsAAIHtYA PAAQPAOWAi G~A*WAMAAlAA-MAOTAPAAQORAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
69nAHi* tAO KAYAMAi IK’APATELA tAWAAGAtAMore »
 
70ad^SYA dAnAVAMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
71BAE{MAAnAinAU* FlAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
72aBAU HsAnAVAeŸ bAAVAnAAMore »
 
73dGAAkAORWAi sACAEtA RHOPATNAi RAJnAMore »
 
74dEDKi nAi HEDKinAAYAK HRiSAMore »
 
75nAEtAA‹ sAEVAKRAMAnAAYAK HRiSAMore »
 
76VAAgADU* BAAgADUnAAYAK HRiSAMore »
 
77IGAJUbAA[ BAwAEKAnAi BAAlAVAAtAAraO-10BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
78IGAJUbAA[ BAwAEKAnAi BAAlAVAAtAAraO-9BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
79IGAJUbAA[ BAwAEKAnAi BAAlAVAAtAAraO-8BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
80IGAJUbAA[ BAwAEKAnAi BAAlAVAAtAAraO-2BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
81IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraO-1BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
82GAwwAAnAA LAADUJOzAi JiVARAMAMore »
 
83CAtAUR KAGADOPATNAi RAJnAMore »
 
84KÞItA snAEHsMAÞItAnAiQAKOR KEYAuRMore »
 
85aREIBAYAnA nAA{T#sA - 3bA’ wAnA*JYAMore »
 
86dGADU wAOBAiBAAROT IVAzNAUKUMAARMore »
 
87d*D RAXAsA aNAE GAOTUBAAROT IVAzNAUKUMAARMore »
 
88RtAnAO RAYAKORNAEKLAAKR MAFtAMore »
 
89jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAA-FKiRnAO FEsALAOKDiKR YASAVA*tAMore »
 
90aKBAR IBARBALA KWAAMAAlAA-sAtYAnAO P~AbAAVAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
91aKBAR IBARBALA KWAAMAAlAA-BAiRBALA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
92aKBAR IBARBALA KWAAMAAlAA-GAAdinAO GAwAEDOaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
93CAALAO nAATK bAJVAiaEMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
94RAwAA aETLAE...GAqVAi [sAUbAA[More »
 
95xAAnAGA*GAA ¸AENAi-FLAOREnsA nAA[Ti*GAELASAAH sAUbAAzAMore »
 
96MAAbAOMA PAAcA* FRiaEGAoD IKSAOR-anAU.More »
 
97tAARi YAAd MAARi sAAWAE cEVAezNAVA MAMore »
 
98MAEgAANAinAi nAVAILAKAaOMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
99cKO MAKO-5JOzAi ‹VARAMAMore »
 
100LABBAE‹ QGAAYAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »